Hur bokför man marginalbeskattning och handel med begagnade varor?

Innehållsförteckning

Ett företag inom EU:s momsområde som säljer:

 • Antikviteter
 • Begagnade varor
 • Konstverk
 • Resetjänster
 • Samlarföremål

kan och ibland även måste tillämpa regler om marginalbeskattning för momsredovisningen

Med marginalbeskattning för moms menas att beskattningsunderlaget för redovisning samt betalning av utgående moms består av vinsten efter avdrag för den utgående momsen.

Om en person som är momsregistrerad säljer varor eller resetjänster enligt regler om marginalbeskattning läggs inte utgående moms på på försäljningspriset.

Exempelvis om en vara som köpts in för 1000 SEK och säljs för 1500 SEK enligt regler för marginalbeskattning, blir då vinsten 500 SEK, beskattningsunderlaget 625 SEK (500×1,25) och utgående moms 156,25 SEK.

En momsregistrerad person som säljer begagnade varor eller konstverk får tillämpa (inget krav) reglerna om marginalbeskattning under vissa förutsättningar:

 • Varan köpts in och sålts inom EU:s momsområde
 • En begagnad vara är vid inköpstillfället redan begagnad
 • Varan ej är en omsättningstillgång
 • Säljaren har tillämpat reglerna om marginalbeskattning vid försäljning

Om en vara säljs med förlust är beskattningsunderlaget 0 då förlusten inte får räknas av mot en vinst vid annan försäljning. 

Enligt huvudregeln om normal vinstmarginalbeskattning ska beskattningsunderlaget för marginalbeskattning av begagnad vara beräknas för varje vara för sig, som försäljningspris minus inköpspris med avdrag för utgående moms.

Om det inte är möjligt att beräkna beskattningsunderlaget för enskild vara får beskattningsunderlaget beräknas för flera varor med samma momssats under hel redovisningsperiod, detta enligt alternativregeln förenklad vinstmarginalbeskattning. 

När alternativregeln tillämpas får säljaren kvitta förluster mot vinster på varor med samma momssats under redovisningsperioden och den sammantagna förlusten för varorna får läggas till inköpspriset under nästkommande redovisningsperiod.

Ett reseföretag som säljer resetjänster inom EU till icke momsregistrerade personer måste tillämpa reglerna om marginalbeskattning.

Ett reseföretag som säljer resetjänster inom EU till momsregistrerade personer får, men behöver inte, tillämpa reglerna om marginalbeskattning.

Ett reseföretag som säljer resetjänster vidare till en momsregistrerad researrangör får inte tillämpa reglerna om marginalbeskattning.

Vid marginalbeskattning av resetjänster utgörs beskattningsunderlaget av skillnaden mellan försäljningspris och direkta externa utgifter inklusive moms efter avdragen utgående moms. 

Detta eftersom moms på utgifter inte får dras av som ingående moms. Ett reseföretag får inte dra av kostnaden för interna kostnader och förmedlingsprovision vid beräkning av vinst. 

Om fallet är att verklig vinst för en resetjänst inte kan beräknas kan reseföretaget beräkna vinst genom att multiplicera försäljningspris med en schablonmarginal om 13%.

Exempelvis, om reseföretaget anordnar en resa med 25% moms där vinsten blir 20 000 SEK är beskattningsunderlaget då 16 000 SEK och utgående moms 4 000 SEK vid tillämpning av reglerna om marginalbeskattning. 

I skattedeklarationen för moms innebär marginalbeskattning av varor och resetjänster för ett företag som tillämpar dessa regler att egna konton används transaktioner som berör marginalbeskattade varor och tjänster. 

Kontogrupp 16

 • Om ingående moms är större än utgående moms bokförs en momsfordran på detta konto när momsrapporten bokförs

Kontogrupp 26

 • Utgående moms på positivt beskattningsunderlag (skuld) 

Kontogrupp 32

 • Försäljning av marginalbeskattade varor 
 • Försäljning av marginalbeskattade resetjänster
 • Positivt beskattningsunderlag för marginalbeskattade varor

Kontogrupp 42

 • Inköp av marginalbeskattade varor
 • Negativt beskattningsunderlag för marginalbeskattade varor

Konto 46

 • Inköp av tjänster för marginalbeskattade tjänster

Saldot på kontot för positivt beskattningsunderlag för marginalbeskattade varor tas upp som beskattningsunderlag för vinstmarginalbeskattning i skattedeklarationen. Detta konto ska alltså ha en momskod för beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning.

Enligt huvudregeln ska ett företag redovisa moms enligt fakturametoden. Under vissa förutsättningar får företaget dock redovisa enligt bokslutsmetoden.

Momsredovisning enligt fakturametoden innebär att momsen redovisas vid det tillfälle som inträffar tidigast av faktureringstillfälle eller betalningstillfälle. 

Momsredovisning enligt bokslutsmetoden innebär att momsen redovisas löpande vid betalningstillfälle men redovisas även på obetalda fakturor vid bokslutstillfälle. 

Momsredovisning i skattedeklaration görs antingen per månad, kvartal eller år. Den momsrapport som utgör underlag för skattedeklarationen bokförs per det sista datumet i redovisningsperioden, för ett företag som momsredovisar per månad innebär detta att momsrapporten för månaden ska bokföras per det sista datumet i månaden. 

Ett företag som tillämpar regler för marginalbeskattning bör använda ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna beräkna vinst för marginalbeskattade varor och resetjänster.

Avstämningar görs mellan det sidoordnade registret och företagets bokföringskonton för marginalbeskattade varor och resetjänster. 

