Hur bokför man faktureringsavgifter, fakturaavgifter och expeditionsavgifter?

Ett företag kan ta ut en faktureringsavgift på kundfakturor för att kompensera för merkostnader och uppmuntra till betalning via autogiro eller förskottsbetalning. 

Innehållsförteckning

Exempel på merkostnader som kan uppstå när ett företag erbjuder kunden kredit via kundfaktura: 

  • Kreditrisker
  • Missade ränteintäkter
  • Utgifter för att driva in fordringar

Faktureringsavgifter måste vara avtalat i förväg så att kunden redan innan köptillfället är medveten om kostnaden. Detta avtalas i ett köpeavtal mellan säljare och kund. 

Vanligtvis redovisas inkommande faktureringsavgifter tillsammans med utgiften på leverantörsfakturan, den särredovisas inte normalt sett.

I balansräkningen redovisas faktureringsavgifter som avser ej utförda prestationer som en skuld tills dess att prestationen är utförd, då i form av levererad vara eller utförd tjänst. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när prestationen är utförd.

I balansräkningen redovisas den utgående momsen som är en del av inkomsten avseende faktureringsavgifter som en skuld tills dess att momsskulden blivit betald. 

Vid intäkt från faktureringsavgift klassas en intäkt som fakturerad kostnad. Detta eftersom avgiften avser att kompensera merkostnader för ett företag. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när prestationen är utförd, skall företaget redovisa intäkt i resultaträkningen, detta om inkomsten också kan räknas på ett säkert sätt.

Om företaget tillämpar kontantmetod:

  • Bokför faktureringsavgift när kunden har betalat

Om företaget tillämpar fakturametod:

  • Bokför faktureringsavgift när inbetalning skett eller när fakturan skapats, beroende på vilket som inträffar först

Exempel 1: Bokföra faktureringsavgifter till kund i Sverige (fakturametoden)

Företaget har sålt varor för 25 000 SEK där moms (25%) är 5000 SEK. Faktureringsavgiften är 200 SEK. 

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 25 000
2611 Utgående moms SE, 25% 5 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 19 800
3540 Faktureringsavgifter SE, 25% 200

 

Exempel 2: Bokföra faktureringsavgifter till kund i Sverige (kontantmetoden)

Företaget har sålt varor för 25 000 SEK där moms (25%) är 5000 SEK. Faktureringsavgiften är 200 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 25 000
2611 Utgående moms SE, 25% 5 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25% 19 800
3540 Faktureringsavgifter SE, 25% 200

 

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. Om en kund har bristande betalningsförmåga ska däremot kundförlusten inte justeras bort som negativ intäkt, utan bokförs då som en kostnad i resultaträkningen.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera försäljning är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Inkomster avseende faktureringsavgifter värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhålla från kund. 

Intäkten avseende faktureringsavgifter värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på försäljningsinkomstens värde.

Vid försäljning av varor och tjänster i Sverige är den utgående momsen vanligtvis 25%, 12%, 6% eller 0%. Momssatsen på faktureringsavgiften är baserad på den momssats som tillämpats på de varor eller tjänster som sålts och som faktureringsavgiften kopplas till. Om faktureringsavgiften avser flera varor eller tjänster med olika momssats ska den utgående momsen på faktureringsavgiften anpassas. 

Vid tillfälle där det finns olika momssatser på samma kundfaktura måste företaget ha flera rader på kundfakturan för faktureringsavgifter som anpassas efter momssatsen på varan eller tjänsten den är applicerad på.

Exempel 3: Bokföra faktureringsavgifter vid export 

Företaget har sålt varor för 20 000 SEK. Faktureringsavgiften är 200 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 20 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 19 800
3542 Faktureringsavgifter, export 200

 

Exempel 3: Bokföra faktureringsavgifter vid EU-handel 

Företaget har sålt varor för 20 000 SEK. Faktureringsavgiften är 200 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 20 000
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri 19 800
3541 Faktureringsavgifter, EU-land 200

 

Skattedeklaration för moms

  • Inkomsten exklusive moms på faktureringsavgifter redovisas på samma sätt som försäljningen av varorna och tjänsterna

Enbart allmännyttiga ideella föreningar kan ha skattefria intäkter avseende faktureringsavgifter, bortsett från det undantaget är intäkter avseende faktureringsavgifter normalt skattepliktiga intäkter i inkomstdeklaration.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna. Kundfordringar som är i utländsk valuta får räknas om till valutakursen på balansdagen i företagets bokslut.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.