Hur bokför man inkomster från Google Adsense?

Då inkomsterna erhålls från Google i Irland är inkomsterna från Google Adsense skattepliktiga avseende inkomstskatt, men inte skattepliktiga avseende moms. 

Omsättningen vid försäljning av tjänster till momsregistrerade personer i andra EU-länder är momsfri för företaget (säljaren) om företaget har köparens VAT-nummer. Försäljningsinkomsten från Google i Irland ska redovisas exklusive moms i en periodisk sammanställning, detta ihop med VAT-numret för Google i Irland. 

Inkomster från Google Adsense klassas som inkomst vid försäljning till annat EU-land eftersom Irland tillhör EU. Då företaget säljer tjänster till fysiska eller juridiska personer i andra EU-länder behöver företaget inte lämna en exportdeklaration till tullverket. 

Innehållsförteckning

Exempel 1: Bokföra inkomst från Google Adsense (bankgirobetalning)

Företaget har erhållit en utbetalningsavi på 3 000 SEK avseende januari.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 3 000
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land  3 000

 

Exempel 2: Bokföra inkomst från Google Adsense (eget uttag)

Företaget har erhållit en utbetalningsavi på 3 000 SEK avseende januari.

Konto Benämning Debet Kredit
2013 Övriga egna uttag, GT  3 000
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land  3 000

 

Normalt betalas inkomster från Google Adsense ut varje månadsslut och företaget erhåller en utbetalningsavi för kontoinsättning som utgör verifikationen. Då inkomster från Google Adsense vanligtvis betalas ut månaden efter utgör inkomsterna upplupna intäkter som periodiseras i bokslutet om de är väsentliga (väsentlighetsprincipen). 

Exempel 3: Bokföra upplupen intäkt avseende Google Adsense (bokslut)

Företaget har i samband med bokslut konstaterat att annonsinkomster från Google Adsense i december är 300 USD. Annonsinkomsterna kommer betalas först i januari och företaget bokför därför en upplupen intäkt om 3 000 SEK då valutakursen är 10 SEK per USD. 

Konto Benämning Debet Kredit
1790 Upplupna intäkter 3 000
3499 Justering försäljning, ej moms  3 000

Exempel 4: Bokföra återföring av upplupen intäkt avseende Google Adsense (återföring) 

Företaget har bokfört upplupna annonsintäkter om 3 000 SEK för föregående år som återförs under nuvarande år. 

Konto Benämning Debet Kredit
1790 Upplupna intäkter 3 000
3499 Justering försäljning, ej moms  3 000

 

I balansräkningen redovisas en inkomst från Google Adsense som avser ej utförda prestationer som en skuld tills dess att prestationen är utförd, då i form av utförda tjänster. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när prestationen är utförd.

Vid upplåtelse av annonsintäkter från Google Adsense klassas en intäkt som huvudintäkt om försäljningen hör till huvudverksamheten i en företaget. Det kan också klassas som en sidointäkt eller övrig rörelseintäkt.

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när prestationen är utförd, skall företaget redovisa intäkt i resultaträkningen, detta om inkomsten också kan räknas på ett säkert sätt. 

När inbetalning skett från Google angående Google Adsense ska företaget bokföra inkomsten. Företaget ska också bokföra eventuella upplupna intäkter vid bokslutet avseende intjänade annonsintäkter om dessa inte blivit inbetalda per bokslutsdatum.

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. Om en kund har bristande betalningsförmåga ska däremot kundförlusten inte justeras bort som negativ intäkt, utan bokförs då som en kostnad i resultaträkningen.

Företaget gör avstämningar mellan företagets konto hos Google Adsense, där inkomster och inbetalningar registreras, och redovisade inkomster från Google Adsense i bokföringen (huvudboken). 

Värdering, moms och beskattning

Inkomster från Google Adsense värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhålla från Google. 

Intäkten från Google Adsense värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på inkomstens värde. 

När ett företag säljer tjänster till annat EU-land kan valutan i fakturan skilja sig från redovisningsvalutan. Försäljning av tjänster till utlandet bokförs i redovisningsvalutan. Företaget får räkna om beloppet i utländsk valuta till växelkursen på dagen för bokslutet vid bokföring av upplupna intäkter. Om en återföring sker ska detta göras i samma belopp som den upplupna intäkten är bokförd till, vilket gör att den ursprungliga växelkursen antas gälla vid återföring.

Försäljning av tjänst från företag i Sverige till andra företag inom EU är momsfri, oavsett om företaget är momsregistrerat eller inte. 

Inkomster från Google Adsense klassas som inkomst vid försäljning till annat EU-land eftersom Irland tillhör EU. Då företaget säljer tjänster till fysiska eller juridiska personer i andra EU-länder behöver företaget inte lämna en exportdeklaration till tullverket. 

Omsättningen vid försäljning av tjänster till momsregistrerade personer i andra EU-länder är momsfri för företaget (säljaren) om företaget har köparens VAT-nummer. Försäljningsinkomsten från Google i Irland ska redovisas exklusive moms i en periodisk sammanställning, detta ihop med VAT-numret för Google i Irland. 

Skattedeklaration för moms vid tjänsteförsäljning till företag i annat land inom EU 

  • Försäljningsinkomsten exklusive moms tas upp som “Försäljning av tjänster till en näringsidkare i ett annat EG-land, enligt huvudregel” i ruta 39

Enbart allmännyttiga ideella föreningar kan ha skattefria försäljningsintäkter, bortsett från det undantaget är intäkter från Google Adsense normalt skattepliktiga intäkter i inkomstdeklaration.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna från Google Adsense.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.