Hur bokför man försäkringsersättning och ersättning från försäkring?

Vid skador på tillgångar hos företaget och vid skador på tillgångar hos en tredje part som kräver skadestånd, kan ett företag som har företagsförsäkring eller liknande försäkring få försäkringsersättning. I en näringsverksamhet utgör försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador, som är orsakade av ett företag och som utbetalas från en försäkring, en skattepliktig och momsfri inkomst. 

Vanligtvis innehåller en försäkring villkor om att självrisk ska betalas av försäkringstagaren när en skada har skett för att få utbetald försäkringsersättning. Vid skada dras självrisken av från försäkringsersättningen. 

I ett scenario där en skadad tillgång lämnas in för reparation av ett externt företag som sedan fakturerar mellanskillnaden, mellan reparationskostnaden och självrisken, till försäkringsbolaget så betalas självrisken till det externa företaget som reparerat tillgången. I detta scenario får företaget en reparerad tillgång och en utgift (självrisken) men ingen försäkringsersättning. 

Exempel 1: Bokföra försäkringsersättning vid skada på kundens tillgång

Företaget har förstört en kunds tillgång och blivit ålagd att betala 50 000 SEK i skadestånd. Företaget får 50 000 SEK i försäkringsersättning från försäkringsbolaget med avdrag för en självrisk på 15 000 SEK. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 45 000
6320 Självrisker vid skada 15 000
3994 Försäkringsersättningar 50 000

 

I balansräkningen redovisas en inkomst från försäkringsersättning som avser ej utförda prestationer som en skuld tills prestationer har utförts, då i form av reparation av de skadade tillgångarna. Skulden av ej utförda prestationer omförs till en intäkt i resultaträkningen när prestationerna har utförts.

  • Om försäkringsersättningen inte går att hänvisa till en specifik tillgång eller specifik kostnad, klassificeras intäkten från försäkringsersättningen som övriga rörelseintäkter. 
  • Om försäkringsersättningen är avsedd att kompensera företaget för en specifik skadad tillgång som är bokförd som en inventarie, så ska tillgångsvärdet minska baserat på försäkringsersättningen. 
  • Om försäkringsersättningen avser kompensera företaget för en tillgång vilken är bokförd som kostnad (förbrukningsinventarie för exempel) så ska kostnaden minskas baserat på försäkringsersättningen. 

I enlighet med klassificeringen för varje separat utgift, ska de utgifter som krävs för att reparera och ersätta skadade tillgångar redovisas som kostnader eller tillgångar. 

När prestationen har utförts ska företaget redovisa intäkten i resultaträkningen, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget och i det fall att inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt vis. 

I det fall att kontantmetoden eller fakturametoden används av företaget, bokförs försäkringsersättningen när den inbetalats från försäkringsbolaget. 

Exempel 2: Bokföra försäkringsersättning för reparation av lokaler

Företaget har haft inbrott i sina lokaler och behöver reparera sina fönster för 5 000 SEK inkl. moms. Företaget får 4 000 SEK i försäkringsersättning med avdrag för 2 000 SEK i självrisk. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2 000
6320 Självrisker vid skada 2 000
5070 Reparation och underhåll av lokaler 4 000

 

I det fall att en ersättning är menad att kompensera företaget för en skadad tillgång, ska ersättningen även registreras i anläggningsregistret.

Avstämning görs mellan beloppet som erhållits enligt försäkringsbolaget, beloppet som inbetalats till bankkontot hos företaget och beloppet som bokförts på kontot för kassa och bank enligt företagets utskrift från huvudboken. 

Värdering, moms och beskattning

Inkomsten från försäkringsersättningen ska värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits. 

Intäkten från försäkringsersättningen värderas till ett verkligt värde av den prestation som utförts under redovisningsperioden, baserat på försäkringsinkomsternas värde. 

Försäkringsersättningar är momsfria (0%) och därför ska inkomsten från försäkringsersättningar redovisas i ruta 42 på momsdeklarationen som “Övrig försäljning m.m”. Gällande utgifter i samband med reparation och ersättning av skadade tillgångar så är momsen avdragsgill som ingående moms. 

I inkomstslaget näringsverksamhet räknas intäkter från försäkringsersättningar som skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen. Gällande tillgångarna är kostnader för reparation, utrangering och värdeminskning skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. 

Exempel 3: Bokföra reparation av försäkringsskada i företagets lokaler (fakturametoden)

Företaget har haft inbrott i sina lokaler och behöver reparera sina fönster för 5 000 SEK inkl. moms på 1 000 SEK (25%).

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 5 000
2640 Ingående moms 1 000
5070 Reparation och underhåll av lokaler 4 000

 

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäkringsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna. 

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Exempel 4: Bokföra försäkringsersättning för skadad tjänstebil

Företaget har krockat med en tjänstebil som varit bokförd som tillgång. Bilen hade ett bokfört värde om 400 000 SEK och en ackumulerad avskrivning om 100 000 SEK. företaget får 100 000 SEK i försäkringsersättning med avdrag för 10 000 SEK i självrisk. Försäkringsersättningen avräknas mot den skadade bilen enligt företaget. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 90 000
6320 Självrisker vid skada 10 000
1240 Bilar och andra transportmedel 100 000
1240 Bilar och andra transportmedel 300 000
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar  100 000
7970 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 200 000