Hur bokför man erhållet skadestånd?

Innehållsförteckning

Ett företag kan erhålla skadestånd när händelser uppstår som orsakar företaget skada.
Exempel på händelser är:

 • Driftavbrott
 • Ekonomisk skada
 • Felaktig rådgivning
 • Sakskador

Ekonomisk skada kan vara:

 • Intäktsbortfall
 • Ökade kostnader
 • Ökad inkomstskatt

Det finns både ideell skada och ekonomisk skada. Dessa brukar man skilja på då ekonomisk skada är lättare att värdera i pengar och ideell skada är något som inte går att värdera rent ekonomiskt. 

Ideell skada kan vara:

 • Själsligt lidande
 • Sveda
 • Värk
 • Men

Ett företag som vill kräva skadestånd från en annan part upprättar ett skriftligt skadeståndskrav och skickar detta till den andra parten.

Vanligtvis är skadestånd momsfria men om skadeståndet avser att i efterhand justera priset för en vara eller tjänst är skadestånd momspliktiga. Vid justering av pris för en vara eller tjänst påverkas beskattningsunderlaget för moms. 

Om skadeståndet avser kompensation för bortfall av skattepliktiga intäkter eller skattemässigt avdragsgilla kostnader är skadeståndet skattepliktigt. Om det inte avser att kompensera skattemässigt avdragsgilla kostnader är skadeståndet normalt inte skattepliktigt.

Vanligtvis är ett ideellt skadestånd skattefritt, men är skattepliktigt när ersättningen har anknytning till anställning eller näringsverksamhet. 

En juridisk person kan inte kräva att få erhålla ideella skadestånd normalt sett. 

I balansräkningen redovisas en inkomst från skadestånd som avser ej utnyttjad skadeersättning som en skuld tills dess att skadeersättningen utnyttjats. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när skadeersättningen utnyttjats. 

Intäkter från skadestånd klassificeras som övriga rörelseintäkter då detta inte hör till huvudverksamheten.

Skadeståndskravet som skickats till den andra parten används som underlag för den intäkt avseende skadestånd som företaget redovisar.

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när skadeersättningen utnyttjats, skall företaget redovisa intäkt i resultaträkningen, detta om inkomsten också kan räknas på ett säkert sätt.

Om företaget tillämpar kontantmetod:

 • Bokför skadeståndet när det har inbetalats

Om företaget tillämpar fakturametod:

 • Bokför skadestånd när inbetalning skett eller när skadeståndskravet upprättats, beroende på vilket som inträffar först

Exempel 1: Bokföra skattepliktigt skadestånd (fakturametoden)

Företaget har skickat ett skadeståndskrav till ett annat företag på 50 000 SEK (inkomsten är momsfri) på grund av intäktsbortfall vid ett driftavbrott.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 50 000
3991 Erhållna skadestånd, skattepliktiga 50 000

Exempel 2: Bokföra skattepliktigt skadestånd (kontantmetoden)

Företaget har skickat ett skadeståndskrav till ett annat företag på 50 000 SEK på grund av felaktig rådgivning vid inkomstdeklaration som lett till ökad inkomstskatt för företaget. 

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 50 000
3992 Erhållna skadestånd, ej skattepliktiga 50 000

 

Exempel 3: Bokföra skadestånd (fakturametoden)

Företaget har skickat ett skadeståndskrav till ett annat företag på 10 000 SEK, där moms (25%) är 2 000 SEK, på grund av fel i levererade varor (prisjustering).

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 10 000
2640 Ingående moms SE 2 000
4010 Varuinköp 8 000

 

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. Om en förlust beror på bristande betalningsförmåga hos parten som erhållit skadeståndskravet bokförs detta som en kostnad i resultaträkningen, inte som en negativ intäkt. 

Ett skadeståndskrav kan skapas i företagets fakturaprogram.

Skadeståndskrav är normalt sett inte en del av ett företags huvudverksamhet.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera försäljning är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen.

Värdering, moms och beskattning

Inkomster från skadeståndskrav värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhållas. 

Intäkten från skadeståndskrav värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på inkomstens värde. 

Vanligtvis är skadestånd momsfria men om skadeståndet avser att i efterhand justera priset för en vara eller tjänst är skadestånd momspliktiga. Vid justering av pris för en vara eller tjänst påverkas beskattningsunderlaget för moms. 

Om skadeståndet avser kompensation för bortfall av skattepliktiga intäkter eller skattemässigt avdragsgilla kostnader är skadeståndet skattepliktigt. Om det inte avser att kompensera skattemässigt avdragsgilla kostnader är skadeståndet normalt inte skattepliktigt.

Vanligtvis är ett ideellt skadestånd skattefritt, men är skattepliktigt när ersättningen har anknytning till anställning eller näringsverksamhet. 

En juridisk person kan inte kräva att få erhålla ideella skadestånd normalt sett. 

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster (Lag 2015:813).

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.