Valutaomräknare

 

En enklare och smidigare valutaomvandlare. Här kan du omvandla de flesta valutor allt från fysika valutorna som Svenska kronor, Euro, Dollar till kryptovalutor som BTC, Ethereum och Dash. Valutakurserna i valutaomvandlaren som du hittar på denna sida, uppdateras flera gånger i timmen, så att du alltid har tillgång till en dagens aktuella valutakurser. Genom att använda vår omvandlingsruta, kan du enkelt konvertera SEK till EUR, och EUR till BTC.

Dinbokforing.se

Valutakursen för svenska kronan och aktuell valutaomvandlare

De senaste åren har den svenska kronan varit relativt svag, vilket är ett resultat av riksbankens långa styrränta samt tidigare finansiella kris. Vid tider av osäkerhet tenderar i första hand de små och osäkra valutorna att försvagas, och det gäller i synnerhet även för den svenska kronan. Att kronan är försvagad har bedömts av Riksbanken bara vara en tillfällighet, och att den inom de närmaste åren högst troligt ska komma att åter stärkas och inta en historisk normal nivå. 

Anskaffning av den fasta valutakursen

Riksbanken har ett tydligt mål gällande Sveriges inflation som de satt till 2%, det finns dock inget konkret mål för den svenska kronan. Det har inte heller funnits något konkret mål för den svenska kronan sedan avskaffandet av den fasta valutakursen 1992. Efter avskaffandet av den fasta valutakursen har sveriges krona rört sig fritt på marknaden med en ända förankring i inflationen, som Riksbankens penningpolitiken syftar till att eftersträva på två procent.

När det inte finns något kort eller långsiktigt mål för valutakursen har inte heller Riksbanken någon önskvärd nivå eller något mål för förändring av valutakursen. En svagare krona kan därtill bli mer expansiv vid en given ränteutveckling. Ifall penningpolitiken skulle bli alltför expansiv så har Riksbanken dock möjlighet att ändra reporäntebanan. 

Det är dock ytterst regeringen som för frågor kring valutapolitik och kan bestämma vilket valutakurssystem som ska appliceras. Beslut kring valutakurssystemet ska dock alltid ske i samråd med Riksbanken. 

Vad påverkar valutakursen

Direkta finansiella förändringarna som sker på aktiemarknader och råvarumarknader kan komma att bestämma valutakursen på kort sikt. Hur det förändras beror i huvudsak på förväntningar från marknadsdirektörerna samt generella riskbedömningar. Men en även större roll spelar penningpolitiken i både Sverige och internationellt på en längre sikt. Dessutom påverkar prisnivåerna av valutorna i andra valutaområdens utveckling mot varandra. Utöver det görs dessutom korrigeringar av obalanser i utrikeshandel, vilket kan i sin tur medföra svängningar på valutamarknaderna. 

Styrräntans påverkan på inflationen

Vilket genomslag en svagare kronan har på inflationen beror till stor del på om huruvida marknaden, investerare och företag uppfattar försvagningen som tillfällig eller varaktig. Vid en varaktigt svag krona kan Riksbanken vara tvungna att sätta en högre reporänta för att hålla nere inflationen och styra mot målet på exempelvis två procent inflation. 

Sänker den Svenska Riksbanken räntan mer än vad andra länders centralbanker gör så kommer en försvagning av kronan att inträffa. Detta då andra länders valutor i sådana fall kommer bli mer åtråvärda. Centralbanker i andra länder har dock vid tillfällen sänkt sina styrräntor mer än Riksbanken har, utan att deras valutakurser försvagats såsom den svenska. Detta då dessa länder oftast har en “säkrare” valuta.

Bra eller dåligt med en stark krona

När kronan är svag kan den motverka nedgångar i konjunkturen genom en naturlig stimulans till exportsektorn. Detta gör den eftersom det då blir billigare för andra länder att köpa våra Svenska produkter. Förutom export så gynnas även turistnäringen då det blir billigare för turister att besöka Sverige. Nackdelar med en svag krona är att en bestående kronförsvagning kan medföra en ökad risk för inflation. Importpriserna påverkas genom kronan och inflationen och det handlar dels om varor som företag använder i produktion och de varor som konsumenter köper. Import till Sverige blir mycket dyrare och resor till andra länder blir också kostsammare. Indirekt påverkas även kronan av vissa förväntningar på inflationen och även gällande vad det är för efterfrågan på svenska varor.

Vad är TCW-index

TCW-index står för Total Competitiveness Weights Index och är ett vanlig metod att använda när man mäter kronans värde mot andra valutor. Startdatumet för TCW-index är den 18 november 1992, vilket innebär att index värdet för den dagen är 100. Det är även dagen innan Sverige’s krona fick sin rörlig växelkurs (19 november 2019). TCW-indexet bygger på statistik från 21 länder och kan visa hur mycket värdet på kronan har förändrats genom åren. Hur man avläser TCW-indexet är när värdet är högt, så betyder det att kronan är svag och när värdet det är lågt, är kronan stark.

 
Kontakta oss

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.