Vad är Likviditet?

Likviditet är ett nyckeltal som visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Att veta huruvida företaget har kapacitet att göra utbetalningar och när, är viktigt för att säkerställa att företaget inte får förseningar gällande inköp, förseningsavgifter samt fortlevnaden av företaget. När man kan betala alla sina skulder i tid benämns man som likvid, och när man hamnar i den motsatta situationen benämns man som illikvid. Hur likvit ett företag är betyder egentligen hur snabbt deras tillgångar kan omvandlas till kontanta medel. Hur likvid en tillgång är bestäms av hur snabbt det kan användas för att omvandlas till en annan tillgång. Exempelvis är kontanta medel mer likvida än en fordran medans en kundfordran är mer likvid än en anläggningstillgång.

Vad är likviditet? Skillnaden mellan Likvida, illikvida och semi-likvida tillgångar | Din Bokföring

Likvida medel

Desto större likviditet företaget har desto större kommer deras likvida medel och förmåga att handla snabbt även att vara. Företag som har en majoritet av sina tillgångar i mer flytande tillgångar som fysiska kontanter eller pengar på olika bankkonton kommer ha förmågan att snabbt kunna genomföra investeringar eller betala kostnader på kort sikt. Aktier, obligationer, inventarier och andra liknade värdepapper klassas inte som likvida medel. Trotts att de är mer likvida än till exempel en fastighet, men de måste fortfarande säljas och flyttas innan de kan användas till att betala eller köpa något.

God likviditet har sina fördelar och nackdelar?

Att ha en god likviditet innebär att företaget kan drivas utan leveransstopp eller uppehåll på grund av likviditetsproblem. Men det innebär även att likvida företag har mycket likvida medel som bara ligger i företaget och inte investeras eller omsätts på något annat sätt. Därmed riskerar företag med hög likviditet att istället ha en sämre räntabilitet och avkastning på grund av att pengarna inte förräntas på bästa sätt. Det gäller därmed att hitta en balans mellan att vara likvid och illikvid beroende på vilken verksamhetstyp och vilket verksamhets stadie företaget befinner sig. Till exempel har oftast startups ha större likviditets problem än mogna företag då de har mycket investerings möjligheter och inte så mycket kapital.

Möjligheter till att öka likviditeten?

Företag som vill öka sin likviditet behöver antingen frigöra mer kapital genom att omvandla illikvida tillgångar eller så kan de ta in mer kapital. En omvandling av tillgångar kan antingen ske genom att sälja kundfordringar till ett inkasso bolag och få betalt direkt eller genom att avyttra en mer illikvid tillgång. Likviditeten kan ökas genom att antingen ge ut fler aktier till marknaden genom en så kallad nyemission, olika typer av lån eller genom ett aktieägartillskott.

Möjligheter till att öka likviditet? | Din Bokföring

Likviditet på finansmarknaden

En hög likviditet på aktiemarknaden visar att marknaden och aktien är hälsosam. Det finns många intresserade köpare som vill göra investeringar i aktien, och det finns ett stort utbud av villigare säljare som kan tänkas sälja till rätt pris.

Detta är dock inte enbart begränsat till aktiemarknaden, utan även för fastighetsmarknaden och utlåningsmarknaden. För fastighetsmarknaden innebär det att det finns många fastigheter till salu och många potentiella köpare och för kreditmarknaden så är det måna investeringar som vill göras och transaktionsvolymerna är höga. Allt detta leder till en hög omsättning av köp och försäljningar inträffar.

Det är när omsättningen sjunker och kanske till och med avtar, man behöver oroa sig. Det är en av de första signalerna för en potentiell börskrasch eller fastighetsbubbla när alla parter är avvaktande. Köparna vill vänta tills risken har gått ner, säljarna vill inte sälja för hur lågt pris som möjligt, det leder till att färre affärer blir avslutade och marknaderna blir mer illikvida.

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett nyckeltal som används för beräkning av likviditet, och är företagets likvida medel som andel av de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten i företag bör vara större än 100% eller minst 1,0 vilket innebär att företagets likvida medel är större eller lika stora som deras kortfristiga skulder.

Vad är Likviditet? | Din Bokföring

Kassalikviditet beräknas enligt nedan:

Företagets kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder

Vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är också ett nyckeltal som visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Skillnaden mellan kassalikviditet och balanslikviditet är att i nyckeltalet för balanslikviditet räknas även företagets varulager in. Nyckeltalet balanslikviditet omfattar på så sätt företag som bedriver verksamhet med mer omfattande “lagerverksamhet”. Kassalikviditeten bör överstiga 200% eller 2,0 för företag som jobbar inom detalj- eller grossisthandel.

Balanslikviditet beräknas enligt nedan:

Företagets balanslikviditet = Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.