Vad gör en redovisningsbyrå?

Redovisningsbyråer är företag som bedriver sin verksamhet genom att administrera sina kunder ekonomi. De administrativa sysslorna som hanteras kan vara allt från ekonomistyrning, rapporter, bokföring, redovisning till skatteverket och bolagsverket, lönehantering, fakturering med mera. I och med att redovisningsbyrån är insatt i kundens ekonomi och processer så blir det naturligt för dem att agera bollplank och rådgivare för företagets ägare eller VD.

Specialiserade redovisningsbyråer

Redovisningsbyråer har ofta olika tjänsteerbjudande beroende på vilken specialitet de har. Vissa redovisningsbyråer som Din Bokföring arbetar mer med kvalificerade rådgivningstjänster, kryptovalutor och skatteplanering. Andra redovisningsbyråer kan arbeta endast med större kunder eller specialisera sig på mindre och medelstora företag. Sedan finns det alltid uppdelningen mellan de traditionella redovisningsbyråerna som arbetar med pärmar och papperskvitton och de nyare digitala firmorna som arbetar med digitala appar och ekonomisystem.   

Vad gör en redovisningsbyrå?  Din Bokföring

Vad gör redovisningsbyråerna?

Redovisningsbyråer är allmänt väldigt flexibla och kundservice inriktade så de kan vanligtvis erbjuda en bred grad av tjänster. Men den vanligaste och mest efterfrågade tjänsten som redovisningsbyråerna jobbar med tenderar att vara just redovisning och bokföring. Detta har att göra med hur tidskrävande det är för kunden samt att det också kräver en viss typ av kompetens och erfarenhet. Genom kundens bokföring kan redovisningsbyråer sedan bygga vidare på sitt tjänsteerbjudande då bokföringen erbjuder en bra informations grund att bygga vidare på och leverera rådgivningstjänster och liknande tjänster. 

En annan väldigt populär tjänst är att hjälpa kunderna upprätta bokslut och årsredovisningar för sina respektive bolag. Då det kan vara mycket som ska stämmas av och kontrolleras i slutet av året så kan det vara fördelaktigt att få hjälp av en redovisningsbyrå för att få en bättre överblick och ett pålitligare resultat. Utöver det kan det vara smart att ha någon att bolla med när det kommer till årsslut och frågeställningar som utdelning, periodiseringsfonder och skatteplanering.  

Samarbetet med redovisningsbyrån

Samarbetet som kunden har med redovisningsbyrån brukar oftast ske genom en personlig redovisningskonsult som jobbar på byrån. Redovisningskonsulten och kunden har regelbunden kontakt och utbyter ekonomisk information om företaget. Kunden skickar in underlag digitalt eller fysiskt till byrån, därefter bokför och upprättar redovisningskonsulten samtliga rapporter och underlag som efterfrågas till kunden. Utöver det så har kunden och redovisningskonsulten ofta löpande kontakt där de kan diskutera problem och möjligheter som finns för företaget. Mycket av rådgivningen och hjälpen som kunden får av redovisningskonsulten sker proaktivt. Kunden ska kunna se redovisningskonsulten nästan som en extern ekonomiavdelning till företaget, och borde använda sig av konsulten därefter. Redovisningskonsulten kan ta över kontakten med skatteverket och eventuell revisor. Man ska däremot inte blanda ihop rollen av en redovisningskonsult med en revisor. En revisor arbetar med att granska jobbet av redovisningskonsulten och behöver oftast arbeta i en annan firma än den som sköter bokföringen.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.