kontoplan

Inom temat bokföring kommer man ofta att stöta på ordet kontoplan. Detta är ett centralt begrepp inom upprättandet av bokföringen. En kontoplan är en förteckning över alla de konton som man använder när man bokför sitt företags transaktioner och aktivitet.

Den vanligaste formen kontoplanen som används är BAS-kontoplan. Att upprätta sin bokföring utefter BAS-kontoplanen gör att ens bokföring blir mer standardiserat. Det blir även lättare att läsa av andra företags bokföring då alla inte har olika konton. Det är därför denna kontoplan är den som flest svenska företag använder. 

Detta är en kontoplan

En kontoplan är alla olika konton vi kan använda för att bokföra affärshändelser. Man har ett konto till sin bank, ett för sin kontantkassa, ett för skattekontot och liknande. Det är genom alla kontonummer vi enkelt kan följa företagets affärshändelser och se hur företagets pengarna används. Vid varje transaktion använder vi två konton från kontoplanen. En för debet och en för kredit. Till exempel ett konto som visar vart pengar dras ifrån och ett annat nummer som visar vad de används till.  

En kontoplan är nödvändig för att kunna upprätta bokföring. Denna ligger nämligen till grund för allt från redovisning till bokslut och till sist den viktiga deklarationen som ska skickas in till skatteverket varje år.

Som företag behöver man dock inte skapa sin egna kontoplan. Det är dock tillåtet att skapa sin egna kontoplan om man vill, och det var vanligt att man gjorde det förr i tiden. Men det är fortfarande flera bokföringsprogram som använder sig utav skilda kontoplaner. 

Vad är en kontoplan? | Din Bokföring

Konton i en kontoplan

Det finns fyra huvudtyper på kontoplanen. Dessa fyra är tillgångar, skulder, kostnader och intäkter. 

De konton som ingår i en BAS-kontoplan är strukturerade på ett enkelt och översiktligt sätt efter kontoklass. Kontoklass innebär vilken typ av konto det gäller. Man ser vilken kontoklass ett nummer tillhör på den första siffran i numret. 

De tio kontoklasserna på en kontoplan är som följer:

  • På klass 1xxx bokförs företagets tillgångar.
  • På klass 2xxx bokförs eget kapital och skulder.
  • På klass 3xxx bokförs intäkter.
  • På klass 4xxx bokförs material- och varukostnader.
  • På klass 5xxx – 6xxx bokförs övriga försäljningskostnader.
  • På klass 7xxx bokförs personalkostnader.
  • På klass 8xxx bokförs intäkter och kostnader av särskilt slag.
  • På klass 9xxx bokförs internredovisning.

Alla konton i en kontoplan utgörs av fyra siffror. Den första siffran är kontoklassen, den andra siffran är kontogruppen och de två sista siffrorna utgör kontots nummer. Klass 1 rör tillgångar, klass 2 rör skulder, klass 3 rör intäkter och klass 4 rör kostnader. Klass 5 till 7 ger en utökad möjlighet att sära på kostnader medan klass 9 kan innehålla såväl kostnader som intäkter.

Vem ska använda en kontoplan?

Alla som har ett företag som har bokföringskrav ska använda en kontoplan. Detta för att skapa en lättförståelig och lättöverskådlig bokföring som enkelt går att följa. En kontoplan underlättar bokföringen och gör det enkelt att läsa av hur bokföringen är upprättad. 

Om du använder dig av ett bokföringsprogram, antingen på din dator eller online, är detta ofta förberett med en BAS-kontoplan. Därmed kan du använda den färdiga strukturen som finns tillgänglig.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.