Hur bokför man försäljning av tjänster till ett annat EU-land?

Försäljning av tjänst från företag i Sverige till andra företag inom EU är momsfri, oavsett om företaget är momsregistrerat eller inte (huvudregel). 

Försäljning av tjänst från företag i Sverige till privatperson inom EU är momspliktig enligt svenska momsregler.

Innehållsförteckning

Tjänsteförsäljning som är momspliktig i det land kunden (privatperson) bor (inom EU):

 • Telekommunikationstjänster
 • Radiotjänster
 • Tv-tjänster
 • Elektroniska tjänster

Även kallat OSS-tjänster (One Stop Shop).

Detta under förutsättning omsättningströskeln överskrids under ett kalenderår. Omsättningströskeln avser distansförsäljning av varor och ovan nämnda tjänster (OSS)  till andra länder inom EU. Omsättningströskeln år 2022 är 99 680 SEK. Ett företag kan välja om moms ska tas ut i Sverige eller i det land kunden bor i om omsättningströskeln ej överskrids under ett kalenderår. 

Tjänster som inte berörs av huvudregeln:

 • Korttidsuthyrning av transportmedel 
 • Långtidsuthyrning av transportmedel
 • Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
 • Tjänster avseende export eller viss import 
 • Restaurang- och cateringtjänster
 • Värdering av och arbete på vara som är lös egendom
 • Kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster
 • Förmedlingstjänster
 • Fastighetstjänster
 • Persontransporter
 • Varutransporter
 • Lastning och lossning

Dessa tjänster anses vara omsatta i det land där tjänsten är utförd.

Om ett företag i Sverige säljer tjänster till ett företag i ett annat EU-land behöver företaget inte lämna in en exportdeklaration till svenska tullverket. 

Tjänsteförsäljning till ett företag i ett annat EU-land som har VAT-nummer redovisas i en periodisk sammanställning (kvartalsredovisning) per månad eller kvartal. 

Tjänster är immateriella produkter och kan vara arbetsintensiva och/eller kapitalintensiva. Tjänster kan utföras både nära kunden och långt ifrån kunden.

Betalning för tjänster vid tjänsteförsäljning till ett annat land inom EU kan ske genom:

 • Förskottsbetalning
 • Kontantbetalning
 • Betalning av kundfaktura efter en viss kredittid (vanligaste kredittiden är 30 dagar netto)

Om en faktura ej blivit betald när kredittiden gått ut kan innebära att företaget behöver:

 • Skicka betalningspåminnelse
 • Skicka inkassokrav
 • Begära utmätning hos kronofogden
 • Försätta kunden i konkurs

I balansräkningen redovisas en inkomst vid tjänsteförsäljning till annat land inom EU som avser ej utförda prestationer som en skuld tills dess att prestationen är utförd, då i form av utförd tjänst. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när prestationen är utförd.

Vid tjänsteförsäljning till annat land inom EU klassas en intäkt som huvudintäkt om tjänsteförsäljning och försäljning av tjänst hör till huvudverksamheten i en företaget. En intäkt vid försäljning av tjänster kan också klassificeras på tre sätt: fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter. Korrigeringar av intäkter, exempelvis kassarabatter för tidig betalning eller mängdrabatt, bokförs som debiterad intäkt i kontogrupp 37. 

Exempel 1: Bokföra försäljning av tjänster till företag i annat EU-land (fakturametoden)

Företaget har sålt tjänster om 20 000 EUR till ett företag i Spanien. Växelkursen är 10 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 200 000
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land  200 000

 

Exempel 2: Bokföra inbetalning från EU-kund (fakturametoden)

Företaget har erhållit betalning för kundfakturan på 20 000 EUR. Växelkursen har sjunkit till 9 SEK per EUR. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 180 000
1510 Kundfordran 200 000
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 20 000

 

Exempel 3: Bokföra försäljning av tjänster till företag i annat EU-land (kontantmetoden)

Företaget har sålt tjänster om 20 000 EUR till ett företag i Spanien. Växelkursen är 10 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200 000
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land  200 000

 

Vid försäljning av OSS-tjänster kan inkomst vid försäljning redovisas för olika länder på olika bokföringskonton eller i ett förssystem till bokföringen. 

Vid försäljning av OSS-tjänster kan utgående moms vid försäljning redovisas för olika länder på olika bokföringskonton eller i ett förssystem till bokföringen. 

För redovisning av moms vid försäljning av OSS-tjänster kan ett särskilt konto användas, exempelvis: Redovisningskonto för OSS (2651). 

Ett företag i Sverige som sålt tjänster till ett annat företag inom EU måste utfärda en faktura senast den 15e i månaden efter den månad tjänsten utfördes. 

