Vad är en ideell Förening?

Innehållsförteckning

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en typ av organisationsform i vilken särskilda satta stadgar och regler följs. Ideellt arbete betyder att organisationen inte är vinstdriven och att arbetet inte utförs för egen vinning. Verksamheten ska istället arbeta för att främja ändamålet som är specifikt för den ideella föreningen.

Vilka olika typer av ideella föreningar finns?

Ideella föreningar delas in i tre olika typer beroende på organisationens verksamhet. Den första och den andra typen är en förening vars verksamhet har ett allmännyttigt ändamål. Denna typ av förening kan ha en ideell verksamhet men också en verksamhet med ekonomisk inriktning med ändamål att gynna sina medlemmars ekonomi men genom ideellt arbete. Den sista typen gränsar till att vara en ekonomisk förening, men skiljer sig från en sådan genom att den har andra krav på bland annat skattebetalning.

Vad är en ideell Förening? | Din Bokföring

Hur fungerar en ideell förening?

En ideell förening kan, och behöver om den ska vara skattebefriad, vara så kallat öppen vilket innebär att en person som delar intresse med föreningen ska få möjligheten att vara delaktig i den samt delaktig i dess verksamhet. Enligt traditionen, vilken är stark i Sverige och som de flesta ideella föreningar anammar, ska ett årligt möte hållas vid vilket styrelsen, som ska vara beslutsfattarna det kommande året, väljs ut enligt demokratiska principer.

Hur grundar man en ideell förening?

Det första kravet för att starta en ideell förening är att man behöver vara minst tre personer som bildar den. Personerna som startar den ideella föreningen tar sedan fram förslag på de regler och stadgar som ska gälla inom föreningen och dessa behöver bland annat inkludera en beskrivning av den ideella föreningens ändamål, namnet på den ideella föreningen samt information om hur olika processer inom beslutsfattning ska gå till. Några exempel på annat som kan vara bra att ta med är orten där den ideella föreningen är verksam, regler om hur en styrelse ska väljas in och bestämmelser för medlemskap i den ideella föreningen samt för rösträtt inom den.  

När allt ovan är gjort är nästa steg i processen att kalla till mötet vid vilket den ideella föreningen ska bildas och det är krav på att detta möte protokollförs. Vid mötet sker sedan godkännande och beslut om att föreningen har startats, att stadgar och regler skrivits och antagits samt att styrelsen har valts ut och även uppgifter om vilka som sitter i styrelsen. Om den ideella föreningen behöver ett organisationsnummer, vilket är fallet om man planerar att söka bidrag eller hyra lokaler samt vid öppnandet av ett bankkonto, gör man detta genom att ansöka hos Skatteverket. Vid ansökan skickar man med dels föreningens stadgar, dels det protokoll som fördes vid ovan nämnda möte.

Hur sköts ekonomin i en ideell förening?

De ideella föreningar som av någon anledning har skaffat ett organisationsnummer behöver deklarera. Undantaget är om föreningen inte har någon inkomst alls, då man kan ansöka om deklarationsbefrielse hos Skatteverket.

Inbetalningar och utbetalningar inom en ideell förening behöver bokföras i ett kassaflöde. I de fall den ideella föreningens tillgångar är större än 1,5 miljoner SEK är de även bokföringsskyldiga och kvitton för samtliga utgifter tillsammans med inkomster i form av till exempel avgifter för medlemskap bokförs på varsitt unikt verifikationsnummer. I de fall den ideella föreningen bedriver en verksamhet som är yrkesmässig och vars omsättning är större än 30 tusen SEK kan moms behöva betalas samt att avdrag på ingående moms kan få göras.  

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.