Vad menas med Taxering?

När man pratar om taxering så kan det gälla en rad olika skatteförfaranden och begrepp. Det kan vara allt från ett skattebeslut om hur mycket skatt som en privatperson eller företag behöver betala in till skatteverket till ett skattevärde av en tillgång.

Innehållsförteckning

Fastighetstaxering

När skatteverket gör en taxering av en fastighet menas det att de sätter ett skattemässigt värde på en tillgång. Tillgångarna som detta gäller är främst fastigheter, mark och skog medans beskattningen sker av främst fastigheter. Detta då man ej blir beskattad för innehav av en marktillgång.

Hur beslutas fastighetstaxeringen?

Det skattemässiga värdet (taxeringsvärdet) av en tillgång har egentligen ingen direkt relevans med fastighetens faktiska marknadsvärde. Taxerigeringsvärdet på fastigheter beslutas årligen men värdet gäller oftast i flera år. Värdet används sedan för att beräkna den årliga fastighetsskatten som måste betalas på fastigheten. Fastighetsskatten ökar ifall taxeringsvärdet på fastigheten har ökat och minskar vid en lägre taxering. Anledningen varför skatteverket inte använder marknadsvärdet för att taxera fastighetsägare är för att de kan bli manipulerade  genom underprisöverlåtelser eller liknande.

Vad menas med Taxering? | Din Bokföring


Du hittar vårt avtal för gåvobrev för fastighet i webbshoppen ->


När betalas fastighetsskatten?

Fastighetsskatten betalas sedan in varje år, och det är föregående år skatt som ska betalas under innevarande år. Till skillnad från den privata inkomsttaxeringen behöver företaget själva räkna ut skatten för att göra en korrekt avsättning för året. Skatteverket har även vid tillfället gjort felaktiga beräkningar så det kan vara värt att dubbelkolla skatten. Värt att notera är att olika typer av fastigheter har även olika höga skattesatser. Som exempel betalar bostadsfastigheter inte samma skatt som lokaler eller industrier även vid samma taxeringsvärde på fastigheten. Mer om detta kan man hitta på skatteverkets sida.

När skickas fastighetsdeklarationen ut?

Fastighetsdeklarationen skickas ut av skatteverket till företag som står skriva som fastighetsägare var tredje eller var sjätte år. Fastighetstaxering och beslut om taxeringsvärde för småhus sker var tredje år. Medans den allmänna fastighetstaxeringen som inkluderar hyreshus, lantbruksfastigheter, industrier samt vatten- och vindkraftverk skickas ut var sjätte år.

När är Taxeringsåret?

Beskattningsåret eller ”Taxeringsåret” är från den 1 januari till den 31 december varje år, och beskattning sker under nästkommande år. Nuförtiden använder man dock enligt lagen om skatteförfarandet begreppet ”året efter beskattningsåret” för att undvika missförstånd, framförallt för personer som inte är så insatta i skattesystemet.

Vanligaste typen av taxering

Den vanligaste formen av taxeringen i Sverige är dock inkomsttaxering av både kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt för privatpersoner och företag skatt (F-skatt) för juridiska personer. Dessa skatter betalas in preliminärt under intjäningsåret för att sedan slutbeskattas året därpå och gäller för i stort sett alla över 18 år i Sverige. Skattesatsen för privat inkomsttaxering i Sverige är av en tilltagande natur som kan gå så högt som 55% medans för företag är den av en linjär natur som för 2020 är 21,4% och efter 2022 kommer att vara på 20,8% oavsett hur mycket företaget tjänar.

Andra typer av taxeringar

Dit finns även mindre vanliga typer av begreppet taxering enligt taxeringslagen. Detta kan röra sig om begrepp som exempelvis förmögenhetstaxering eller taxering för olika fartyg. Eftersom detta är ett brett fält kan det vara värt att läsa mer om detta i rådande regelverk på skatteverkets hemsida eller i skatteförfarandelagen.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.