Om företaget har erhållit en förskottsbetalning för såld tjänst ska fakturan utfärdas senast den 15e i månaden efter den månad förskottsbetalningen erhölls. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när prestationen är utförd, skall företaget redovisa intäkt i resultaträkningen, detta om inkomsten också kan räknas på ett säkert sätt.  

Om företaget tillämpar kontantmetod:

 • Bokför tjänsteförsäljning när kunden har betalat

Om företaget tillämpar fakturametod:

 • Bokför tjänsteförsäljning när faktura skapas eller när inbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. Om en kund har bristande betalningsförmåga ska däremot kundförlusten inte justeras bort som negativ intäkt, utan bokförs då som en kostnad i resultaträkningen.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera tjänsteförsäljning till annat EU-land är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Inkomster från försäljning av tjänst till annat EU-land värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhålla från kund. 

Intäkten från tjänsteförsäljning till annat EU-land värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på försäljningsinkomstens värde. 

När ett företag säljer tjänster till annat EU-land kan valutan i fakturan skilja sig från redovisningsvalutan. Försäljning av tjänster till utlandet bokförs i redovisningsvalutan. På fakturadagen räknas beloppet om i utländsk valuta till dagens växelkurs. Eventuella differenser mellan valutakurser bokförs vid inbetalning. 

Försäljning av tjänst från företag i Sverige till andra företag inom EU är momsfri, oavsett om företaget är momsregistrerat eller inte (huvudregel). 

Om kunden är skyldig att redovisa moms så uppges “omvänd betalningsskyldighet” i fakturan.

Försäljning av tjänst från företag i Sverige till privatperson inom EU är momspliktig enligt svenska momsregler.

Exempel 4: Bokföra försäljning av tjänster till privatperson i annat EU-land (fakturametoden)

Företaget har sålt tjänster om 20 000 EUR exklusive moms till privatperson i Spanien. Växelkursen är 10 SEK per EUR och svensk moms 25% skall tas ut på beloppet.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 200 000
2610 Utgående moms, 25% 50 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 150 000

 

Vid försäljning av OSS-tjänster till privatperson inom EU så ska moms tas ut i enlighet med den momssats som tillämpas i det land som kunden bor i, med förutsättning att omsättningströskeln överskrids under kalenderåret. 

Den utgående momsen på OSS-tjänster ska redovisas och betalas till skattemyndigheten i det land kunden bor i.

Skatteverket i Sverige tillhandahåller tjänsten OSS (One Stop Shop) där svenska företag kan redovisa och betala moms till Skatteverket avseende försäljning av OSS-tjänster.

Tjänsteförsäljning som är momspliktig i det land kunden (privatperson) bor (inom EU):

 • Telekommunikationstjänster
 • Radiotjänster
 • Tv-tjänster
 • Elektroniska tjänster

Även kallat OSS-tjänster.

Exempel 5: Bokföra försäljning av OSS-tjänster till privatperson i annat EU-land (fakturametoden)

Företaget har sålt telekommunikationstjänster om totalt 20 000 EUR till en privatperson i Tyskland. Växelkursen är 10 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 200 000
2671 Utgående moms tjänster DE, 19% 31 933
3321 Försäljning tjänster DE, 19%  168 067

 

Om ett företag i Sverige säljer tjänster till ett företag i ett annat EU-land behöver företaget inte lämna in en exportdeklaration till svenska tullverket. 

Vid tjänsteförsäljning till ett företag i ett annat EU-land där svensk moms inte läggs på fakturan, måste en periodisk sammanställning lämnas. En periodisk sammanställning redovisas per månad eller per kvartal och innefattar omsättningen i SEK specificerat per VAT-nummer. Tjänsteförsäljning till företag i annat EU-land som ej är momsregistrerat behöver inte redovisas i en periodisk sammanställning.

Skattedeklaration för moms vid tjänsteförsäljning till företag i annat land inom EU 

 • Försäljningsinkomsten exklusive moms tas upp som “Försäljning av tjänster till en näringsidkare i ett annat EU-land, enligt huvudregel” i ruta 39

Skattedeklaration för moms vid tjänsteförsäljning till privatperson i annat land inom EU 

 • Försäljningsinkomsten exklusive moms (som anses vara omsatt i Sverige) tas upp som “Momspliktig försäljning som inte ingår i någon anna ruta nedan” i ruta 05 
 • Den utgående momsen skall tas upp som “Utgående moms, 25%” i ruta 10, “Utgående moms, 12%” i ruta 11 eller “Utgående moms, 6%” i ruta 12

Enbart allmännyttiga ideella föreningar kan ha skattefria försäljningsintäkter, bortsett från det undantaget är intäkter vid försäljning av tjänster normalt skattepliktiga intäkter i inkomstdeklaration.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.