Vad klassas som Lokalkostnader?

Lokalkostnader innefattar de kostnader som en företagare betalar för det utrymme de arbetar vilket kan vara en salong, en verkstad eller ett kontor men även de kostnader som uppstår i och med att man gör i ordning en hemarbetsplats i sin egen bostad. Lokalkostnader har ett eget konto i bokföringen där denna typ av kostnader ska bokföras.

Övriga lokalkostnader syftar till kostnader som är så obetydliga att de inte kräver ett eget bokföringskonto samt exempelvis om man hyr ett utrymme att förvara företagets tillgångar i så som ett förråd.  Vissa av de övriga lokalkostnaderna är avdragsgilla och vissa inte.

Innehållsförteckning

Vilka företagare har lokalkostnader?

Alla företagare som antingen hyr någon form av lokal för att utföra sitt arbete eller arbetar med sin verksamhet hemifrån har lokalkostnader. Anledningen till att man bör ha koll på sina lokalkostnader är för att man kan vara berättigad att göra avdrag i deklarationen på de kostnader som lokalen innebär. När man hyr en extern lokal kan lokalkostnaderna i sin helhet eller till stor del vara avdragsgilla. Vid arbete hemifrån är reglerna en aning mer komplicerade men om en del kriterier uppfylls kan även hemarbetaren vara berättigad till avdrag på lokalkostnaderna.

Vilket avdrag kan en företagare göra på lokalkostnaderna?

Avdragen som företagare är berättigade till varierar i storlek och typ beroende på företagsform samt om man hyr en lokal eller arbetar hemifrån. Aktuella storlekar på avdragen samt information om när de kan göras kan hittas på Skatteverkets hemsida.

Kan man göra avdrag om man arbetar hemifrån?

Även ett hemmakontor eller annan yta i hemmet som används som arbetsplats kan berättiga en företagare till avdrag. I dessa situationer ställs dock en del krav för att avdragen ska kunna göras. Ytan i hemmet måste vara särskilt avsedd för arbete och inte till något annat. Detta ska kunna bevisas genom att det inte ska finnas möbler eller hobbyprylar som inte hör hemma på en arbetsplats så som exempelvis en säng, en TV eller en soffa. Ytan bör endast innehålla det som en extern lokal skulle innehålla om man hyrde en för att utföra sitt arbete i. Det är viktigt att utrymmet  är inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas som boende eftersom det då inte kommer att räknas som en arbetsplats med avdragsgilla lokalkostnader. Resten av hemmet får förstås se ut som man själv behagar, reglerna gäller endast den del av hemmet man syftar till som sin arbetsplats när man gör avdrag i deklarationen.

När ska man inte förvänta sig avdragsgilla lokalkostnader?

Vid arbete hemifrån krävs att man inrett en avgränsad yta eller ett helt rum till att passa som arbetsplats, för att man ska kunna göra avdrag på lokalkostnader. Att arbeta hemma vid köksbordet gör alltså inte kökets driftkostnader till avdragsgilla lokalkostnader. Dessutom krävs förstås att man faktiskt betalar för sitt boende för att kunna göra avdrag och man kan alltså inte göra avdrag om man exempelvis är inneboende hos förälder utan att betala hyra.

Hur höga får lokalkostnaderna vara?

Lokalkostnader har ingen övre gräns och varierar mycket, dels beroende på vilken typ av lokal det gör sig om, men även beroende på vilket geografiskt område den tillhör samt om ytan är en del av företagarens bostad eller inte. Med andra ord kan lokalkostnader vara hur höga som helst, men som tidigare nämnt kan bevis krävas på att man har en yta hemma avsedd som endast arbetsplats, när det kommer till lokalkostnader vid arbete i hemmet.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.