Vad är Investeringssparkonto?

Innehållsförteckning

Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto, så kallat ISK är en slags sparform för privatpersoner som funnits sedan 1 januari 2012 i Sverige. Detta är inget för en juridisk person men en privatpersons dödsbo kan också ha ett sådant sparkonto. ISK är ett sätt för privatpersoner att spara aktier och andra investeringsformer på, samtidigt som det är enkelt att ha och göra med vad gäller deklaration och skatter. ISK kan används till för att spara i aktier, fonder samt andra finansiella produkter. Här betalas en årlig skatt på värdet som finns i sparkontot, istället för att betala skattenvinsten vid försäljning av investeringen. På så vis tar man heller inte upp sin försäljning i deklarationen oavsett om man gjort en vinst eller förlust. Här får man inte dra av förlusten eller betala skatt på vinsten utan beskattningen av alla tillgångar i sparkontot sker i en årlig beskattning. Du kan läsa mer på ihallandeinvest.

Hur sker beskattningen?

Varje år betalas en årlig beskattning av värdet på tillgångarna i ens ISK. Sedan sker en mätning varje kvartal på tillgångarnas värde som sedan läggs ihop vid årets slut och delas på 4, för varje kvartal, för att få fram det årliga medelvärdet. Summan man får fram multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november, året innan beskattningsåret. (För beskattningsår 2015 är det statslåneräntan året innan som gäller, de vill säga 30 november 2014, vilket är 0,90%). Denna summan beskattas sedan med 30 %. Detta är inget man kommer behöva göra själv utan det sköter banken som är knuten till ditt ISK. Banken rapporterar sedan vidare till Skatteverket där det automatiskt inkluderas i din deklaration. På så vis beskattas man oavsett om det skett en ökning eller minskning i ditt investeringssparkonto under årets gång. Även räntor och utdelningar inkluderas i den totala beräkningen av skatten för ditt ISK. Det kan gälla räntor på likvida medel, aktieutdelningar och utdelningar på fonder. Det gäller även fondskatten för ditt ISK.

 

Vad är Investeringssparkonto? | Din Bokföring

Vid överföring från annat konto

Om man för över tillgångar från ett vanligt konto till investeringssparkontot räknas det som en försäljning och då beskattas det som vanligt, enligt de vanliga reglerna.

Vad får finnas i ett investeringssparkonto?

  • Svensk och utländsk valuta
  • Fondandelar
  • Finansiella instrument noterade på en reglerad marknad inom EU/EES eller en motsvarande marknad utanför EU/EES
  • Finansiella instrument som är upptagna till handel på handelsplattform inom EU/EES

De finansiella instrumenten som får förvaras på kontot med vissa undantag, köpas eller säljas via en reglerad marknad eller en handelsplattform. Några exempel på finansiella instrument är aktier, fonder, aktieobligationer, warranter, certifikat och strukturerade produkter. Det är banken som bestämmer vilka finansiella instrument som får ingå i ditt ISK konto, vissa banker är mer begränsade än andra. Därför är det bra att jämföra olika investeringssparkonton innan man öppnar ett nytt. Då kan det vara bra att se över vilka avgifter som utgår, vilka instrument man som kund får handla med och om man får flytta ut sitt konto eller inte. De flesta banker tillåter att flytta ut ISK sparandet men det finns även vissa som inte gör det. 

Exempel på sådant som inte får finnas i investeringssparkonto

  • Finansiella instrument som inte är noterade på en reglerad marknad eller som inte är upptagna till handel på en handelsplattform inom EU/EES. Här gäller bland annat onoterade aktier.
  • Kvalificerade andelar i fåmansföretag
  • Andelar i ett företag där du (ensam eller tillsammans med närstående) äger mer än 10 % av rösterna eller kapitalet.

Vissa banker har mer strikta krav än andra gällande vad man får ha i sitt konto. Därför är det bra att se över vad som gäller innan man öppnar ett investeringssparkonto hos en bank. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.