Hur ska man Pensionsspara?

Vi på Din Bokföring jämför skillnaden mellan traditionell pensionsförsäkring och en direktpension för att se hur våra kunder får ut det mesta av sina placeringar. Hypotesen är att direktpension ger en bättre avkastning till företagare med aktiebolag än en traditionell pensionsförsäkring gör. Förutsättningen i detta räkneexemplet är att du driver ditt aktiebolag samt att företaget har möjlighet att göra en pensionsavsättning på 70,000 kr om året.

Pensionsförsäkring eller eget sparande? | Din Bokföring

Många sparare förknippar ofta ett pensionssparande med en pensionsförsäkring. Enkelheten av en redan förvaltad pensionsförsäkring samt avdragsgillt är något som försäkringsförsäljare väl använder till sin fördel för att locka över nya kunder. Men det finns faktiskt stora fördelar med att förvalta ens egen pension själv.

Enligt våra tidigare beräkningar samt det som tas upp i artikeln så är en direktpension där företagaren själv kan spara kapital i företaget och därefter själv investera kapitalet i aktier och fonder, ett långt bättre alternativ, än att lyssna på diverse försäkringsbolagsförsäljare som kommer ge dig som egenföretagare rådet att låta bolaget starta en traditionell pensionsförsäkring i bolaget med dig som förmånstagare.

Pensionsförsäkring eller eget sparande?

Många sparare förknippar ett pensionssparande med pensionsförsäkring, men detta är inte det enda alternativet som man kan pensionsspara på. Trots att den traditionella försäkringen är avdragsgill i företaget kan eget sparande långsiktigt vara lönsammare, något som inte alla försäkringsförsäljarna kommer att våga erkänna.

Hur ska man pensionsspara? | Din Bokföring

Det finns stora fördelar med ett eget sparande i bolaget framför ett tecknat tjänstepensions försäkring. Nedan kommer vi att lista några av de starkare argumenten för och emot att spara själv i företaget.

Fördelar med eget sparande.

Fördelen är att du inte behöver låsa dina pengar i en tjänstepension som du sedan inte har möjlighet att ta ut allt på en gång. Du har möjlighet till att vara mycket mer flexibel med dina egna pengar. Man vet ju trotts allt aldrig vad som händer i ens liv och när man behöver ha pengar, ett eget sparande tillåter en att när som helst genom en utdelning att ta ut pengarna man behöver.

Om du klarar att placera pengarna i aktier själv så kommer du kunna spara en del pengar under väldigt många år då du inte behöver betala årliga avgifter och provisioner. Banker och försäkringsbolag kommer att stå uppradade för att sälja pensionsförsäkringar till dig och den främsta anledningen bakom det är att de tjänar väldigt mycket pengar på människors pensionssparande. När du väl satt in dina pengar i pensionsförsäkringen kan det många gångar ta över 50 år att få tillbaka dem pengarna, och under hela den tiden har du fått betala avgifter och provisionen till försäkringsbolagen och bankerna.

En annan fördel är att du har en större flexibilitet att utnyttja jobbskatteavdraget samt de lägre sociala avgifterna som uppstår efter 65 års ålder. Detta kommer att resultera i en mycket lägre effektiv skattestats på enbart 20-25 procent. Detta är inget som är möjligt med utbetalningarna från pensionsförsäkringen.

Du kan ta ut dina sparpengar som en lågbeskattad utdelning varje år, och då endast betala 20 procent i skatt enligt 3:12 reglerna. Detta kommer ge dig lägre skatt än om du gjort uttaget som pension.

Nackdelar med eget sparande.

Den främsta nackdelen som finns med ett eget sparande kontra en traditionell pensionsförsäkring är att du mister försäkringsskyddet, premiebefrielse om du blir sjuk samt ersättningar till dina anhöriga om du avlider inom en viss tid eller skulle bli oförmögen att arbeta vidare. Det kan vara väldigt viktigt för en småföretagare att ha liknande skyddsnät. Men det är även möjligt att teckna en separat försäkring som träder in om ovanstående skulle inträffa. Vi kommer i nedanstående kalkyl även ta med i beräkningen kostnad för en försäkring.   