Värdering, moms och beskattning

Vid marginalbeskattning utgörs beskattningsunderlaget av skillnaden mellan försäljningspris och direkta externa inköpsutgifter inklusive moms efter avdragen utgående moms beräknat på vinsten. Utgående moms värderas till gällande momssats på vara eller tjänst multiplicerat med beskattningsunderlaget för momsen. 

På beskattningsunderlaget för marginalbeskattade varor kan momssatsen vara 25%, 12%, 6% eller 0%. För marginalbeskattade resor är det mest vanliga 25%. 

Avdrag för utgående moms på vinst för marginalbeskattade varor och resetjänster görs med följande uträkning för att kunna räkna ut beskattningsunderlaget för moms:

Beskattningsunderlag = vinst / (1+momssatsen för varan/tjänsten)

Om ett företag tillämpar reglerna om marginalbeskattning så läggs inte utgående moms på på fakturan till kund. På fakturan måste det istället anges att reglerna om vinstmarginalbeskattning tillämpats för försäljningen.

Skattedeklarationen för moms vid marginalbeskattning

 • Beskattningsunderlaget för moms vid marginalbeskattning tas upp i ruta 07 som “Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning”
 • Utgående moms tas upp i ruta 10 som “Utgående moms 25%, i ruta 11 som “Utgående moms 12%” eller i ruta 12 som “Utgående moms 6%”

Exempel 1: Bokföra inköp av vinstmarginalbeskattade varor (kontant)

Företaget har köpt in begagnade varor för 25 000 SEK (ej moms) från en privatperson vilket innebär att regler för vinstmarginalbeskattning har tillämpats. 12 500 SEK är inköpsvärdet där huvudregeln för vinstmarginalbeskattning tillämpats och 12 500 SEK är varor där alternativregeln för vinstmarginalbeskattning tillämpats. 

Konto Benämning Debet Kredit
1910 Kassa 25 000
4220 Inköp VMB varor (normal VMB) 12 500
4221 Inköp VMB varor (förenklad VMB) 12 500

 

Exempel 2: Bokföra försäljning av vinstmarginalbeskattning med vinst (normal vmb)

Företaget har sålt en begagnad vara för 10 000 SEK med en momssats på 25%. Detta innebär en vinst om 5 000 SEK. Beskattningsunderlaget blir då 4 000 SEK för moms (5000/1,25) och den utgående momsen blir 1 000 SEK (4000×0,25). 

Konto Benämning Debet Kredit
1910 Kassa 10 000
3220 Försäljning VMB varor (normal VMB) 10 000
3223 Positiv VM omföringskonto 5 000
3224 Positiv VM 25% 4 000
2611 Utgående moms 25% 1 000

 

Exempel 3: Bokföra försäljning av vinstmarginalbeskattning med förlust (normal vmb)

Företaget har sålt en begagnad vara för 4 000 SEK med en momssats på 25%. Detta innebär en förlust om 1 000 SEK. Då företaget inte får kvitta ett negativt beskattningsunderlag mot ett positivt beskattningsunderlag för en annan vara blir beskattningsunderlaget 0 sek för moms. 

Konto Benämning Debet Kredit
1910 Kassa 4 000
3220 Försäljning VMB varor (normal VMB) 4 000

 

Exempel 4: Bokföra försäljning av varor (förenklad vmb)

Företaget tillämpar alternativregeln för förenklad vinstmarginalbeskattning för varor som sålts för 10 000 SEK med en momssats på 25%. Beskattningsunderlaget för moms beräknas i samband med momsredovisning.

Konto Benämning Debet Kredit
1910 Kassa 10 000
3221 Försäljning VMB varor (förenklad VMB) 10 000

 

Exempel 5: Bokföra positiv vinstmarginal (förenklad vmb) 

Företaget har under ett kvartal sålt begagnade varor för 100 000 SEK och köpt in begagnade varor för 75 000 SEK. Företaget har även en sparad förlust från tidigare redovisningsperiod på kontot för negativ vinstmarginal om 5 000 SEK. Vinsten blir därför 20 000 SEK, beskattningsunderlaget är 16 000 SEK och den utgående momsen 4 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
3223 Positiv VM omföringskonto 25 000
4223 Negativ VM  5 000
3224 Positiv VM 25% 16 000
2611 Utgående moms 25% 4 000

 

Exempel 6: Bokföra negativ vinstmarginal för vmb varor (förenklad vmb)

Företaget har under ett kvartal sålt begagnade varor för 50 000 SEK och köpt in begagnade varor för 75 000 SEK. Förlusten för denna redovisningsperiod sparas tills nästa redovisningsperiod enligt alternativregeln för marginalbeskattning.

Konto Benämning Debet Kredit
4222 Negativ VM omföringskonto 25 000
4223 Negativ VM  25 000

 

Exempel 7: Bokföra inköp av tjänster för VMB resetjänst (fakturametoden)

Företaget anordnar en bussresa till Frankrike och har erhållit en leverantörsfaktura om 21 200 SEK ink moms. Momsen (6%) uppgår till 1 200 SEK och regler om vinstmarginalbeskattning tillämpas.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 21 200
4620 Inköp VMB resetjänster 21 200

 

Exempel 8: Bokföra försäljning av VMB resetjänst med vinst

Företaget har sålt alla platser för bussresan till Frankrike och har erhållit betalningar om 200 000 SEK (ej moms) till bankkontot. Vinsten uppgår till 100 000 SEK, beskattningsunderlaget uppgår till 80 000 SEK och utgående moms 20 000 SEK. 

Konto Benämning Debet Kredit
1910 Kassa 200 000
3222 Försäljning VMB resetjänster 200 000
3223 Positiv VM omföringskonto 100 000
3224 Positiv VM 25% 80 000
2611 Utgående moms 25% 20 000

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.