Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

När ett företag betalar förskott till en leverantör innebär detta att företaget betalar innan leveransen av varorna skett eller innan tjänsterna utförts. 

Leverantörer kan kräva förskottsbetalning för exempelvis stora och långa projekt som kräver investeringar eller vid tvivel om kreditvärdighet.

En förskottsbetalning innebär att företaget får en fordran av ej utförda prestationer gentemot leverantören.

Innehållsförteckning

Underlag för förskottsbetalning kan vara:

  • Preliminär leverantörsfaktura
  • Vanlig leverantörsfaktura

Leverantören kan skicka betalningsuppmaning till företaget som ska betala och sedan bekräfta att betalningen mottagits genom att skicka ett kontantkvitto. 

En momsregistrerad person ska, oberoende av om fakturametod eller bokslutsmetod används för momsredovisning, redovisa ingående moms vid förskottsbetalning.

Ett företag som tillämpar fakturametoden ska redovisa den ingående momsen när leverantörsfakturan skapas eller när utbetalningen sker beroende på vilket scenario som inträffar först.

Företaget redovisar en utgift av förskottsbetalningar som avser ej förbrukade resurser som en tillgång tills dess att företaget förbrukat resurserna. När resurserna förbrukats så omförs tillgången av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

I balansräkningen redovisas delen av utgifter vid förskottsbetalningar som avser ingående moms som en skuld tills dess att skulden blivit betald. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när resurser har förbrukats, skall företaget redovisa kostnad i resultaträkningen, detta om utgiften också kan räknas på ett säkert sätt.  

I resultaträkningen ska en kostnad som inte längre utgör en kostnad justeras bort som en negativ kostnad eller intäkt.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera inköp är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för leverantörsskuld i bokföringen.

Värdering, moms och beskattning

Utgifter vid förskottsbetalningar värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som utbetalats eller väntas utbetalas till leverantör. 

En kostnad vid inköp av varor och tjänster värderas till verkligt värde av förbrukade resurser under redovisningsperioden, baserat på utgifternas värde. 

Vid inköp av varor och tjänster från leverantörer i Sverige är den ingående momsen 25%, 12%, 6% eller 0% av inköpsvärde exkl. moms. 

Den ingående momsen är 0% vid:

  • Inköp på import
  • Inköp av tjänster från näringsidkare i andra EU-länder 
  • Inköp av varor från momsregistrerade personer i andra EU-länder
  • Inköp från ej momsregistrerade personer 

En icke momsregistrerad person får ej göra avdrag för ingående moms, den får däremot dras av som en kostnad. 

I skattedeklarationen för moms:

  • Utgiften exkl moms redovisas ej i skattedeklarationen om inte regler för omvänd skattskyldighet tillämpas 
  • Ingående moms redovisas i ruta 48 som “Ingående moms att dra av”

Först när företaget förbrukar resurserna avseende förskottsbetalningen är förskottsbetalningen en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de kostnader som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna kostnaderna.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Exempel 1: Bokföra förskottsbetalning till leverantör

Företaget har gjort en förskottsbetalning på 250 000 SEK. Ingående moms beräknas till 50 000 SEK (25%). 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 250 000
2641 Ingående moms SE 50 000
1480 Förskott för varor och tjänster 200 000

 

Exempel 2: Bokföra kostnadsföring av förskott till leverantör

Företaget har gjort en förskottsbetalning till leverantör och sålt vidare varorna till en kund.

Konto Benämning Debet Kredit
1480 Förskott för varor och tjänster 200 000
4011 Varuinköp 200 000

 

Exempel 3: Bokföra kostnad för förskott till leverantör som gått i konkurs 

Företaget har gjort en förskottsbetalning på 250 000 SEK varav 50 000 SEK är moms (25%) till en leverantör som gått i konkurs. Förskottet bokförs som en förlust.

Konto Benämning Debet Kredit
1480 Förskott för varor och tjänster 200 000
2641 Ingående moms SE 50 000
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar 250 000

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.