Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

Leverantörer erbjuder ofta företag rabatter vilket ger en reduktion på inköpspriset för att uppmuntra till större beställningar. 

Innehållsförteckning

Erhållna rabatter kan vara:

 • Mängdrabatter
 • Kvantitetsrabatter
 • Kassarabatter
 • Återförsäljarrabatter

När erhållna rabatter ges på leverantörsfakturan så minskar fakturavärdet.

När erhållna rabatter ges vid betalning av en leverantörsfaktura minskar inköpsutgiften vid betalningstillfället. 

Mängdrabatter och kvantitetsrabatter:

 • Erhålls direkt på fakturan för att uppmuntra företaget till att göra större beställningar.

Kassarabatter:

 • Erhålls när företaget har betalat en leverantörsfaktura för att uppmuntra till snabb betalning.

Återförsäljarrabatter:

 • Ges direkt vid köp för att öka försäljningen

Det finns även andra reduktioner av inköpspriser, exempelvis pant där inköpspriset inkluderar pant men där panten erhålls när något återlämnas. 

Vid lämnade rabatter görs ett avdrag på ordinarie pris vilket reducerar inköpsutgiften. Ingående moms är vanligtvis reducerad för erhållna rabatter som ges direkt på en leverantörsfaktura och vid kontantförsäljning. Vanligtvis reduceras inte ingående moms för erhållna rabatter som ges i efterhand utan en kreditfaktura.

Om en leverantörsfaktura innehåller texten “vid nyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med X SEK samt mervärdesskatten om X% med X SEK” måste den ingående momsen reduceras. Reduceringen av ingående moms måste göras då leverantören reducerar den utgående momsen avseende kassarabatten på fakturan.

Vid erhållna rabatter eller annan reduktion av inköpspris reduceras inköpsutgiften.

Företaget redovisar en negativ utgift av erhållna rabatter som avser ej förbrukade resurser som en tillgång tills dess att företaget förbrukat resurserna. När resurserna förbrukats så omförs tillgången av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

I balansräkningen redovisas delen av negativa utgifter som avser ingående moms som en skuld tills dess att skulden blivit betald. 

Företaget behöver inte särredovisa erhållna rabatter, istället kan en negativ kostnad bokföras på kontot huvudkostnaden drogs ifrån. 

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när resurser har förbrukats, skall företaget redovisa kostnad i resultaträkningen, detta om utgiften också kan räknas på ett säkert sätt.  

Om företaget tillämpar kontantmetod:

 • Bokför erhållna rabatter när leverantörsfakturan är betald

Exempel 1: Bokföra erhållen mängdrabatt (kontantmetod)

Företaget har betalat en leverantörsfaktura för varor till ett värde av 25 000 SEK. Ingående moms är 5 000 SEK (25%). Varuvärdet beräknas till 24 000 SEK, frakten är 2 000 SEK och lämnad mängdrabatt är 6 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 25 000
2641 Ingående moms SE 5 000
4011 Varuinköp 26 000
4732 Erhållna mängdrabatter 6 000

 

Om företaget tillämpar fakturametod:

 • Bokför erhållna rabatter när faktura skapas eller när inbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först

Exempel 2: Bokföra erhållen mängdrabatt (fakturametod)

Företaget har köpt varor till ett värde av 25 000 SEK. Ingående moms är 5 000 SEK (25%). Varuvärdet beräknas till 24 000 SEK, frakten är 2 000 SEK och lämnad mängdrabatt är 6 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 25 000
2641 Ingående moms SE 5 000
4011 Varuinköp 26 000
4732 Erhållna mängdrabatter 6 000

 

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera inköp är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för leverantörsskuld i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Negativa utgifter av erhållna rabatter värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som inbetalats eller väntas inbetalas från leverantör. 

Negativa kostnader från erhållna rabatter värderas till verkligt värde av förbrukade resurser under redovisningsperioden, baserat på utgifternas värde. 

Vid inköp av varor och tjänster från leverantörer i Sverige är den ingående momsen 25%, 12%, 6% eller 0% av inköpsvärde exkl. moms. 

Den ingående momsen är 0% vid:

 • Inköp på import
 • Inköp av tjänster från näringsidkare i andra EU-länder 
 • Inköp av varor från momsregistrerade personer i andra EU-länder
 • Inköp från ej momsregistrerade personer 

Utländsk moms är ej avdragsgill som ingående moms, den får däremot dras av som en kostnad. 

Vid lämnade rabatter görs ett avdrag på ordinarie pris vilket reducerar inköpsutgiften. Ingående moms är vanligtvis reducerad för erhållna rabatter som ges direkt på en leverantörsfaktura och vid kontantförsäljning. Vanligtvis reduceras inte ingående moms för erhållna rabatter som ges i efterhand utan en kreditfaktura.

Om en leverantörsfaktura innehåller texten “vid nyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med X SEK samt mervärdesskatten om X% med X SEK” måste den ingående momsen reduceras. Reduceringen av ingående moms måste göras då leverantören reducerar den utgående momsen avseende kassarabatten på fakturan.

I skattedeklarationen för moms:

 • Negativ inköpsutgift exkl moms för erhållna rabatter i en leverantörsfaktura redovisas på samma sätt som inköpsutgiften exkl moms för produkterna rabatterna avser.

För en näringsverksamhet är kostnader vid inköp av varor och tjänster normalt skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de kostnader som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna kostnaderna.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Exempel 3: Bokföra erhållen kassarabatt (fakturametoden)

Företaget har fått betalningsvillkor med 2% kassarabatt vid betalning inom 10 dagar av en leverantör. Leverantörsskulden var 25 000 SEK (25% moms) och företaget betalade 24 500 SEK efter avdraget för kassarabatten. Den ingående momsen reduceras med 100 SEK ((500/1,25)*25%) då leverantören angav på fakturan att momsen skulle reduceras.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 24 500
2440 Leverantörsskuld 25 000
2641 Ingående moms SE 100
4732 Erhållna kassarabatter 400

 

Exempel 4: Bokföra erhållen kassarabatt (fakturametoden)

Företaget har fått betalningsvillkor med 2% kassarabatt vid betalning inom 10 dagar av en leverantör. Leverantörsskulden var 25 000 SEK (25% moms) och företaget betalade 24 500 SEK efter avdraget för kassarabatten. Den ingående momsen reduceras med 100 SEK ((500/1,25)*25%) då leverantören angav på fakturan att momsen skulle reduceras. Rabatten avser inköp av kontorsmaterial.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 24 500
2440 Leverantörsskuld 25 000
2641 Ingående moms SE 100
6110 Kontorsmateriel 400

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.