Vad innebär timanställning?

En timanställning är en anställning där den anställde får betalt per arbetad timme, men är inte en enskild anställningsform misstas för att vara kopplat till deltids- eller tillsvidareanställning. Det som utmärker en timanställning är att man inte är fast anställd utan varje arbetstillfälle blir som en ny anställning som påbörjas den första arbetade timmen vid det tillfället och avslutas den sista arbetade timmen. 

Innehållsförteckning

Vad innebär timanställning för arbetstagaren?

Anställningen går oftast ut på att arbetsgivaren kallar in arbetstagaren för uppdrag när behov finns, något som kan passa den flexible arbetstagaren men vara jobbigt och påfrestande för den som beror på sin timanställning eftersom det inte finns en garantilön. Detta kan innebära att arbetstagaren blir helt utan lön från anställningen en månad p.g.a. uppdrags brist eller inte kan tacka ja till arbetstillfällen för att hen blir tillfrågad med för kort varsel. 

Vad innebär timanställning för arbetsgivaren?

För en arbetsgivare kan det dock vara väldigt smidigt och användbart med timanställningar. Framförallt för mindre företag där arbetsbelastningen varierar mycket från månad till månad så att det behövs extra arbetskraft emellanåt men skulle kosta för mycket och vara onödigt att ha en fast anställd för de uppgifterna. Detta kan även gälla under perioder med extra mycket arbete såsom högsäsong eller högtider. Som arbetsgivare är det smart att anställa en person som har en annan huvudsaklig sysselsättning på timme eftersom behovet kan komma och gå och arbetstagaren kanske inte kan förlita sig på timanställningen som enda inkomstkälla. På så vis behåller man lättare en och samma anställd med alla ekonomiska och tidsmässiga vinster det innebär, jämfört med om man hade anställt en i övrigt inkomstlös person under viss tid, som när arbetstillfällena börjar sina, tar en annan anställning. 

Vad innebär timanställning? | Din Bokföring

Vilka rättigheter har man som arbetstagare?

Sjuklön har du rätt till som timanställd, men du kan bara få ersättning för de timmar som din arbetsgivare har bett dig att arbeta/som du är schemalagd på och detta måste kunna bevisas för Försäkringskassan. Istället för semester tillkommer vid timanställningar en procentsats av lönen, semesterersättning, som betalas samtidigt som lönen.

Som timanställd har du samma rättigheter gällande både ersättning för obekväm arbetstid samt restid om du jobbar inom särskilda yrken såsom hemtjänst, som vid en fast anställning. Detta är viktigt att hålla koll på eftersom timanställningar är mycket vanliga inom yrken där obekväma arbetstider är vanligt förekommande så som exempelvis inom vården, hemtjänsten eller inom restaurang- och handelsbranschen.  

Din arbetstid beräknas olika beroende på om du är intermittent eller om anställningen förlagd till visstid. Om en arbetstagare är intermittent betyder detta att anställningen går ut på att arbetsgivaren kallar in arbetstagaren vid behov, ofta med kort varsel, och att arbetstagaren har rätt att tacka nej till arbetstillfället. Tackar man däremot ja så räknas arbetstiden som varje sådant tillfälle. Är man däremot fast schemalagd för en period framöver räknas det istället som en visstidsanställning och då räknas arbetstiden som hela den schemalagda perioden.

Hur fungerar LAS och inlasning?

Skulle en arbetstagare arbeta som timanställd på samma arbetsplats under en lång tid kan denne komma att inlasas. Att inlasas är ett uttryck för när en timanställning går över till att bli en tillsvidareanställning efter ett visst antal arbetade timmar och dagar. Villkoren är att arbetet behöver ha ägt rum hos samma arbetsgivare utan några större uppehåll i minst två års tid samt att antalet arbetstillfällen (eller timmar) är uppfyllt. Det kan därför vara en god idé att som arbetstagare ha koll på hur många ”LAS-dagar” man har.

Avslut av timanställning?

När det gäller att avsluta en timavlönad anställning kan detta ske utan någon framförhållning alls om så önskas eftersom timanställningar inte har någon uppsägningstid. Men om en smidig uppsägning för alla parter önskas görs detta med fördel i god tid för att underlätta för alla inblandade.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.