Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

När ett momsregistrerat företag köper byggtjänster från en momsregistrerad näringsidkare i Sverige är inköpet momsfritt och regler om omvänd skattskyldighet tillämpas. 

Vid inköp av byggtjänster är en förutsättning att säljaren är en fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Vid inköp av byggtjänster av en säljare som ej har F-skattesedel utgör detta istället ett anställningsförhållande där arbetsgivaren utbetalar lön till arbetstagaren. 

När omvänd skattskyldighet tillämpas är tjänsteförsäljningen momsfri och det är köparen som redovisar ingående och utgående moms på utgiften för tjänsterna.

Innehållsförteckning

Omvänd skattskyldighet kan tillämpas på följande tjänster:

 • Fastighetstjänster
 • Bygg- eller anläggningstjänster som kan hänföras till mark- och grundarbeten
 • Bygginstallationer
 • Bygg- och anläggningsarbeten
 • Byggstädning och uthyrning av arbetskraft
 • Slutbehandling av byggnader
 • Uthyrning av maskiner med förare för bygg- och anläggningstjänster

Omvänd skattskyldighet kan ej tillämpas på följande tjänster:

 • Plantering och skötsel av grönytor 
 • Fastighetsskötsel på uppdrag (inkl mindre reparationer)
 • Arkitekttjänster
 • Byggkonsulttjänster och projektledning
 • Installation/montering av industriutrustning
 • Uthyrning av maskiner utan förare

Omvänd skattskyldighet kan endast tillämpas om köparen är en näringsidkare som säljer byggtjänster under vissa förutsättningar, det kan inte tillämpas om köparen endast säljer byggtjänster tillfälligt eller agerar mellanman.

Vid inköp av byggtjänster kan betalning ske genom:

 • Förskottsbetalning
 • Kontantbetalning
 • Leverantörsfaktura

Vanligtvis är kredittiden 30 dagar och vid försenad betalning kan leverantören skicka betalningspåminnelser, inkassokrav,  begära utmätning av kronofogden och försätta företaget i konkurs. 

Företaget redovisar en utgift av byggtjänster som avser ej förbrukade resurser som en tillgång tills dess att företaget förbrukat resurserna. När resurserna förbrukats så omförs tillgången av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Om ett företag har byggtjänster som huvudverksamhet klassificeras kostnader för byggtjänster som legoarbeten och underentreprenad. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när resurser har förbrukats, skall företaget redovisa kostnad i resultaträkningen, detta om utgiften också kan räknas på ett säkert sätt.  

Om företaget tillämpar kontantmetod:

 • Bokför inköp av byggtjänster när leverantörsfakturan betalats

Exempel 1: Bokföra inköp av byggtjänst från en svensk leverantör (kontantmetod)

Företaget har köpt byggtjänster för 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200 000
4610 Byggtjänster 200 000
4599 Justering, omvänd moms 200 000
4425 Inköp av tjänster SE 25% 200 000
2617 Utgående moms OMV SE 25% 50 000
2647 Ingående moms OMV SE 25% 50 000

 

Om företaget tillämpar fakturametod:

 • Bokför inköp av byggtjänster när leverantörsfakturan skapats eller när utbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först

Exempel 2: Bokföra inköp av byggtjänst från en svensk leverantör (fakturametod)

Företaget har köpt byggtjänster för 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 200 000
4610 Byggtjänster 200 000
4599 Justering, omvänd moms 200 000
4425 Inköp av tjänster SE 25% 200 000
2617 Utgående moms OMV SE 25% 50 000
2647 Ingående moms OMV SE 25% 50 000

 

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera inköp är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för leverantörsskuld i bokföringen.

Värdering, moms och beskattning

Utgifter vid inköp av byggtjänster värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som utbetalats eller väntas utbetalas till leverantör. 

En kostnad vid inköp av varor och tjänster värderas till verkligt värde av förbrukade resurser under redovisningsperioden, baserat på utgifternas värde. 

En leverantörsfaktura som avser inköp av byggtjänster ska alltid bokföras i redovisningsvalutan. Vid inköp av byggtjänster kan leverantörens valuta skilja sig från företagets redovisningsvaluta vilket gör att man på fakturadagen måste räkna om beloppet till valutakursen. Valutakursdifferenser bokförs vid betalning av leverantörsfakturan. 

Vid försäljning av byggtjänster är den normala momssatsen 25%. Vid tillämpning av omvänd skattskyldighet ska därför en momssats på 25% tillämpas vid beräkning av ingående och utgående moms.

När omvänd skattskyldighet tillämpas är inköp av byggtjänster momsfritt och det är köparen som redovisar ingående och utgående moms på utgiften för tjänsterna. Företag utanför Sverige måste tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning av byggtjänster till ett företag i Sverige.

I skattedeklarationen för moms:

 • Inköp av byggtjänster redovisas i ruta 24 som “Övriga inköp av tjänster” vid tillämpning av omvänd skattskyldighet
 • Den utgående momsen redovisas i ruta 30 som “Utgående moms 25%”
 • Den ingående momsen redovisas i ruta 48 som “Ingående moms att dra av”

Vanligtvis är kostnader för byggtjänster skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Om inte kostnaderna avser privat utnyttjade tjänster som ej har uttagsbeskattats. 

Uttagsbeskattning innebär en förmånsbeskattning på uttag av varor och tjänster.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de kostnader som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna kostnaderna.

Enligt huvudregeln ska pågående arbeten redovisas med intäktsredovisning i förhållande till färdigställandegraden. Eller redovisas enligt alternativregeln med lagervärdering av ej fakturerade pågående arbeten.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Ett företag måste lämna upplysning om de använder huvudregeln eller alternativregeln när de utför tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris enligt BFNAR 2016:10. Om företaget har tillämpat alternativregeln på tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris och räknat in indirekta utgifter i det pågående arbetets värde måste företaget lämna upplysning om detta.

Exempel 3: Bokföra inköp av byggtjänst, ej omvänd moms (kontantmetod)

Företaget har köpt byggtjänster avseende reparationer för 250 000 SEK. Tjänstevärdet är 200 000 SEK och momsen uppgår till 50 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 250 000
2641 Ingående moms SE  50 000
5170 Reparation och underhåll av fastighet 200 000

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.