Valutaomräknare

 

En enklare och smidigare valutaomvandlare. Här kan du omvandla de flesta valutor allt från fysika valutorna som Svenska kronor, Euro, Dollar till kryptovalutor som BTC, Ethereum och Dash. Valutakurserna i valutaomvandlaren som du hittar på denna sida, uppdateras flera gånger i timmen, så att du alltid har tillgång till en dagens aktuella valutakurser. Genom att använda vår omvandlingsruta, kan du enkelt konvertera SEK till EUR, och EUR till BTC.

 

Dinbokforing.se

Valutakursen för svenska kronan och aktuell valutaomvandlare

De senaste åren har den svenska kronan varit relativt svag, vilket är ett resultat av riksbankens långa styrränta samt tidigare finansiella kris. Vid tider av osäkerhet tenderar i första hand de små och osäkra valutorna att försvagas, och det gäller i synnerhet även för den svenska kronan. Att kronan är försvagad har bedömts av Riksbanken bara vara en tillfällighet, och att den inom de närmaste åren högst troligt ska komma att åter stärkas och inta en historisk normal nivå. 

Anskaffning av den fasta valutakursen

Riksbanken har ett tydligt mål gällande Sveriges inflation som de satt till 2%, det finns dock inget konkret mål för den svenska kronan. Det har inte heller funnits något konkret mål för den svenska kronan sedan avskaffandet av den fasta valutakursen 1992. Efter avskaffandet av den fasta valutakursen har sveriges krona rört sig fritt på marknaden med en ända förankring i inflationen, som Riksbankens penningpolitiken syftar till att eftersträva på två procent.

När det inte finns något kort eller långsiktigt mål för valutakursen har inte heller Riksbanken någon önskvärd nivå eller något mål för förändring av valutakursen. En svagare krona kan därtill bli mer expansiv vid en given ränteutveckling. Ifall penningpolitiken skulle bli alltför expansiv så har Riksbanken dock möjlighet att ändra reporäntebanan. 

Det är dock ytterst regeringen som för frågor kring valutapolitik och kan bestämma vilket valutakurssystem som ska appliceras. Beslut kring valutakurssystemet ska dock alltid ske i samråd med Riksbanken. 

Vad påverkar valutakursen

Direkta finansiella förändringarna som sker på aktiemarknader och råvarumarknader kan komma att bestämma valutakursen på kort sikt. Hur det förändras beror i huvudsak på förväntningar från marknadsdirektörerna samt generella riskbedömningar. Men en även större roll spelar penningpolitiken i både Sverige och internationellt på en längre sikt. Dessutom påverkar prisnivåerna av valutorna i andra valutaområdens utveckling mot varandra. Utöver det görs dessutom korrigeringar av obalanser i utrikeshandel, vilket kan i sin tur medföra svängningar på valutamarknaderna. 

Styrräntans påverkan på inflationen

Vilket genomslag en svagare kronan har på inflationen beror till stor del på om huruvida marknaden, investerare och företag uppfattar försvagningen som tillfällig eller varaktig. Vid en varaktigt svag krona kan Riksbanken vara tvungna att sätta en högre reporänta för att hålla nere inflationen och styra mot målet på exempelvis två procent inflation. 

Sänker den Svenska Riksbanken räntan mer än vad andra länders centralbanker gör så kommer en försvagning av kronan att inträffa. Detta då andra länders valutor i sådana fall kommer bli mer åtråvärda. Centralbanker i andra länder har dock vid tillfällen sänkt sina styrräntor mer än Riksbanken har, utan att deras valutakurser försvagats såsom den svenska. Detta då dessa länder oftast har en “säkrare” valuta.

Bra eller dåligt med en stark krona

När kronan är svag kan den motverka nedgångar i konjunkturen genom en naturlig stimulans till exportsektorn. Detta gör den eftersom det då blir billigare för andra länder att köpa våra Svenska produkter. Förutom export så gynnas även turistnäringen då det blir billigare för turister att besöka Sverige. Nackdelar med en svag krona är att en bestående kronförsvagning kan medföra en ökad risk för inflation. Importpriserna påverkas genom kronan och inflationen och det handlar dels om varor som företag använder i produktion och de varor som konsumenter köper. Import till Sverige blir mycket dyrare och resor till andra länder blir också kostsammare. Indirekt påverkas även kronan av vissa förväntningar på inflationen och även gällande vad det är för efterfrågan på svenska varor.

Vad är TCW-index

TCW-index står för Total Competitiveness Weights Index och är ett vanlig metod att använda när man mäter kronans värde mot andra valutor. Startdatumet för TCW-index är den 18 november 1992, vilket innebär att index värdet för den dagen är 100. Det är även dagen innan Sverige’s krona fick sin rörlig växelkurs (19 november 2019). TCW-indexet bygger på statistik från 21 länder och kan visa hur mycket värdet på kronan har förändrats genom åren. Hur man avläser TCW-indexet är när värdet är högt, så betyder det att kronan är svag och när värdet det är lågt, är kronan stark.