Vad är en Bokförare? | Din Bokföring

Med eller utan direktpension?

Ifall man driver företag i en osäker bransch, har fler delägare eller helt enkelt vill ha mer säkerhet så kan man säkra kapitalet genom en så kallad direktpension genom en pensionsutfästelse. Utfästelsen bör göras ifall det finns minsta möjliga risk för att bolaget kan gå i konkurs och gör så att pensionsbeloppet garanteras till dig som en pensionsskuld. Vidare kan utfästelsen garantera att maka/make och barn får ut pensionsbeloppet vid dödsfall ifall företaget annars tillfaller delägarna. 

Direktsparande eller kapitalförsäkring?

Nedan ska vi gå genom fördelar och nackdelar mellan sparande i en kapital försäkring eller i en vanlig depå.

Kapitalförsäkring kan vara fördelaktig för företag som ofta byter värdepapper, då de inte behöver redovisa för alla försäljningar och köp som har gjort samtidigt som de inte direkt behöver skatta för eventuella vinster som uppstår. Bolaget behöver inte heller betala bolagsskatt på de verkliga vinsterna som uppstår i sparandet, men de får inte heller avdragsrätt för förluster som uppstår. I stället för detta betalas en årlig avkastningsskatt på kapitalförsäkringens totala värde. Det spelar därmed ingen roll ifall värdet på ens sparande har gått upp eller ned. I och med senaste årets låga ränta har avkastningsskatten legat under en procent av försäkringskapitalet. Avkastningsskatten kan dock komma att stiga ifall räntan så småningom går upp från dagens rekordlåga nivåer. I ett exempel där räntan stiger med två-tre procentenheter kommer avkastningsskatten att landa på närmare 1,5 procentenheter per år.

Direktsparande eller kapitalförsäkring? | Din Bokföring

Vissa kapitalförsäkringar kan ha höga årliga förvaltningsavgifter eller insättningsavgifter, så det är viktigt att gå igenom avtalet innan man beslutar sig vart man ska ha sitt sparande. Oftast är det säkrast att gå med någon av de stora nätmäklarna som Avanza eller Nordnet, då dessa inte har någon avgift för själva kapitalförsäkringen utan endast courtage och fondavgifter.

Så har vi räknat

Utgångspunkten för våran kalkyl har varit hur mycket pengar företagaren får ut i handen efter skatt, med avsättning på 5000 kr i månaden under ett år totalt 60,000 kr följt av ett passivt sparande under en 20 års period.

Förutsättningar för beräkningsexemplet:

  • Avkastningen är i genomsnitt 6 procent per år.
  • Statslåneränta är i genomsnitt 2 procent varje år.
  • Första uttaget sker det år företagaren fyller 66 år.
  • Pensionsinkomsten är 180 000 kr.
  • Företagarens aktier är kvalificerade.
  • Inga omplaceringar görs under tiden.
  • Beloppen är beräknade efter de skatteregler samt nivåer som gäller för inkomster under 2019 räkenskapsår.

Alternativ 1: Sparande genom Kapitalförsäkring

Första årets insättning på 60,000 kr har efter 20 år växt till 201 562 kr. Detta är en kapitaltillväxt på 336%. Dessa pengar kommer därefter tas ut i form av lön och utdelning, för att på bästa sätt utnyttja jobbskatteavdraget och den 20- procentiga utdelningsskatten:

Alternativ 2: Sparande genom Direktpension

Värdet på det insatta beskattade kapitalet på 60 000 kr är efter 20 år ca 203 974  kr. Detta är en kapitaltillväxt på 340%. För att undvika beskattning på reavinsten som uppstår i företaget på 133 000 kr kommer den att kvittas mot en lönekostnad i företaget på 100 000 kr. Totalt blir det cirka 2 000 kr i bolagsskatt på vinsten och resterande belopp på 65 000 kr blir kvar till utdelning.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.