Hur fungerar Ränta?

Vid ett lån från en bank eller annan långivare och även vid kreditbetalning eller betalning med faktura (då en drömsmålsränta kan tas ut) tas en avgift ut för den utlånade summan och det är denna som är räntan. Man kan säga att man som låntagare betalar ett visst belopp för tjänsten att få låna pengar från långivaren, vanligtvis samtidigt som amorteringen, och det är detta belopp som är räntan – en procentsats av antingen det återstående beloppet eller det totala beloppet som utlånades från början.

Innehållsförteckning

Olika räntesatser

Räntesatsen kan antingen vara fast, vilket innebär att en procentsats som ska betalas bestäms när lånet tas och förblir oförändrad, eller rörlig vilket innebär att procentsatsen förändras beroende på hur efterfrågan och utbud utvecklas över tid och kan därmed gå både upp och ned under lånetiden beroende på Sveriges Riksbanks så kallade reporänta som i sin tur bestäms av flera olika faktorer. Vilken typ av ränta som är mest fördelaktig för låntagaren beror på ett flertal faktorer och kan därför variera från situation till situation.  

Vad innebär fast ränta?

Fast ränta innebär, som beskrivet ovan, att räntesatsen bestäms redan vid lånetillfället. Denna räntesats förändras därefter inte under resten av lånetiden. Beloppet som betalas vid varje tillfälle kan dock variera om räntan räknas på det kvarstående lånet och inte på lånebeloppet vid start. Då blir räntebeloppet med tiden mindre och mindre eftersom delar av lånet betalas tillbaka och den kvarstående summan därför minskar. Det är viktigt att skilja på räntesatsen, en procentsats, och räntebeloppet, det faktiska beloppet i kronor, när man räknar med ränta. Räntesatsen förändras inte vid fast ränta, men räntebeloppet kan förändras.

Vad innebär rörlig ränta?

En rörlig ränta innebär, till skillnad från fast ränta, att räntesatsen, det vill säga procentsatsen, kan förändras under lånetiden. Denna fluktuerar med tiden och följer reporäntan som sätts av Sveriges Riksbank utefter det aktuella marknadsläget.

Hur fungerar Ränta? | Din Bokföring

Hur bestäms räntan?

Räntan bestäms av långivaren, så som en bank eller liknande, inom ramarna för räntelagen och långivaren tar hänsyn till en rad olika faktorer när räntan sätts. Vid lån som tas av en privatperson brukar långivaren titta på bland annat ansökarens inkomst, kreditvärdighet, anställningsform, boendesituation, familjesituation och ålder. Räntan kan variera kraftigt mellan olika långivare och för olika lån, därför bör man inför ett lån tänka efter noga och göra grundliga efterforskningar för att kunna hitta det erbjudandet som blir mest kostnadseffektivt.

Hur bestäms den rörliga räntan?

Rörlig ränta innebär som nämnt ovan att räntesatsen fluktuerar över tid beroende på olika faktorer. Den rörliga räntan följer Sveriges Riksbanks satta reporänta (även kallat styrränta då den påverkar marknadsräntorna) som satts utefter den aktuella situationen på marknaden. Sveriges Riksbank ändrar reporäntan regelbundet till fördel för Sveriges nationalekonomi och påverkas framförallt av två huvudsakliga faktorer vilket är konjunkturer samt inflationsutsikterna.

Vilken typ av ränta är bäst?

När man som företag ska ta ett lån fungerar det i stort sett på samma sätt som när en privatperson tar ett lån, men det skiljer sig gällande vem som blir juridiskt ansvarig för lånet. Som alltid vid låntagande är det viktigt att göra grundliga efterforskningar och jämföra flera olika aktörers erbjudanden för att kunna ta det mest kostnadseffektiva beslutet för företaget. Det gäller även att ha koll på de olika typer av räntor, fast ränta och rörlig ränta, samt noga kolla igenom det finstilta och ha koll på alla villkor så som exempelvis om räntesatsen räknas på totalbeloppet av lånet eller det återstående beloppet. Om man är osäker vilken typ av ränta som blir mest kostnadseffektivt för företaget finns det möjlighet att ta ett lån med en kombination av fast ränta och rörlig ränta. Man kan även få valet att välja en viss bindningstid efter vilken man kan omförhandla räntan på nytt.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.