Vad är Kapitalförsäkring?

Innehållsförteckning

Vad är en kapitalförsäkring?

Detta är en sparform där sparandet placeras hos ett försäkringsbolag. Här finns särskilda regler, till exempel att man inte gör någon skatt på sin vinst när man säljer en tillgång utan det sker en årlig betalning på skatten istället. Enligt inkomstskattelagen är en kapitalförsäkring en slags livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Men där även en pensionsförsäkring ingår i villkoren av en kapitalförsäkring om det bestämts vid avtalets ingång. Trots namnet är detta en sparform som använder sig av försäkringstermer i avtal och informationsmaterial istället för investeringstermer. Istället för insättning kan det stå premie och för uttag kan det istället stå återköp.

 

Fördelar med kapitalförsäkring

 • Det betalas ingen skatt på vinsten vid försäljning som gör att man kan sälja värdepapper och ersätta dem med nya värdepapper utan någon vinstbeskattning.
 • Försäljningar som sker ska inte tas upp i deklarationen då man betalar en årlig avkastningsskatt vilket innebär mindre administration. 
 • Det är skattefritt att ta ut svenska aktier

 

Nackdelar med kapitalförsäkring

 • Avkastningsskatt måste betalas varje år även då värdet på innehavet har minskat
 • Man kan inte kvitta förluster mot vinster vid deklaration
 • Innehavet omfattas inte av Riksgäldens investerarskydd
 • Man äger inte de aktier som ligger i kaptialförsäkringen, därmed har man ingen rösträtt på bolagsstämman
 • Försäkringsbolaget tar ut både fasta och rörliga avgifter
 • Kapitalförsäkringen har vanligtvis en bindningstid på 5 eller fler år (går att avbryta mot en avgift) 

 

Hur skaffar man en kapitalförsäkring?

Detta gör man hos ett försäkringsbolag genom att antingen sätta in ett engångsbelopp eller genom regelbundna insättningar enligt en viss plan. Det är även tillåtet och normalt att göra en extra insättning utöver plan.

Beskattning av kapitalförsäkring

Med en kapitalförsäkring kan man sälja vissa värdepapper utan att vinsten utlöser en skatteskyldighet utan det sker en årlig betalning av skatten för kapitalförsäkringen. Därmed behöver ingen försäljning tas med i deklarationen vilket underlättar för privatpersoner som vill köpa och sälja värdepapper. 

 

Utdelningen av kaptialförsäkringen är också skattefri vid spartidens slut. Detta oavsett om det gäller ett engångsbelopp eller om utbetalningen sker i mindre belopp över tid. 

Den årliga skatten kallas avkastningsskatt. Storleken på skatten beror på kapitalunderlaget, vilket har med värdet på kapitalförsäkringen vid årets början samt summan av inbetalningar som gjort under året. De inbetalningar som görs under årets sista sex månader räknas dock till 50 % gällande kapitalunderlagets beräkning. 

För att få fram hur mycket som ska betalas i skatt för ett år multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntans storlek den 30 november året innan det år som ska beskattas. Beloppet man får fram ska sedan avrundas nedåt till närmaste hela hundratal kronor som sedan betalas med 30 % skatt. Detta sköter i normalfallet försäkringsbolaget där du har din kapitalförsäkring och skickar det sedan till Skatteverket. Avkastningsskatten finns sedan tryck i din deklaration när du får den. Grundtanken med kapitalförsäkringar är att det ska vara enkelt och smidigt för kunden att spara i värdepapper. 

Hur man får ut sina pengar när spartiden är över

De finns tre alternativ: 

 • Du (eller den angivna förmångstagaren) får ut hela beloppet i ett engångsbelopp
 • Utbetalningen sker över tid, till exempel en gång per månad eller en gång per år tills hela summan är utbetald. Vilket ger ett litet regelbundet tillskott i din ekonomi. 
 • Utbetalningen sker över tid eller fortgår så länge du lever. Detta sätt påminner om en pension då man inte vet i förväg hur länge utbetalningarna kommer att pågå. Detta alternativ har vanligtvis en hög avgift då försäkringsbolaget tar en risk (de vet inte hur länge du kommer att leva). 

Tre huvudtyper av kapitalförsäkring

Vad är en kapitalförsäkring? | Din Bokföring

 

Depåförsäkring

Denna kapitalförsäkring liknar en vanlig värdepappersdepå. Här placerar man själv sina pengar i olika värdepapper som till exempel genom att köpa aktier man själv valt. Här finns ingen garanti på lägsta avkastning och man kan förlora hela sitt sparkapital.

 

Fondförsäkring

Denna kapitalförsäkring väljer man inte enskilda aktier utan mellan olika fonder att investera i. Då får man själv styra inriktning och risknivån för sparandet. Vilka fonder som går att välja mellan kan variera mellan olika försäkringsbolag och du är inte garanterad en lägsta avkastning på på fondförsäkringen. Även här kan hela sparkapitalet gå förlorat. 

Traditionell förvaltning

Med denna kapitalförsäkring hjälper försäkringsbolaget dig att bestämma hur pengarna ska investeras. Försäkringsbolaget väljer vanligtvis att investera i olika tillgångsklasser, till exempel aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Här kan man få en garanterad minimränta på de insatta pengarna. Dock anges räntan innan avkastningsskatten och avgifterna som dragits, därav kan den avkastning man får i sin kapitalförsäkring bli lägre än den garanterade räntan i slutändan. 

Om försäkringsbolaget får en högre avkastning under året än den garanterade räntan kommer detta bli en återbäring/överskott på ditt årsbesked. Men om försäkringsbolaget istället misslyckas med avkastningen för att nå upp till minimräntan kan denna återbäring/överskott att minska. Som kund har du alltid rätt att få den garanterade räntan men försäkringsbolaget har även rätt att minska den tidigare återbäringen/överskottet under perioder då avkastningen inte når upp till garantiräntan. Däremot finns det även kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning som inte har någon garanterad avkastning. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.