Hur bokför man inkomst från medlemsavgifter?

Enligt inkomstskattelagen och momslagen är inkomster från medlemsavgifter i en förening både skattefria och momsfria, det vill säga ej skattepliktiga och ej momspliktiga. 

För att finansiera de löpande utgifterna i en förening kan föreningen ta ut en medlemsavgift löpande. Bestämmelser om medlemsavgiftens pris och villkor finns i föreningens stadgar. 

Till skillnad från serviceavgifter och medlemsinsatser så innebär medlemsavgifter att föreningen inte behöver utföra en prestation mot medlemmarna. 

Innehållsförteckning

Medlemsinsats – En inbetalning en person gör för att få delta i föreningen, utgör eget kapital och tillhör medlemmarna

Serviceavgift – Tas ut för tjänst som utförs för medlemmarna av föreningen, avgiften är skattepliktig och momspliktig

En ekonomisk förenings syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. 

En ideell förening har ett ideellt ändamål och jobbar inte främst för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. 

Både ekonomiska föreningar och ideella föreningar är juridiska personer. 

Föreningar beskattas enligt samma regler som för alla juridiska personer. Det innebär i praktiken att i stort sett alla intäkter är skattepliktiga enligt huvudregeln. 

I ideella föreningar och ekonomiska föreningar är medlemsavgifter skattefria enligt inkomstskattelagen. Ett undantag från detta är serviceavgifter.

I en ideell förening finns det även andra intäkter som är skattefria, exempelvis bidrag och gåvor. 

För allmännyttiga ideella föreningar är vissa intäkter, såsom fastighets- och rörelseintäkter, skattepliktiga. 

Då medlemsavgifter i normalt fall betalas i förskott kan detta ge upphov till förutbetald intäkt. Eftersom medlemsavgifter oftast inte är stora belopp är periodisering inte nödvändig. 

I balansräkningen redovisas inkomst från medlemsavgifter som avser ej utförda prestationer som en skuld tills dess att prestationen är utförd, då i form av utnyttjad medlemstid. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när prestationen är utförd.

Medlemsavgifter klassas som huvudintäkt om det hör till huvudverksamheten i verksamheten i föreningen. Om medlemsavgifter inte tillhör huvudverksamheten klassas det som rörelseintäkter. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när prestationen är utförd, skall företaget redovisa intäkt i resultaträkningen, detta om inkomsten också kan räknas på ett säkert sätt.

Om företaget tillämpar kontantmetod:

  • Bokför medlemsavgiften när kunden har betalat

Om företaget tillämpar fakturametod:

  • Bokför medlemsavgiften när faktura skapas eller när inbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först

Exempel 1: Bokföra inkomst från medlemsavgift som huvudintäkt (fakturametoden)

Företaget har tagit ut en medlemsavgift om 2 000 SEK och en serviceavgift om 5 000 SEK där moms (25%) är 1 000 SEK. 

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 7 000
2611 Utgående moms SE, 25% 1 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 4 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 2 000

Exempel 2: Bokföra inkomst från medlemsavgift som övrig intäkt (kontantmetoden)

Företaget har tagit ut en medlemsavgift om 2 000 SEK och en serviceavgift om 5 000 SEK där moms (25%) är 1 000 SEK. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 7 000
2611 Utgående moms SE, 25% 1 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 4 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 2 000

 

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. Om en kund har bristande betalningsförmåga ska däremot kundförlusten inte justeras bort som negativ intäkt, utan bokförs då som en kostnad i resultaträkningen.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera försäljning är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Inkomster avseende medlemsavgifter värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhålla från kund. 

Intäkten avseende medlemsavgifter värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på försäljningsinkomstens värde.

Medlemsavgifter är inte skattepliktiga och momssatsen är därför 0%. 

Skattedeklaration för moms 

  • Momsfri inkomst från medlemsavgifter redovisas i ruta 42 som “Övrig försäljning m.m”

Serviceavgifter 

  • Försäljningsinkomsten exklusive moms tas upp som “Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan” i ruta 05
  • Utgående moms tas upp som “Utgående moms, 25%” i ruta 10

Då medlemsavgifter inte är skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen kan företaget skriva “ej skattepliktiga” på det konto som används i bokföringen för att underlätta bokföringen av intäkter. 

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna. Då medlemsavgifter i normalt fall betalas i förskott kan detta ge upphov till förutbetald intäkt. Eftersom medlemsavgifter oftast inte är stora belopp är periodisering inte nödvändig. 

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.