Hur fungerar Nedskrivning?

Innehållsförteckning

Nedskrivning innebär kortfattat att man som företagare skriver ned värdet för något bland anläggningstillgångarna alternativt bland omsättningstillgångarna även om detta är mindre vanligt förekommande. Detta kan göras i de fall då man vet att värdeminskningen kommer att bestå och att värdet inte kommer att öka igen, så som vid en skada på en anläggningstillgång med värdeminskning till följd.

När kan man nyttja nedskrivning?

Vid skada på en anläggningstillgång är det vanligt att använda nedskrivning för att redovisa värdeminskningen. När man talar om skador kan det exempelvis röra sig om brand i en fastighet, en omfattande skada på en bil eller betydliga skador så som vattenskada i ett lagerutrymme innehållande anläggningstillgångar. För att nedskrivning ska få göras krävs att värdeminskningen är omfattande och att det nya värdet är betydligt lägre än anskaffningsvärdet. Finansiella anläggningstillgångar kan nedskrivas vid bokslutet trots att det ännu är oklart huruvida värdet kan tänkas stiga igen eller ej. Detta för att eventuella nödvändiga justeringar får göras vid nästa bokslut inom ramarna för Skatteverkets villkor. Som nämnt ovan sker även nedskrivningar av omsättningstillgångar, även om detta är mycket ovanligt då omsättningstillgångarna utgör verksamhetens kassainflöde men när omsättningstillgångar väl nedskrivs handlar det oftast om att i en kundfordran sänka beloppet.

Vad räknas som anläggningstillgångar?

När man talar om anläggningstillgångar menar man oftast allt som ett företag ämnar använda i ett år eller mer. Alla anläggningstillgångar bokförs som tillgångar vilket innebär att de spelar en stor roll i ett företags finansiella sits då de finns med i balansräkningen på debetsidan. Med andra ord kommer en eventuell nedskrivning av anläggningstillgångar till följd av skada att påverka företagets balansräkning. Nedskrivning av tillgångar påverkar dock inte företagets momsredovisning.

Exempel på tillgångar som räknas till anläggningstillgångarna är fordon, teknisk utrustning, fastigheter, verktyg och maskiner men även finansiella anläggningstillgångar så som lån till delägare eller närstående, kundfordringar eller andra fordringar och andelar i intresseföretag.

Hur fungerar Nedskrivning? | Din Bokföring

 

Hur sker värdesättningen?

För att det ska vara möjligt att nedskriva en anläggningstillgång och därmed sänka värdet på den krävs att tillgången till en början haft ett värde. För att värdera en tillgång ska man, enligt Skatteverket, utgå från det lägsta förstavärdet vilket antingen kan vara nettoförsäljningsvärdet av tillgången eller anskaffningsvärdet. Tumregeln kring värdering är att tillgångens värde måste spegla verkligheten och ge en rättvis bild av det faktiska värdet för att balansräkningen inte ska påverkas falskt.

Vad innebär reversering av nedskrivning?

I de fall en nedskrivning blir inaktuell, det vill säga att anläggningstillgångens värde inte längre sjunkit på sådant vis att nedskrivning är tillåten, behöver nedskrivningen reverseras. Det innebär att det ursprungliga värdet ska återinföras. Detta för att ett företag inte ska kunna bygga upp ett lager av dolda reserver och för att bokföringen inte ska bli missvisande.

Hur sker nedskrivningen?

Vid upprättande av bokslutet kan en redovisningsbyrå misstänka värdeminskning av tillgångar som visas i balansräkningen och kan då starta en prövning för att se om nedskrivning bör ske och i så fall på vad samt hur mycket för att redovisningen bättre ska spela den finansiella situationen i företaget. Detta behöver förtydligas i redovisningen av redovisningsbyrån och utförliga beskrivningar av vad som legat till grund för beslutet, hur stor nedskrivning som gjorts samt det äldre värdet och det nya behöver finnas redovisade för att möjliggöra eventuell justering i framtiden.

I inkomstdeklarationen är det endast nedskrivningar av omsättningstillgångar som är avdragsgilla. Detta innebär att nedskrivningar på övriga tillgångar så som anläggningstillgångar inte är avdragsgilla, vilket också gäller för kortfristiga placeringar bland omsättningstillgångarna.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.