Hur bokför man försäljning av presentkort och presentcheckar?

Presentkort och presentcheckar gäller vanligtvis en viss butik eller en viss kedja, och används ofta i syfte att ge bort som present. Presentkort och presentcheckar är vanligast inom handeln, men finns även i andra branscher som exempelvis biografer. Presentkort och presentcheckar är ett värdebevis vars syfte är att användas som ett framtida betalningsmedel. 

Om det inte är tydligt vilken vara eller tjänst presentkortet eller presentchecken är menad att betala för, räknas försäljning av presentkort och presentcheckar inte som en momspliktig förskottsbetalning. Detta då försäljning av presentkort som inte avser en specifik vara eller tjänst, är en försäljning av betalningsmedel där det inte går att veta vilken momssats som ska tillämpas. 

Innehållsförteckning

Exempel 1: Bokföra försäljning av presentkort som inte avser en viss vara eller tjänst (fakturametoden)

Företaget har sålt ett presentkort om 1000 SEK till en kund som inte avser en viss vara eller tjänst.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordringar 1000
2421 Ej inlösta presentkort 1000

 

Exempel 2: Bokföra försäljning av presentkort (kassa)

Ett företag har i butik sålt ett presentkort om 1000 SEK till kund, som inte avser en viss vara eller tjänst.

Konto Benämning Debet Kredit
1910 Kassa 1000
2421 Ej inlösta presentkort 1000

 

Exempel 3: Bokföra inlöst presentkort (kassa)

Kunden har utnyttjat ett presentkort om 1000 SEK. Kunden har köpt en vara för 1000 SEK inklusive moms. Utgående moms är 200 SEK (25%) och varuvärdet uppgår till 800 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2421 Ej inlösta presentkort 1000
2611 Utgående moms SE, 25% 200 
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 800

 

Om det är tydligt vilken vara eller tjänst presentkortet eller presentchecken är menad att betala för, räknas försäljning av presentkort och presentcheckar som en momspliktig förskottsbetalning. 

Exempel 4: Bokföra försäljning av presentkort som avser en viss vara eller tjänst (fakturametoden) 

Företaget har sålt ett presentkort om 1000 SEK till en kund som avser varor i butiken, där en momssats om 6% tillämpas. Varuvärdet är 943 SEK (1000/1,06) och momsen är 57 SEK ((1000/1,06)*6%)

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordringar 1000
2631 Utgående moms på försälj. inom Sverige, 6% 57
3003 Försäljning inom Sverige, 6% moms 943
3499 Justering av försäljning, ej moms 943
2421 Ej inlösta presentkort 943

 

Den utgående momsen för försäljningen ska redovisas när presentkortet eller presentchecken används som betalningsmedel för vara eller tjänst om den utgående momsen inte redovisats vid försäljning av presentkortet eller presentchecken. 

I balansräkningen redovisas en inkomst vid försäljning av presentkort eller presentcheckar som avser ej utförda prestationer som en skuld tills dess att prestationen är utförd, då i form av levererade varor eller utförd tjänst. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när prestationen är utförd.

Om presentkortet avser en viss vara eller tjänst ska den utgående momsen redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att momsskulden blivit betald. 

Försäljning av presentkort eller presentcheckar redovisas vanligtvis som en kortfristig skuld.

Intäkt vid inlösen av presentkort klassificeras vanligtvis som en huvudintäkt.

Kontogrupp 24 – Kortfristiga skulder 

Kontogrupp 30-34 – Huvudintäkter

En skuld av ej inlösta presentkort och presentcheckar ska redovisas i balansräkningen när det troligtvis kommer att uppstå ekonomiska fördelar på grund av att en förpliktelse ska regleras, om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Företaget ska redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationen (försäljningen) är utförd, om ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Om företaget använder kontantmetoden:

  • Bokför inkomster från presentkort vid försäljningstillfället 

Om företaget använder fakturametoden:

  • Bokför inkomster från presentkort när faktura skapats eller när inbetalning sker (beroende på vilket alternativ som inträffar först) 

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt.

Värdering, moms och beskattning

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera försäljning av presentkort och presentcheckar är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen. 

Inkomster från försäljning av presentkort och presentcheckar värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhålla från kund. 

Intäkten från försäljning av presentkort och presentcheckar värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på försäljningsinkomstens värde.

Vid försäljning av varor och tjänster till kunder i Sverige och till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är den utgående momsen 25%, 12%, 6% eller 0% av omsättningen exklusive moms. 

Vid försäljning på export, försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige samt försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige, är den utgående momsen 0%. 

En icke-momsregistrerad person ska inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av varor eller tjänster. 

Vid försäljning av presentkort och presentcheckar som inte avser en specifik vara eller tjänst, behöver inte ett momsregistrerat företag redovisa utgående moms. Den utgående momsen redovisas istället när försäljning av presentkort eller presentcheckar som avser en specifik vara eller tjänst sker, eller när presentkortet eller presentchecken används som betalningsmedel vid inköp av vara eller tjänst. 

Momssatsen avseende inkomst vid försäljning av presentkort och presentcheckar (samt redovisningen i skattedeklarationen för moms) beror på vilken vara eller tjänst som säljs och till vilken typ av kund försäljningen sker. 

Om giltighetstiden har gått ut för ett presentkort som ej blivit inlöst, ska skulden för det numera ogiltiga presentkortet omföras till en momsfri sidointäkt i rörelsen. Den momsfria intäkten ska sedan redovisas i ruta 42 i skattedeklarationen för moms som “Övrig försäljning m.m”. 

Exempel 5: Bokföra presentkort som är ogiltiga (giltighetstiden har utgått)

Företaget har ej inlösta presentkort (skulder som ej avser viss vara eller tjänst) som uppgår till ett värde av 7000 SEK. Ej inlösta presentkort utgör en momsfri sidointäkt om giltighetstiden har löpt ut. 

Konto Benämning Debet Kredit
2421 Ej inlösta presentkort 7000
3690 Övriga sidointäkter 7000

 

Enbart allmännyttiga ideella föreningar kan ha skattefria försäljningsintäkter, bortsett från det undantaget är intäkter vid försäljning normalt skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.