Hur bokför man moms, mervärdesskatt och omsättningsskatt?

Momsregistrerade fysiska och juridiska personer är skyldiga att redovisa och betala mervärdesskatt eller moms (omsättningsskatt) på värdet av sålda varor och tjänster.

Vid försäljning i Sverige är den mest vanliga momssatsen 25% för ett företag, men momssatserna 12% och 6% tillämpas också. En momsregistrerad säljare (person) är skyldig att ta ut och redovisa utgående moms vid försäljning inom Sverige och försäljning inom EU till icke momsregistrerade personer. 

En momsregistrerad person får vid inköp av varor och tjänster dra av den betalda momsen i skattedeklarationen för moms eller i inkomstdeklarationen.

Innehållsförteckning

En momsregistrerad person i Sverige behöver inte redovisa utgående moms vid:

 • Försäljning till personer i länder utanför EU
 • Försäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder
 • Försäljning av varor och tjänster där regler för omvänd skattskyldighet tillämpas

En momsregistrerad person måste redovisa den utgående och ingående momsen på inköpsvärdet avseende inköp som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet.

Regler för omvänd skattskyldighet tillämpas vid inköp av varor och tjänster från andra EU-länder och vid inköp av byggtjänster.

Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26 som skulder då momsen är en skuld till Skatteverket. 

Momsrapporten bokförs antingen per månad, kvartal, halvår eller år. 

Om den utgående momsen är större än den ingående momsen bokförs en momsskuld i kontogrupp 26. 

Om den ingående momsen är större än den utgående momsen bokförs en momsfordran i kontogrupp 16. 

Exempel 1: Bokföra utgående moms 

Företaget har sålt varor inom Sverige för 250 000 SEK inkl moms (25%) på 50 000 SEK. 

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 250 000
2611 Utgående moms SE, 25% 50 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 200 000

Exempel 2: Bokföra ingående moms

Företaget har köpt varor inom Sverige för 250 000 SEK inkl moms (25%) på 50 000 SEK. 

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 250 000
2641 Ingående moms SE, 25% 50 000
4000 Inköp av varor från Sverige 200 000

Enligt huvudregeln ska ett företag redovisa momsen enligt fakturametoden. Fakturametoden innebär att företaget redovisar moms antingen vid faktureringstillfället eller betalningstillfället, beroende på vilket som inträffar först. 

Dock får företaget under vissa förutsättningar redovisa momsen enligt bokslutsmetoden. Bokslutsmetoden innebär att momsen redovisas löpande vid betalningstillfället men redovisas även på obetalda fakturor vid bokslutstillfälle.

I mervärdesskattedeklarationen görs momsredovisningen per månad, kvartal, halvår eller år. Den momsrapporten som utgör underlag för skattedeklarationen bokförs på det sista datumet i redovisningsperioden. Exempelvis då momsredovisningen görs per månad är det den 31a januari, och då momsredovisningen görs per år är det den 31a december. 

Exempel 3: Bokföra momsrapport

Företaget redovisar moms per månad och har i slutet av månaden redovisat utgående moms om 50 000 SEK och ingående moms om 30 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2611 Utgående moms SE, 25% 50 000
2641 Ingående moms SE, 25% 30 000
2650 Momsskuld 20 000

Exempel 4: Bokföra momsbetalning

Företaget lämnat in sin skattedeklaration för moms avseende föregående exempel och därmed betalat in sin skuld till Skatteverket.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 20 000
2650 Momsskuld 20 000

I ett bokföringsprogram har berörda konton i kontoplanen tilldelats momskoder. Momskoder tilldelas:

 • Konton för försäljning
 • Konton för inköp där omvänd skattskyldighet tillämpas
 • Konton för utgående moms
 • Konton för ingående moms
 • Kontot för momsfordran
 • Kontot för momsskuld

Dessa konton i bokföringsprogrammet utgör underlaget för momsrapporten. När momsrapporten skrivs ut görs en avstämning mellan momsrapporten och kontot för momsfordran respektive kontot för momsskuld i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Den ingående momsen värderas till leverantörens nominella fakturabelopp eller nominella kvittobelopp. 

Den utgående momsen värderas till gällande momssats multiplicerat med momspliktig försäljning. 

En momsregistrerad person ska i mervärdesskattedeklarationen eller momsdeklarationen för ett räkenskapsår redovisa:

 • Momspliktig försäljning
 • Momsfri försäljning
 • Utgående moms
 • Ingående moms

Mervärdesskattedeklarationen kan avse redovisningsperiod om en månad eller ett kvartal. 

Periodisk sammanställning

En momsregistrerad person som sålt varor och tjänster till momsregistrerade personer i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning varje månad eller kvartal. I den periodiska sammanställningen redovisas värdet för varor och tjänster som sålts, utan att en momssats lagts på försäljningspriset, till köpare i andra EU-länder. En periodisk sammanställning innehåller värdet för varuförsäljning och tjänsteförsäljning per VAT-nummer.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.