Hur bokför man intäkter och inkomster från provision?

För företag som utför förmedlings- eller försäljningsuppdrag kan provisionsintäkter och provisionsinkomster uppstå.

Provisionsinkomster utgör en procentuell andel av omsättningen för ett uppdrag som en uppdragstagare utför åt uppdragsgivaren. Provision är en rörlig ersättning som beror på prestationen uppdragstagaren utför.

Efter att prestationen utförts av uppdragstagaren betalas provisionsersättningen ut. 

Innehållsförteckning

Provisionsinkomster förekommer hos

  • Fastighetsmäklare
  • Företagsmäklare
  • Försäkringsmäklare
  • Telemarketingföretag

Om uppdraget som uppdragstagaren utför är momspliktigt så är provisionsinkomsten också momspliktig.

Om uppdraget som uppdragstagaren utför gäller momsfri försäljning så är provisionsinkomsten också momsfri. 

Exempelvis har fastighetsmäklare momsfria provisionsinkomster och annonsförsäljare har momspliktiga provisionsinkomster.

I balansräkningen redovisas en provisionsinkomst som avser ej utförda prestationer som en skuld tills dess att prestationen är utförd, då i form av utförd leverans eller utförd tjänst. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när prestationen är utförd.

Vid provisionsinkomst ska den del av inkomsten som är utgående moms redovisas i balansräkningen som en skuld tills den har blivit betald.

Om företaget har som huvudverksamhet att sälja på provision klassificeras provisionsintäkter som huvudintäkt. Om företaget inte har som huvudverksamhet att sälja på provision klassas provisionsintäkter istället som övriga rörelseintäkter. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när prestationen är utförd, skall företaget redovisa intäkt i resultaträkningen, detta om inkomsten också kan räknas på ett säkert sätt.  

Om företaget tillämpar kontantmetod:

  • Bokför provisionsinkomster när uppdragsgivare har betalat

Om företaget tillämpar fakturametod:

  • Bokför provisionsinkomster när faktura skapas eller när inbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först

Exempel 1: Bokföra provisionsintäkt för huvudverksamhet 

Företaget har fakturerat provision avseende april månad om 250 000 SEK inkl. moms. Utgående moms är 50 000 vilket innebär att provisionsvärdet är 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 250 000
2611 Utgående moms SE, 25% 50 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 200 000

 

Exempel 2: Bokföra provisionsintäkt för sidoverksamhet 

Företaget har erhållit en momsfri provision avseende april månad om 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200 000
3924 Provisionsintäkter, ej moms 200 000

 

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. Om en kund har bristande betalningsförmåga ska däremot kundförlusten inte justeras bort som negativ intäkt, utan bokförs då som en kostnad i resultaträkningen.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera försäljning är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen.

Exempel 3: Bokföra upplupna provisionsintäkter 

Företaget har i december tjänat in en momsfri provision om 200 000 SEK i januari utan att ha fakturerat eller erhållit provisionen i januari. 

Konto Benämning Debet Kredit
1751 Upplupna provisionsintäkter 200 000
3924 Provisionsintäkter, ej moms 200 000

 

Exempel 4: Bokföra återföring av upplupen provisionsintäkt 

Företaget har återfört fordran av upplupna provisionsintäkter till en negativ intäkt i bokföringen.

Konto Benämning Debet Kredit
1751 Upplupna provisionsintäkter 200 000
3924 Provisionsintäkter, ej moms 200 000

 

Värdering, moms och beskattning

Inkomster från provision värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhålla från kund. 

Intäkten från provision värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på provisionsinkomstens värde. 

Vid varuförsäljning i Sverige är den mest vanliga momssatsen 25% för ett företag, men momssatserna 12% och 6% tillämpas också. En momsregistrerad säljare (person) är skyldig att ta ut och redovisa utgående moms vid varuförsäljning i Sverige och till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder. En momsregistrerad säljare i Sverige behöver inte ta ut moms vid försäljning på export eller vid försäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder. 

Momssatsen för provisionsinkomsten beror på uppdraget som provisionen tillämpas på och momssatsen för försäljningen. 

Momssatsen kan exempelvis vara:

  • 0% för en försäkringsmäklare
  • 0% för en fastighetsmäklare
  • 25% för en annonsförsäljare 

Skattedeklarationen för moms vid provisionsintäkter- och inkomster

  • Inkomsten för provision exkl moms redovisas på samma sätt som försäljningsinkomsten exkl moms för uppdragets omsättning

Enbart allmännyttiga ideella föreningar kan ha skattefria intäkter, bortsett från det undantaget är intäkter avseende provision normalt skattepliktiga intäkter i inkomstdeklaration.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.