Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

Inköp av tjänster (import) från ett företag i ett land utanför EU är momsfritt och omvänd skattskyldighet kan tillämpas. 

Vid import av tjänster från ett land utanför EU behöver företaget inte lämna en importdeklaration till tullverket. 

Vid inköp av tjänster är en förutsättning att säljaren är en fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Vid inköp av tjänster av en säljare som ej har F-skattesedel utgör detta istället ett anställningsförhållande där arbetsgivaren utbetalar lön till arbetstagaren.

När omvänd skattskyldighet tillämpas är tjänsteförsäljningen momsfri och det är köparen som redovisar ingående och utgående moms på utgiften för tjänsterna. Vid tjänsteinköp från annat EU-land ska momsen redovisas som en kostnad om den utländska leverantören tar ut moms. Detta tills en utländsk skattemyndighet återbetalar momsen.

Innehållsförteckning

Vad är en tjänst?

 • En tjänst är en immateriell säljprodukt och kan vara kapitalintensiv och/eller arbetsintensiv
 • Tjänster kan utföras både nära kund men även långt ifrån kunden
 • En tjänst innebär att en kund betalar för en resurs som säljaren tillhandahåller

Tjänster kan vara:

 • Biltvättning
 • Rådgivning
 • Uthyrning av hotellrum
 • Nedladdning av programvara

Resurser kan då vara exempelvis:

 • Biltvätt
 • Tid
 • Hotellrum
 • Programvara

Tjänster som inte berörs av huvudregeln:

 • Fastighetstjänster
 • Tillträde till evenemang
 • Restaurang- och cateringtjänster
 • Persontransporter

Dessa tjänster är vanligtvis omsatta i det land tjänsten utförs.

Ett köpeavtal och dess köpvillkor reglerar vanligtvis ett inköp av tjänster. 

Köpvillkor reglerar:

 • Prissättning
 • Garanti
 • Betalningsvillkor
 • Dröjsmålsränta
 • Leveransvillkor

Vid inköp av tjänst kan betalning ske genom:

 • Förskottsbetalning
 • Kontantbetalning
 • Leverantörsfaktura

Vanligtvis är kredittiden 30 dagar och vid försenad betalning kan leverantören skicka betalningspåminnelser, inkassokrav,  begära utmätning av kronofogden och försätta företaget i konkurs. 

Företaget redovisar en utgift för inköp av tjänster som avser ej förbrukade resurser som en tillgång tills dess att företaget förbrukat resurserna. När resurserna förbrukats så omförs tillgången av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Om ett företag har tjänster (import) som huvudverksamhet klassificeras kostnader för tjänster som legoarbeten och underentreprenad. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när resurser har förbrukats, skall företaget redovisa kostnad i resultaträkningen, detta om utgiften också kan räknas på ett säkert sätt. 

Om företaget tillämpar kontantmetod:

 • Bokför inköp av tjänst när leverantörsfakturan betalats

Exempel 1: Bokför inköp av tjänster från ett land utanför EU (kontantmetod) 

Företaget har köpt tjänster från ett företag i ett land utanför EU. Leverantörsfakturan uppgår till 20 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200 000
4611 Underentreprenader 200 000
4599 Justering, omvänd moms 200 000
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25% 200 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25% 50 000
2645 Ingående moms utland 50 000

 

Om företaget tillämpar fakturametod:

 • Bokför inköp av tjänst när leverantörsfakturan skapats eller när utbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först

Exempel 2: Bokför inköp av tjänster från ett land utanför EU (fakturametod)

Företaget har köpt tjänster från ett företag i ett land utanför EU. Leverantörsfakturan uppgår till 20 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 200 000
4611 Underentreprenader 200 000
4599 Justering, omvänd moms 200 000
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25% 200 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25% 50 000
2645 Ingående moms utland 50 000

 

Exempel 3: Bokför betalning av utländsk leverantörsfaktura (fakturametod)

Företaget har betalat fakturan på 20 000 USD när valutakursen var 11 SEK per USD vilket innebär en valutakursförlust.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 220 000
2440 Leverantörsskuld 200 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 20 000

 

När en kostnad inte längre utgör en kostnad i ett företag ska den justeras bort som en negativ kostnad eller intäkt i resultaträkningen.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera inköp är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för leverantörsskuld i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Utgifter vid inköp av tjänst värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som utbetalats eller väntas utbetalas till leverantör. 

En kostnad vid inköp av varor och tjänster värderas till verkligt värde av förbrukade resurser under redovisningsperioden, baserat på utgifternas värde. 

En leverantörsfaktura som avser inköp av tjänst ska alltid bokföras i redovisningsvalutan. Vid inköp tjänst kan leverantörens valuta skilja sig från företagets redovisningsvaluta vilket gör att man på fakturadagen måste räkna om beloppet till valutakursen. Valutakursdifferenser bokförs vid betalning av leverantörsfakturan. 

Vid inköp av varor och tjänster från leverantörer i Sverige är den ingående momsen 25%, 12%, 6% eller 0% av inköpsvärde exkl. moms. 

Den ingående momsen är 0% vid:

 • Inköp på import
 • Inköp av tjänster från näringsidkare i andra EU-länder 
 • Inköp av varor från momsregistrerade personer i andra EU-länder
 • Inköp från ej momsregistrerade personer 

Vid tillämpning av omvänd skattskyldighet ska köparen redovisa ingående och utgående moms på inköpsvärdet exkl moms i redovisningsvalutan

Tjänster som inte berörs av huvudregeln:

 • Fastighetstjänster
 • Tillträde till evenemang
 • Restaurang- och cateringtjänster
 • Persontransporter

Dessa tjänster är vanligtvis omsatta i det land tjänsten utförs.

När omvänd skattskyldighet tillämpas är tjänsteförsäljningen momsfri och det är köparen som redovisar ingående och utgående moms på utgiften för tjänsterna. Vid tjänsteinköp från annat EU-land ska momsen redovisas som en kostnad om den utländska leverantören tar ut moms. Detta tills en utländsk skattemyndighet återbetalar momsen.

I skattedeklarationen för moms:

Om omvänd skattskyldighet tillämpas ska utgiften redovisas i ruta 22 som “Inköp av tjänster från land utanför EU”

 • Utgående moms redovisas i ruta 30 för “Utgående moms 25%”
 • Utgående moms redovisas i ruta 31 för “Utgående moms 12%”
 • Utgående moms redovisas i ruta 32 för “Utgående moms 6%”
 • Ingående moms redovisas i ruta 48 som “Ingående moms att dra av”

Vanligtvis är kostnader för inköp av tjänst skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Om inte kostnaderna avser privat utnyttjade tjänster som ej har uttagsbeskattats. 

Uttagsbeskattning innebär en förmånsbeskattning på uttag av varor och tjänster.

För att få utländsk moms återbetalat ska skatteverkets E-tjänst “Momsåterbetalning inom EU” användas. 

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de kostnader som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna kostnaderna.

Enligt huvudregeln ska pågående arbeten redovisas med intäktsredovisning i förhållande till färdigställandegraden. Eller redovisas enligt alternativregeln med lagervärdering av ej fakturerade pågående arbeten.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Ett företag måste lämna upplysning om de använder huvudregeln eller alternativregeln när de utför tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris enligt BFNAR 2016:10. Om företaget har tillämpat alternativregeln på tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris och räknat in indirekta utgifter i det pågående arbetets värde måste företaget lämna upplysning om detta.

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.