Hur fungerar Lönebesked?

Ett lönebesked är en sammanställning över lönernas olika delar och skatteavdrag som delas ut till alla anställda vid varje löneutbetalningstillfälle i pappersformaten eller digitalt format, exempelvis i en app. I många fall kallas lönebeskedet istället för lönespecifikation.

Delarna av lönen som ska framgå i ett lönebesked är lönen innan skatteavdrag (bruttolön) och lönen efter skatteavdrag (nettolön), skatteavdrag, eventuella extraersättningar, eventuell övertidskompensation och eventuella andra avdrag utöver skatteavdraget samt vilken period som lönen avser och vilket datum den planeras utbetalas till arbetstagaren m.m. Lönebesked kan ges ut i pappersform eller elektroniskt.

Lönebeskedet fungerar som ett kvitto på att lönen har betalats och skyddar både arbetstagaren och arbetsgivaren från att bli misstänkta för olaglig anställning eller s.k. svart anställning där arbetstagaren inte beskattas.

Hur fungerar Lönebesked? | Din Bokföring

Innehållsförteckning

Måste man dela ut lönebesked?

Det är inte lagstadgat för arbetsgivare att dela ut lönebesked så ingen arbetsgivare är tvingad till detta, men det har blivit det normala och mer eller mindre kutym hos företag med kollektivavtal och de flesta företag som betalar ut sina löner korrekt och det kan därför verka en aning misstänksamt om denna normalitet uteblir framförallt eftersom lönebeskeden är viktiga för arbetstagaren i bland annat fackliga ärenden.

När ska lönebeskedet delas ut?

Eftersom det inte finns något krav på att lönebeskedet ska skickas ut finns heller inget krav på när det ska skickas, men om man tecknat kollektivavtal med arbetstagaren är det vanligt att det framgår i avtalet vilket datum lönebeskeden kommer att delas ut och detta sker nästan alltid i samband med löneutbetalningen, vanligtvis ett par dagar eller en vecka innan. Datumen för utskick av lönebesked skiljer sig oftast mellan den offentliga sektorn och tjänstemannasektorn.

Vad händer om man inte delar ut lönebesked?

Om en arbetsgivare inte delar ut lönebesked gäller det ändå att allt måste stämma med löneuträkning- och utbetalning eftersom anställda kan vända sig till Skatteverket eller ett fackförbund för att reda ut så att arbetsgivarens löneutbetalningar är korrekta. Lönebeskedet är därför en försäkran för arbetstagaren om att arbetsgivaren betalar ut en korrekt lön, men även en chans för arbetsgivaren att dubbelkolla med sig själv och med arbetstagaren så att inget har missats.

Hur utformar man ett lönebesked?

De flesta större arbetsgivare använder sig av färdiga system i sina lönehantering program som via en automatiserad process skapar lönespecifikationer baserat på inkommen information så som antal arbetade timmar eller sjuklön. Dessa skickar sedan ut elektroniskt via exempelvis e-post eller via en webbsida eller app kopplad till arbetsgivarens lönehantering program där arbetstagaren får logga in för att granska sitt lönebesked. Generellt går arbetsgivare ifrån det tidigare vanliga pappersformatet, vanligen skickat per post, och över till de digitala formerna då detta spar på både företagets och miljöns resurser och dessutom lagrar lönebeskeden i flera år framöver om arbetstagaren skulle behöva dem.De flesta lönehanteringssystem erbjuder färdiga mallar som används för att automatiskt eller manuellt skapa lönebeskeden. Dessa är vanligtvis anpassningsbara till bland annat anställningstyp och är en smidig lösning om man har många anställda. Om man som entreprenör önskar utforma lönebesked till en aning färre anställda och behöver hjälp med ett bra upplägg kan man ta hjälp av exempelvis en redovisningsbyrå.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.