Vad är SIE-format?

.SIE (fil format) är det mest standardiserade filformatet för enkel utbyte av ekonomisk och redovisning data. SIE står för Standard Import Export används främst i redovisningssammanhang som bokföring, deklarationer, lönehantering samt olika boksluts och analysprogram. Filformatet tillåter en enkel överföring av redovisningsdata mellan olika redovisningsprogram.

Vad används SIE-filer till?

Den kanske mest populära används området för SIE filer är när redovisningskonsulter eller företagare delar sitt räkenskapsår med sin revisor för granskning. Detta då revisorn oftast har ett speciellt program för just revision till skillnad från redovisningskonsultens bokföringsprogram som endast tillåter enklare analyser. Men filen låter redovisningsdata enkelt överföras mellan de olika systemen utan några extra konverteringar.Standard Import Export formatet introducerades under 1992 och har därefter utvecklats i flera omgångar till att bli till det är idag. Formatet utvecklades eftersom i början av 1990 talet skedde en drastisk ökning av antalet datorprogram som arbetade med deklarationer i Sverige. I samband med ökningen så uppstod behovet av att kunna överföra data från bokföringsprogrammet till deklarationsprogrammet, och detta skulle helst ske så smidigt som möjligt. 

SIE-filer

Vilka SIE format finns det?

Det finns fyra olika varianter av SIE-fil format som man oftast själv kan välja vilket man vill exportera. Varianterna är främst kända som SIE 1 till 4 men även en ny SIE 5 håller på att lanseras.

Varianter av SIE format

  • Typ 1, Årssaldon. Innehåller öppnings- och stängningssaldo för alla konton i kontoplanen.
  • Typ 2, Periodsaldon. Samma innehåll som i typ 1 och dessutom saldo som visar månads förändringen för varje konto.
  • Typ 3, Objektsaldon. Samma innehåll som i typ 2 i tilläggssaldo för olika kostnadsbaser.
  • Typ 4, Transaktioner. Samma innehåll som i typ 3 förutom alla bokföringsordrar under räkenskapsåret.
  • Typ 4i, Transaktioner. Endast bokföringsordrar. Syftet med detta format är att göra det möjligt att producera bokföringsordrar för olika supportsystem och sedan importera dem i bokföringssystemet, till exempel löneprogramvara eller faktureringsprogramvara.

Vad är SIE 5?

Utvecklingen av SIE 5 kommer bygga på en modern XML-baserad filstruktur. De har även sett till att försöka använda engelska etiketter för en mer internationell tillämpning. SIE 5 kommer även ge möjlighet att föra över information som tidigare inte gick, såsom reskontror och inventarieförteckningar. Det kommer även vara möjligt att kunna hänvisa eller bifoga elektroniska dokument tillsammans med SIE filen. 

Utvecklingen av SIE-standarder har skett av en intresseförening som kallas för SIE-gruppen. SIE-gruppens medlemmar har främst bakgrund i redovisnings och revisionsbranschen men de har även samarbeten med ekonomi företag och olika branschorganisationer. En viktig aspekt är att SIE-formatet måste vara samordnat med Skatteverkets senaste SRU-koder samt uppdatering av BAS-kontoplanen varje år. SIE-gruppen ansvarar även för administrationen av föreningen och ser även till att testa och certifiera olika externa program för SIE-formatet. Förutom SIE gruppen så finns det två andra Svenska organisationer som står för nästan 100% av implementeringen av mjukvaran för svensk bokföring, redovisning och skatterapportering. Det två andra organisationerna är BAS som släpper kontoplanerna och XBRL Sweden som regleraren den finansiella rapporteringen. 

Du kan besöka SIE-gruppens egna sajt ifall du har några fler funderingar eller vill se vilka företag som är godkända medlemmar, det gör du på sie.se. Annars kan du hitta mer om just SIE kompatibla redovisningsprogram i vår bokföringlexikon. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.