Uttag av tjänst och uttag av vara

Innehållsförteckning

Vad innebär uttag av tjänst

När man talar om uttag av tjänst pratar man om tjänster som behöver beskattas för att de tas ut ur företaget utan ersättning och används för privat bruk. Detta innebär att tillgångar hos ett företag som använts i privata ändamål för antingen de anställda eller ägaren blir en förmån och beskattas av företaget. Beroende på vilken tjänst det rör sig om kan reglerna skilja sig åt. 

Hur beskattas uttag av tjänster

När en person, utan betalning, tillhandahåller en tjänst som inte hör till verksamheten för sitt eget bruk, för personalens privata bruk eller något annat ändamål räknas detta som förmån och ska beskattas. Beskattningen gäller endast om tjänsten har tagits ut helt utan betalning och gäller alltså inte när tjänsten har tillhandahållits för ett lägre pris då andra former av beräkningar tillämpas. Företaget ska alltså beskattas trots att de inte har tagit emot en betalning i utbyte mot tjänsten. 

När man tittar på andra typer av förmåner såsom hälsoförmåner eller lunch bjudningar så används andra regler för beskattning. När företaget betalar en lunch åt en arbetare som sker under arbetstiden, och detta därmed inte räknas till arbetarens rast, ska detta inte beskattas. Detta kan t.ex. ske när en lärare äter lunch med sina elever.

Vilka regler gäller för uttag

Reglerna gällande beskattning på uttagna tjänster ur ett företag varierar beroende på vilken specifik tjänst det rör sig om och det är därför fördelaktigt att ta reda på precis vad som gäller för tjänsten ifråga. Dock gäller att beskattningsunderlaget vid uttag är den totala kostnaden för att tillhandahålla tjänsten. Exempelvis räknas det som uttag av tjänst om en företagsledare låter ett arbete i privat syfte utföras av en anställd och i detta fall blir beskattningsunderlaget både kostnad för inköp av tjänsten, eventuella förbrukningsvaror samt lönekostnad för den anställde 

Vad innebär uttag av vara

När man talar om uttag av vara pratar man om varor som kan behöva beskattas för att de används för privat bruk. Varan behöver beskattas eftersom den anses vara en omsättning i företag. Exempel på uttag av vara är när en beskattningsbar person som väljer varor, exempelvis kläder, tar ett plagg till sig själv eller att ge bort den utan ersättning d.v.s. på något sätt för sitt privata bruk och alltså annat ändamål än verksamheten. 

Uttag av tjänst och uttag av vara | Din Bokföring

När ska uttaget beskattas

Tillhandahålls varan utan ersättning gentemot företaget kan den beskattas och detta kan exempelvis ske när en person som tar ut en vara har rätt till avdrag eller återbetalning för den ingående skatten. Värt att komma ihåg är att detta även kan ske på en del varor som undantagna för beskattning. 

När ska uttaget inte beskattas

I vissa fall ska uttaget inte beskattas. Detta gäller exempelvis när föremålet är av ringa värde och då oavsett om det är för eget bruk eller ska ges bort i gåva. Beskattning av uttag av vara sker inte heller när man tar ut ett varuprov, vars definition är en vara vars syfte är att öka försäljningen. Det är en bra idé att ha koll på huruvida varan man tar ut ska beskattas eller inte innan uttaget sker och denna information kan man hitta på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattat ska uttag av varor som inte är av ringa värde eller varuprov beskattas när de tas ut för privat bruk, som gåva, eller i annat syfte som är orelaterat till verksamheten, av en beskattningsbar person.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.