Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

När ett företag har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som antingen överstiger eller understiger det skattemässiga värdet uppstår en uppskjuten skatteskuld.

En uppskjuten skatteskuld är en skuld avseende inkomstskatt som är temporär. Skulden är i form av högre framtida skatt på grund av framtida skattemässig vinst. En uppskjuten skatteskuld klassificeras som en avsättning på grund av osäkerheten kring skuldens förfallotid och belopp.

Företag som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt kan redovisa uppskjutna skatteskulder.

Innehållsförteckning

Med egna skattesubjekt avseende inkomstskatt menas:

  • Aktiebolag
  • Ekonomiska föreningar
  • Ideella föreningar
  • Stiftelser

Enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är inte egna skattesubjekt avseende inkomstskatt.

Vid värdering av en tillgång enligt redovisningsmässiga principer till ett värde som överstiger det skattemässigt tillåtna värdet för en tillgång uppstår en skuld för företaget i form av uppskjuten skatteskuld. Skatteskulden motsvarar värdeskillnaden multiplicerat med gällande skattesats för inkomstskatt.

Uppskjuten skatteskuld beror på en uppskrivning som inte är skattepliktig och som redovisats i både resultaträkning och balansräkning

Enligt IFRS ska en avsättning redovisas i balansräkningen när ett företag har en förpliktelse vid inträffad händelse vilket kommer generera i ekonomiska fördelar där beloppet går att uppskatta.

Vid en gottgörelse för en avsättning ska en annan part ersätta en del av förpliktelsen vilket ska redovisas i balansräkningen. Det redovisade beloppet får ej vara större än beloppet för avsättningen.

Avsättningen ska återföras när en förpliktelse reglerats eller om det inte längre är sannolikt att avsättningen kommer ge ekonomiska fördelar.

För K2-företag:

  • Redovisning av uppskjuten skatteskuld är inte tillåtet oavsett omständigheter

För K3-företag:

  • Företaget får inte redovisa uppskjuten skatteskuld för temporära skillnader kopplat till investeringar i dotterföretag, filialer eller gemensamt styrda företag om företaget har möjlighet att styra tidpunkten för återföring av investeringen, och där det råder ovisshet kring tidpunkten för återföringen.

Ett företag som redovisar avsättningar i ett sidoordnat register gör avstämningar mellan det sidoordnade registret och kontot för avsättningar i bokföringen för att undvika fel.

Värdering, moms och beskattning

Enligt IFRS ska: 

  • Uppskjutna skatteskulder värderas till den temporära skillnaden i värde i redovisningsvalutan multiplicerat med förväntad skattesats för perioden då skatteskulden ska realiseras. 
  • Uppskjutna skatteskulder inte diskonteras, istället utgår värderingen från nominella belopp nominella belopp där hänsyn ej tas för pengarnas tidsvärde.

Den uppskjutna skatteskulden utgörs av skattesatsen för inkomstskatt multiplicerat med det förväntade framtida skattemässiga överskott.

I inkomstdeklarationen är skattekostnader avseende uppskjutna skatteskulder inte skattemässigt avdragsgilla.

Bokslut och årsredovisning

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av kostnader.

Enligt K3-rekommendationen ska uppskjuten skatteskuld redovisas i egen post i balansräkningen.

Exempel 1: Bokföra uppskjuten skatteskuld i resultaträkningen

Företaget har under räkenskapsåret gjort en uppskrivning för marknadsnoterade aktier med 50 000 SEK. En uppskjuten skatteskuld om 13 150 SEK(50 000*26,3%) redovisas i resultaträkningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 13 150
8940 Uppskjuten skatt 13 150

 

Exempel 2: Bokföra uppskjuten skatteskuld i balansräkningen

Företaget har under räkenskapsåret gjort en uppskrivning för en maskin med 50 000 SEK. En uppskjuten skatteskuld om 13 150 SEK (50 000*26,3%) redovisas i balansräkningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 13 150
2085 Uppskrivningsfond 13 150

 

Exempel 3: Bokföra upplösning av uppskjuten skatteskuld

Företaget har under räkenskapsåret gjort en uppskrivning för en maskin med 50 000 SEK. I nästa räkenskapsår skrivs värdet av med 10 000 SEK. En upplösning för uppskjuten skatteskuld om 2 630 SEK (10 000*26,3%) redovisas i bokslutet..

Konto Benämning Debet Kredit
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2 630
2085 Uppskrivningsfond 2 630

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.