Hur bokför man kreditfaktura till utlandet i utländsk valuta?

En kreditfaktura är en minusfaktura som krediterar en faktura både delvis och helt. 

När ett företag i Sverige skickar en kundfaktura till företag eller person i utlandet (och i vissa fall till företag i Sverige) kan fakturan vara utställd i utländsk valuta som skiljer sig från företagets redovisningsvaluta. 

När ett företag säljer varor eller tjänster till privatpersoner och företag utanför Sverige (och i vissa fall i Sverige) kan företaget bli tvunget att fakturera kunden i kundens redovisningsvaluta. Detta kan innebära att växlingsavgifter och valutakursdifferenser uppstår för företaget som skickar ut fakturan och innebär dessutom att en potentiell kreditfaktura behöver utställas i samma redovisningsvaluta.

Ett svenskt företag måste bokföra alla affärshändelser i redovisningsvalutan vilket kan vara SEK eller EUR. När ett företag tillämpar fakturametoden uppstår oftast en valutakursdifferens när kunden betalar fakturan i utländsk valuta. När företaget skapar en kreditfaktura i utländsk valuta ska det inte medföra valutakursdifferenser då en kreditfaktura i utländsk valuta ska omräknas i enlighet med den valutakurs som användes i fakturan som ska krediteras. 

När kreditfakturan ska bokföras ska det inte uppstå en valutakursdifferens mellan fakturan och kreditfakturan. Eventuella differenser i valutakursen mellan en kundfaktura och kreditfaktura bokförs när kunden betalar kundfakturan och när företaget återbetalar en kreditfaktura. 

För ett företag som använder kontantmetoden uppstår det inga valutakursdifferenser då fakturorna bokförs vid betalningstillfället.

En kreditfaktura redovisas på motsatt sätt jämfört med den ursprungliga kundfakturan. Försäljningsintäkterna minskar (debiteras) och om försäljningen var momspliktig så ska den utgående momsen också minska (debiteras). 

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. 

Innehållsförteckning

Om företaget tillämpar fakturametod:

  • Bokför kreditfaktura i utländsk valuta när kreditfaktura skapas eller när återbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först

Om företaget tillämpar kontantmetod:

  • Bokför faktura i utländsk valuta när kreditfakturan skapats

Exempel 1: Bokföra kreditfaktura i utländsk valuta (fakturametoden)

Företaget har krediterat en kundfaktura i utländsk valuta i euro med 25 000 EUR inkl. moms. Valutakursen är 10 SEK per EUR och används när den kreditfakturan bokförs.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 250 000
2611 Utgående moms SE, 25% 50 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 200 000

 

Exempel 2: Bokföra återbetalning enligt kreditfaktura (fakturametoden)

Företaget har skapat en kreditfaktura på 25 000 EUR inkl moms som har bokförts mot kontot för kundfordran. Den tidigare kundfakturan var redan betalad och när kreditfakturan bokfördes skapades ett negativt saldo på kontot. Växelkursen vid tidpunkt för återbetalningen till kund var 9 SEK per EUR. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 225 000
1510 Kundfordran 250 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 25 000

 

Exempel 3: Bokföra återbetalning enligt kreditfaktura (kontantmetoden)

Företaget har skapat en kreditfaktura på 25 000 EUR inkl moms som har bokförts mot kontot för kundfordran. Den krediterade fakturan bokfördes när valutakursen var 10 SEK per EUR men växelkursen vid tidpunkt för återbetalningen till kund var 9 SEK per EUR. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 225 000
2611 Utgående moms SE, 25% 50 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 175 000

 

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera försäljning är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Negativa inkomster avseende kreditfaktura i utländsk valuta värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som har återbetalats eller ska återbetalas till kund. 

Negativa intäkter avseende kreditfaktura i utländsk valuta värderas till verkligt värde av krediterad prestation under redovisningsperioden, baserat på försäljningsinkomstens negativa värde. 

Vid bokslut får kundfordringar omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får då redovisas i resultaträkningen som:

  • Rörelseintäkt
  • Rörelsekostnad
  • Finansiell post

Den utgående momsen på en kreditfaktura omräknas till valutakursen per fakturadatumet för den kundfakturan som krediteras. 

Vid försäljning av varor och tjänster till företag i Sverige och till privatpersoner i andra EU-länder är den utgående momsen vanligtvis 25%, 12%, 6% eller 0% av omsättningen. Vid försäljning på export, försäljning av tjänster till företag i andra EU-länder och försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder är den utgående momsen 0%. En icke momsregistrerad person ska inte ta ut utgående moms vid försäljning av varor och tjänster.

Enbart allmännyttiga ideella föreningar kan ha skattefria intäkter avseende fakturor i utländsk valuta, bortsett från det undantaget är intäkter avseende faktura i utländsk valuta normalt skattepliktiga intäkter i inkomstdeklaration.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna. Kundfordringar som är i utländsk valuta får räknas om till valutakursen på balansdagen i företagets bokslut.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.