När behövs Kontrollbalansräkning?

Aktiebolag som har förbrukat sitt egna kapital kommer behöva upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika att tvångslikvideras. När en kontrollbalansräkning genomförs behöver företaget upprätta en ny balansräkning på dagens datum där företagets egna kapital måste vara mer än hälften av det originella aktiekapitalet. Tidigare var denna summan 25,000 kr för aktiebolag som inte gjort nyemission, men från och med 1 januari 2020 så kan den vara 12,500 kr för företag med aktiekapital om 25,000 kr. Detta är vanligare med nya företag som inte har hunnit göra vinst samt har behövt göra större investeringar de första verksamhetsåren.

Innehållsförteckning

Vad är eget kapital?

Företagets egna kapital är det kapital som är helägd av företaget, det är inte kapital eller tillgångar som företaget har eller har köpts med lånade pengar eller genom lån från aktieägare. Det egna kapitalet kommer antingen från den originella insättning av aktiekapitalet, emissioner, ett aktieägartillskott eller genom upparbetade vinster. Det egna kapitalet beräknas enklast genom skillnaden mellan företagets tillgångar och deras skulder. Egna kapitalet bokförs på konton 2xxx och de vanligaste konton är Aktiekapital, balanserat resultat, årets vinst och föregående års vinst.

När behöver man göra en kontrollbalansräkning?

När behövs en Kontrollbalansräkning? | Din Bokföring

När företagets styrelse eller ekonomiansvariga märker att företagets egna kapital håller på att förbrukas eller har förbrukats behöver de inom 6 månader hålla en bolagsstämma. Vid bolagsstämman ska företagets ledning samt aktieägare träffas för att besluta om vilka åtgärder företaget behöver ta samt för att fastslå en kontrollbalansräkningen. Ifall företaget inte gör detta inom 6 månader måste företaget genomgå en tvångslikvidering av en utsatt likvidator. Skulle styrelsen misslyckas med att hålla en bolagsstämma och upprätta en kontrollbalansräkning eller en likvidering av företaget så kan de bli personligt betalningsansvariga för företagets skulder.

Hur gör man en kontrollbalansräkning

Vid kontrollbalansräkningen måste företaget bland annat värdera sina tillgångar och varulager, de får då till skillnad från i bokföringen värdera om sitt varulager till försäljningspriset från det tidigare anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet för produkter beräknas genom deras inköpspris samt frakt, eller för egenproducerade varor så är det den direkta tillverkningskostnaden plus material, men inte administration och försäljningskostnader.

Detta kommer vanligtvis leta till att varulagret får en högre värdering. Som ett exempel om ett företag köper in 1000 varor för 100 kr styck och de planerar att sälja varorna för 200 kr styck, får de i detta exemplet i kontrollbalansräkningen värdera upp sitt varulager från 100,000 kr till 200,000 kr. Om företaget inte har ett varulager eller fortfarande inte klarar sig över eget kapital gränsen med omvärderingen måste företaget antingen göra en ny emission eller be aktieägarna göra ett tillskott. Ett aktieägartillskott kan antingen vara villkorat eller ej villkorat men de skiljer sig i båda fallen mot ett vanligt företagslån. 

Vilken roll har revisorns vid en kontrollbalansräkning

Har företaget en revisor behöver de även koppla in hen i denna situationen. Revisorns roll är då att se till att en kontrollbalansräkningen blir genomförd och att granska så att alla värderingar har blivit korrekt hanterade i företaget. Vid en korrekt genomförd och reviderad kontrollbalansräkning ska vanligtvis revisorn underteckna den innan den kan bli accepterad.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.