Vad är en Obligation?

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som representerar ett lån som en investerare gör till en låntagare (vanligtvis företag eller stat). Obligationen kan ses som en lånehandling mellan långivaren (även kallad borgenär) och låntagaren (även kallad gäldenären) som innehåller detaljerna av lånet som ränta och dess betalningar. En obligation innehåller även ett slutdatum när lånet behöver betalas tillbaka till innehavaren av obligationen. Den innehåller även vanligtvis villkoren för rörliga eller fasta räntebetalningar som gäldenären kommer att göra. Obligationer används främst av företag, kommuner, stater och regeringar för att finansiera projekt och verksamheter. Många företags- och statsobligationer är offentligt handlade men obligationer handlas även privat mellan låntagaren och långivaren.

Innehållsförteckning

Hur fungerar obligationer?

När företag eller länder behöver kapital för att finansiera nya projekt, investera i den löpande verksamhet eller refinansiera befintliga skulder kan de emittera obligationer direkt till investerare. Borgenären (emittent) utfärdar ett obligationslån som innehåller villkoren för lånet, räntebetalningar (kupongen) som ska göras och den tid då de lånade fonderna (obligationer) måste betalas tillbaka på (förfallodagen). Räntebetalningen är en del av den avkastning som obligationsinnehavare tjänar för att låna sina medel till emittenten. Räntan som bestämmer betalningen kallas kupongräntan.

Det Initiala priset på de flesta obligationer är vanligtvis satt i nivå, vanligen 100 SEK, 1000 SEK eller 10,000 SEK i nominellt värde per enskilt obligation. Det faktiska marknadspriset på ett obligationslån beror på ett antal faktorer: emittentens kreditkvalitet, hur länge tiden går ut till utgången och kupongräntan jämfört med den allmänna räntemiljön vid den tiden. Obligationens nominella värde är vad som kommer att betalas tillbaka till låntagaren när obligationen förfaller.

De flesta obligationer kan säljas av den ursprungliga obligationsinnehavaren till andra investerare efter att de har utfärdats. Med andra ord behöver en obligation investerare inte äga obligationens tills dess att dess löptid går ut. Det är också vanligt att lånet återköps av gäldenären om räntorna minskar eller om gäldenärens kredit har förbättrats och hen kan omfördela nya obligationer till lägre kostnad.

Exempel på hur obligationer fungerar

Beroende på rådande marknadsräntor kommer priset på obligationer med fast ränta att fluktuera, priset kommer att vara beroende på hur attraktiv ränta som obligationen har i jämförelse med marknadsräntan.

Föreställ dig ett obligationslån som utfärdades med en kupongränta på 5% och ett värde på 1000 SEK. Obligationsinnehavaren erhåller årligen 50 kronor i ränteinkomster (de flesta obligationer betalar ut räntan halvårsvis.) Så länge inget annat ändras i räntemiljön, borde obligationspriset ligga kvar till sitt nominella värde.

Om räntorna börjar minska och liknande obligationer emitteras nu med en 4% kupongränta har den ursprungliga obligationen blivit mer värdefull. Investerare som vill ha en högre kupongränta måste betala extra för obligationen för att locka den ursprungliga ägaren att sälja. Det ökade priset kommer att medföra att obligationernas totala avkastning sjunker till 4% för den nya investeraren eftersom de måste betala ett belopp över obligationens nominella värde för att köpa den.

Å andra sidan, om räntorna stiger och kupongräntan för obligationer som denna stiger till 6%, är kupongen på 5% inte längre attraktiv. Obligationspriset kommer att minska och börja sälja till rabatterat pris jämfört med nominellt värde tills dess effektiva avkastning är 6%.

Obligationsmarknaden tenderar att röra sig omvänd med räntor eftersom obligationer handlas med rabatt när räntorna stiger och till ett premie när räntorna faller.

Vilka ger ut Obligationer?

Det finns tre huvudkategorier av obligationer.

  • Företagsobligationer utfärdas av företag, till företag.
  • Kommunala obligationer utfärdas av stater och kommuner. Vissa kommunala obligationer erbjuder skattefria kuponginkomster för investerare.
  • Statsobligationer, såsom de som utfärdats av Riksbanken. Obligationer utfärdade av staten har ofta en förfallotid över 10 år, men de utfärdar även obligationer med mellan 1-5 år.

Sammanfattningsvis

En obligation representerar ett löfte av en låntagare att återbetala en långivare sitt skuldebrev och oftast ränta på ett lån. Obligationer utfärdas av regeringar, kommuner och företag. Räntan (kupongräntan), huvudbeloppet och löptiderna kommer att variera från samtliga obligationslån för att tillfredsställa de uppsatta målen för obligationsutgivaren (låntagaren) och obligationsköparen (långivaren). De flesta obligationer som emitterats av företag inkluderar alternativ som kan öka eller minska deras värde och kan göra jämförelser svåra för icke-professionella. Obligationer kan köpas eller säljas innan de blir mogna, och många är offentligt noterade och kan handlas med genom mäklare.


Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.