Vad är ett OCR-nummer?

Förkortningen OCR står för Optical Character Recognition och är en kombination av siffror på en faktura eller betalningsavi och som hjälper betalningsmottagaren att identifiera betalaren vid en överföring till ett Plusgiro- eller Bankgirokonto. Det är främst vid elektroniska betalningar via internetbank som faktura avsändaren använder det som ett referensnummer knutet till just det beloppet och den betalaren, istället för ett meddelande i överföringen som är mindre exakt och inte kan användas i den automatiserade processen av registrering och bokföring av betalningen.

Kopplingen mellan OCR-nummer och kunden samt den specifika fakturan kan göras genom koppling till exempelvis ett kundnummer eller – ett bättre alternativ vid flera köp av samma kund – fakturanumret.

Vad är ett OCR-nummer? | Din Bokföring

Hur används OCR-numret?

När en faktura utfärdas kan fakturaavsändare, d.v.s. säljaren, skapa ett OCR-nummer som betalaren ska uppge vid betalning för att betalningsmottagaren ska kunna koppla betalningen till denne. OCR-numret bör vara unikt för fakturan, man bör alltså inte ange samma OCR-nummer på flera fakturor som skickas ut. På så vis underlättar man hanteringen av betalningen när den kommer in – den kan direkt kopplas till en särskild faktura och därmed en kund. OCR-numret bör även skilja sig från fakturor eftersom en och samma kund kan handla för samma belopp flera gånger och man behöver hålla koll på vilket köp en inkommen betalning avser. En fakturaavsändare gör bäst i att skaffa ett faktureringsprogram som automatiskt genererar OCR-nummer till fakturorna, så att denne slipper göra detta manuellt med risk för fel.

Av hur många siffror består ett OCR-nummer?

Vanligtvis består ett OCR-nummer av mellan 10 och 13 tecken, men det förekommer de OCR-nummer som innehåller fler än 20 tecken. OCR-numret innehåller ofta andra nummer som är kopplade till kunden eller fakturan, det vill säga kundnumret eller fakturanumret, och dessa varierar i längd mellan företag. Den allra sista eller de två sista siffrorna brukar vara kontrollsiffror som talar om hur många tecken OCR-numret innehåller men även hur hård kontroll nivån är och dessa brukar vara obligatoriska vid betalningar till Plusgirokonton och Bankgirokonton.

Var hittar man OCR-numret?

På en vanlig pappersfaktura hittar man oftast OCR-numret längst ned, omgivet av två fyrkanter (# #) i början och slutet i av numret. På en digital PDF-faktura brukar det stå precis vid eller under summan som ska betalas och då är det ännu enklare för betalaren att bara kopiera numret, och klistra in det i internetbankens system för betalning. Om en betalare har valt att betala via en e-faktura dyker fakturabeloppet automatiskt upp i ens internetbank för denne att godkänna beloppet och inget OCR-nummer används eftersom betalningen enkelt kan identifieras av att den är från det konto som är anmält vid valet av e-faktura.

Vad ska man göra om ett OCR-nummer saknas på fakturan?

I de flesta fall där inget OCR-nummer står angivet på en faktura så är det för att avsändaren inte önskar att betalaren anger ett OCR-nummer och då kan man som betalare istället fylla i meddelandefältet vid internetbetalningar. Ibland har betalningsmottagaren angett vad de önskar ska stå i meddelande rutan, annars kan det vara bra att skriva något som kan koppla betalningen till dig eller din faktura. Om en betalare misstänker att ett OCR-nummer har uteblivet där det ska stå bör denne kontakta avsändaren för att betalningen ska ske korrekt.

Hur börjar man använda OCR-nummer?

Till att börja med måste man upprätta ett avtal med sin bank över att OCR-nummer ska börja användas. Banken i sin tur kommer att upprätta ett avtal med Bankgiro och Plusgiro. I ditt avtal med banken kan du bestämma om OCR-numret ska vara valfritt eller obligatoriskt.

Vad händer om man fyller i fel OCR-nummer?

Vanligtvis lyckas betalningsmottagaren lista ut vilken faktura som betalningen rör även om OCR-numret saknas, men det förekommer att betalaren inte kan identifieras och därför får en betalningspåminnelse eller att betalningen registreras på fel betalare. Var därför extra uppmärksam på att fylla i OCR-nummer om detta finns och kontakta betalningsmottagaren för att bekräfta betalningen om du har glömt att ange OCR-nummer.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.