Hur fungerar Utmätning?

Utmätning är ett uttryck för när en borgenär, den som har en fordran d.v.s. den som har lånat ut pengar, begär att Kronofogden, som utför utmätningen, tar anspråk på fast egendom eller kontanta medel hos gäldenären, den som är skyldig borgenären pengar, för att använda detta till att betala tillbaka borgenärens pengar. Vid en annan typ av utmätning görs samma sak men på gäldenärens lön vilket innebär att ett fast belopp från varje månadslön används för att betala tillbaka skulden till borgenären.

Hur fungerar Utmätning? | Din Bokföring

Innehållsförteckning

Vad kan utmätas?

Egendomen som Kronofogden tar in för utmätning måste dels tillhöra gäldenären och ingen annan, dels ha ett värde i pengar för att det ska kunna säljas för pengar som sedan återbetalas borgenären. Om en annan person är ägare till något som för tillfället kan uppfattas som att det tillhör gäldenären, t.ex. en möbel i dennes lägenhet, måste det kunna bevisas tillhöra en annan. Fast egendom som är viktig för gäldenärens uppehälle tas inte emot för att betala tillbaka en skull. Exempel på sådant kan exempelvis vara glasögon. Skulle egendom tas in och sedan visa sig inte gå att sälja så lämnas detta tillbaka till gäldenären.

Vad som ska utmätas bestäms utefter vad som behövs för gäldenärens uppehälle samt vad som är av värde. Det vanligaste som utmäts är lös egendom d.v.s. kontanta medel i form av innestående skattepengar, aktier eller fonder. Som tidigare nämnt händer det även att en fast del av varje månadslön dras för skuldbetalning, s.k. löneutmätning, i de fall gäldenären inte har någon annan egendom av värde eller kontanta medel.

Det man försöker undvika så gott det går är att en fastighet utmätas, men detta kan hända bland annat om ingen betalning av lånen som är pantsatta i bostaden görs. En fastighets utmätning kan ske oavsett om gäldenären är en privatperson eller ett företag.

Kan ett företag bli tvunget att utmätas?

Utmätning kan även ske på ett företag på samma sätt som när det sker på en privatperson, för att betala av skulder som företaget har. Först kartläggs då företagets tillgångar och därefter beslutar man vilken egendom man tar in för att betala av skulden, även i detta fall med kriteriet att egendomen måste ha ett värde i pengar för att kunna säljas. Några exempel på vad som kan utmätas i ett företag är en fordran d.v.s. när ett annat företag eller privatperson är skyldig företaget pengar Då tas den fordringen över och pengarna som kommer in går istället till borgenären. Även ett överskott på skattekontot kan utmätas och då tas de pengarna ut direkt. Dessutom händer det att fast egendom i form av, av företaget ägda, fastigheter utmätas. Även för företag gäller att om Kronofogden trots flera försök inte lyckas sälja egendomen så lämnas denna tillbaka.

Hur utförs en utmätning?

För att en utmätning ska göras krävs att Kronofogden får in ett ansökan/begäran om att hjälpa en borgenär att driva in skulden. Det första stegen är att en utredning görs för att kartlägga gäldenärens tillgångar och vilka av dess som eventuellt går att utmäta. Informationen till utredningen fås genom att Kronofogden kontaktar företag och andra myndigheter som har information om gäldenärens tillgångar alternativt att Kronofogden besöker dig i din bostad för att kartlägga situationen kring dina tillgångar. När det sedan bestämts vilka av dina tillgångar som ska utmätas säljs dessa genom antingen anbud eller på auktion.

Kan jag överklaga en utmätning?

Om man anser att utmätningen är felaktig går det att överklaga den oavsett om man är ett företag eller en privatperson. För att göra detta kontaktar man Kronofogden och begär en rättelse alternativt går direkt till tingsrätten med ärendet. Överklagan måste vara skriftlig och måste ha inkommit till Kronofogden eller tingsrätten inom 3 veckor från det att du har blivit informerad om beslutet om utmätning. 

·       

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.