Hur bokför man eget uttag av tjänster?

Innehållsförteckning

Eget uttag av tjänster ska förmånsbeskattas vid:

  • Eget uttag av tjänster från företag till delägare
  • från företag till närstående till delägare
  • från företag till anställd för privat bruk

Vid uttag av tjänster utnyttjar en delägare, närstående till delägare eller en anställd företagets tjänster för privat bruk utan att erlägga marknadsmässig ersättning. 

Exempel på tjänster:

  • Arbete på fastighet
  • Biltvättning
  • Rådgivning
  • Uthyrning
  • Tidningsprenumeration

Vid eget uttag av tjänster beskattas uttaget som en försäljning för enskilda företag, delägare i handelsbolag, delägare i kommanditbolag och närstående till delägare. 

Exempel 1: Bokföra eget uttag av tjänst (eget uttag)

En delägare i ett företag har låtit anställda utföra arbete på delägarens egen fastighet till ett värde om 150 000 SEK exkl. moms. Den utgående momsen är 37 500 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2011 Egna uttag av varor och tjänster 187 500
2611 Utgående moms SE,  25% 37 500
3401 Egna uttag momspliktiga, 25% 150 000

 

Exempel 2: Bokföra eget uttag av tjänst (eget uttag)

En delägare i ett företag har låtit en advokat bistå med juridisk hjälp för 15 000 SEK gällande privat tvist där fakturan betalats från företagets bankkonto. Utbetalning för advokatens tjänster bokförs som eget uttag för att slippa bokföra en försäljning.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 15 000
2013 Övriga egna uttag 15 000

 

Vid eget uttag av tjänster där en anställd tar ut tjänster från arbetsgivaren ska detta beskattas genom förmånsbeskattning som en skattepliktig förmån.

Vid eget uttag av en passiv delägare i aktiebolag eller ekonomisk förening, beskattas detta som utdelning. 

Exempel 3: Bokföra eget uttag av tjänst till anställd (intäktsmetoden)

Företaget har i lönekörningen för april tagit upp en skattepliktig förmån för eget uttag av tjänster om 12 500 SEK. Utgående moms är 2 500 SEK och arbetsgivaravgiften uppgår till 3 927,5 SEK (12 500*31,42%). Avdrag för preliminärskatt görs ej då det inte finns en bruttolön att dra av från.

Konto Benämning Debet Kredit
7389 Övriga kostnader för förmåner 12 500
2612 Utgående moms på egna uttag,  25% 2 500
3401 Egna uttag momspliktiga, 25% 10 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 3 927,5
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 3 927,5

 

I balansräkningen redovisas en inkomst vid egna uttag som avser ej utförda prestationer som en skuld tills dess att prestationen är utförd, då i form av utförd tjänst. Skulden omförs sedan till en intäkt i resultaträkningen när prestationen är utförd.

Den utgående momsen vid inkomst vid egna uttag redovisas i balansräkningen som en skuld tills dess att momsskulden blivit betald. 

Vid eget uttag av tjänster klassas en intäkt som huvudintäkt, detta om det hör till huvudverksamheten i en företaget. En intäkt vid eget uttag av tjänster kan också klassificeras som fakturerade kostnader eller rörelsens sidointäkter.

Förmånsbeskattningen för anställda sker i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debit) och en negativ kreditering (kredit), alternativt som en kostnad och en intäkt.

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när prestationen är utförd, skall företaget redovisa intäkt i resultaträkningen, detta om inkomsten också kan räknas på ett säkert sätt.  

I resultaträkningen ska en intäkt som inte längre utgör en intäkt justeras bort som en negativ intäkt. Om en kund har bristande betalningsförmåga ska däremot kundförlusten inte justeras bort som negativ intäkt, utan bokförs då som en kostnad i resultaträkningen.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera eget uttag av tjänst är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen. 

Värdering, moms och beskattning

Inkomster från eget uttag av tjänst värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som erhållits eller väntas erhålla från kund. 

Intäkten från eget uttag av tjänst värderas till verkligt värde av utförd prestation under redovisningsperioden, baserat på försäljningsinkomstens värde. 

Vid eget uttag av tjänst är den mest vanliga momssatsen 25% för ett företag, men momssatserna 12%, 6% och 0% tillämpas också. 

Vid uttag av externa tjänster kan företaget bokföra ingående moms som en kostnad istället för att redovisa utgående moms. 

Vid uttag av interna tjänster måste en momsregistrerad person redovisa utgående moms på momspliktiga tjänster. 

En icke momsregistrerad person ska inte ta ut moms vid eget uttag av tjänster.

En momsregistrerad person ska redovisa utgående moms på det verkliga värdet av kostnaderna för interna tjänster, även för momsfria tjänster, där procentsatsen för moms är densamma som gäller för tjänsten. 

Uttag av tjänster redovisas som en försäljning, vilken värderas till värdet av de verkliga kostnaderna. 

Skattedeklaration för moms vid eget uttag av tjänster

  • Försäljningsinkomsten exkl. moms tas upp som “Momspliktiga uttag” i ruta 06
  • Den utgående momsen skall tas upp som “Utgående moms, 25%” i ruta 10, “Utgående moms, 12%” i ruta 11 eller “Utgående moms, 6%” i ruta 12

En anställd kan antingen förmånsbeskattas genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet som kontant bruttolön. 

Den anställde kan också undvika förmånsbeskattningen genom att betala för skatteavdraget via ett nettolöneavdrag. 

Avdrag för preliminär a-skatt görs bara om det finns bruttolön att göra avdrag på. Avdrag för preliminär a-skatt görs inte om endast förmånen tas upp i lönekörningen. 

Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag tar upp eget uttag av tjänst som skattepliktig intäkt i bokföringen eller endast i deklarationen. 

Delägare som inte är anställd i eget aktiebolag tar upp eget uttag av tjänster som skattepliktig utdelning i lönekörningen eller endast i inkomstdeklarationen.

Enbart allmännyttiga ideella föreningar kan ha skattefria uttag av tjänster, bortsett från det undantaget är intäkter vid uttag av tjänster normalt skattepliktiga intäkter i inkomstdeklaration.

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de försäljningsintäkter som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna intäkterna.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av intäkter.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag (där verksamhetens grenar eller geografiska marknader avviker avsevärt) lämna uppgifter om hur nettoomsättningen fördelats på verksamhetens grenar och marknader. Bedömningen av om verksamhetens grenar och marknader avviker avsevärt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. (Lag 2015:813)

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.