Lokal i egen bostad?

I de fall en företagare bedriver sin verksamhet i eller från bostaden, exempelvis en verkstad eller ett hemmakontor, krävs att verksamhetslokalen utgör en särskilt inrättad del av bostaden, för att avdrag ska kunna göras på lokalen. Det finns ingen tydlig regel på vad detta innebär men det ska kunna bevisas att den delen av bostaden endast används i företagets syfte för att underlätta för avdraget att göras, därför rekommenderas det att låta arbetet ske i en viss del av hemmet ämnad för just arbete, framförallt för den som driver en enskild firma.

Lokal i egen bostad? | Din Bokföring

Kostnader som är avdragsgilla i den delen av hemmet som utgör en arbetsplats är exempelvis el, värme och vatten men kostnader så som boränta eller renoveringskostnader kan inte göras avdrag på.

Innehållsförteckning

Vilka är fördelarna och utmaningarna med att arbeta hemifrån?

Arbete hemifrån kan innebära en hel del flexibilitet och tidssparande för många då man lättare kan styra över sin egen arbetstid och arbetsplats och dessutom spar in på restiden till arbetet.

När det gäller företagare som just startat en enskild firma kan det vara fördelaktigt att bedriva företaget vid sidan om en anställning till en början. Då kan det vara en bra idé att bedriva verksamheten hemifrån för att spara in på lokalkostnader. För att kunna göra avdrag på hem arbetsplatsen krävs dock att man arbetar minst 800 timmar hemifrån under årets gång. Då kan man göra ett schablonavdrag på 4000 kronor per år om man bor och arbetar i en hyresrätt eller i en bostadsrätt och 2000 kronor per år om man arbetar i en egenägd fastighet eller en fastighet som ägs av ens maka/make.

Vilka är nackdelarna med att arbeta hemifrån?

Om man just har startat ett företag kan det vara svårt att få in de nödvändiga rutinerna för att utföra arbetet hemifrån vilket kan leda till en större tidsåtgång till en början. Dessutom samtidigt kräver det en hög nivå av fokus och självdisciplin att arbeta hemifrån och styra över sina egna tider. Vissa upplever även att arbetsdagen blir ensam utan kollegor kring en.

Hur kan jag bevisa att en yta i mitt hem är till för endast arbete?

Om du äger fastigheten du arbetar i och använder denna uteslutande som arbetsplats är du berättigad att göra avdrag på hela fastighetens driftskostnader. Svårare blir det om arbetsplatsen är en del av ditt hem. Det bästa sättet att bli berättigad avdrag är att göra ytan arbets specifik genom att exempelvis inte ha möbler eller hobbyprylar som inte hör hemma på arbetet i rummet. Detta kan vara sängar, soffor eller en TV men även andra saker som inte kan bevisas vara nödvändiga för verksamhetens syfte.

Vilken tid räknas är arbetstid som kan räknas till de 800 timmarna?

All tid du utför arbete på hem arbetsplatsen som du inte har ett annat dedikerat eller lämpligt ställe att utföra på räknas till de 800 timmarna. Detta innebär att om du sköter administrativt arbete från hemmakontoret så räknas detta in, men om du har ett kontor i en annan lokal kan du inte räkna timmar du jobbar hemma till de 800 timmarna, eftersom du har en annan plats att utföra arbetet på.

Hur ser reglerna ut för aktiebolag?

Reglerna är en aning enklare för ett aktiebolag än för företagaren som driver en enskild firma eftersom hemarbete i ett aktiebolag räknas som en uthyrning av din egen bostad till firman som leder till att man beskattas för hyran.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.