Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

En avsättning är en förpliktelse som med hög sannolikhet kommer att generera ekonomiska fördelar i framtiden, men där belopp och förfallotidpunkt är osäkra faktorer.

Exempel på avsättningar:

 • Avsättningar för garantier
 • Pensionsavsättningar
 • Avsättningar för bokslutsdispositioner
 • Semesteravsättningar för semesterlön
 • Avsättningar för uppskjutna skatter

Ett företag redovisar en avsättning när en händelse som medför en förpliktelse inträffat där ett belopp ska utbetalas i framtiden för att reglera förpliktelsen.

När en avsättning bokförs:

 • Kredit i kontogrupp 22
 • Debet i ett kostnadskonto eller intäktskonto för resultaträkningen

En återföring av en avsättning:

 • Debet i kontogrupp 22
 • Kredit i ett kostnadskonto eller intäktskonto för resultaträkningen

En förväntad gottgörelse för för en avsättning

 • Tillgång i kontogrupp 13 
 • Kreditering av kostnaden i resultaträkningen

Enligt IFRS ska en avsättning redovisas i balansräkningen när ett företag har en förpliktelse vid inträffad händelse vilket kommer generera i ekonomiska fördelar där beloppet går att uppskatta.

Vid en gottgörelse för en avsättning ska en annan part ersätta en del av förpliktelsen vilket ska redovisas i balansräkningen. Det redovisade beloppet får ej vara större än beloppet för avsättningen.

Avsättningen ska återföras när en förpliktelse reglerats eller om det inte längre är sannolikt att avsättningen kommer ge ekonomiska fördelar.

K1-företag

 • Bokföringsnämndens allmänna råd tillåter inte företaget att redovisa avsättningar i balansräkningen

K2-företag

 • Bokföringsnämndens allmänna råd tillåter inte företaget att redovisa avsättningar för uppskjutna skatteskulder eller för terminskontrakt som utgör säkringsinstrument. 

Ett företag som redovisar avsättningar i ett sidoordnat register gör avstämningar mellan det sidoordnade registret och kontot för avsättningar i bokföringen för att undvika fel.

Värdering, moms och beskattning

En avsättning värderas till uppskattningen av beloppet som kommer att krävas för en reglering av en förpliktelse. Hänsyns ska tas till osäkerhetsfaktorer och risker. 

Diskonteringsräntan ska avse avkastningskravet före skatt vilket ska återspegla en marknadsbedömning av tidsvärdet för pengarna och de risker som kan finnas. Dock ska diskonteringsräntan ej återspegla de risker som redan tagits hänsyn till vid uppskattningen av utbetalningarna innan. 

På balansdagen för varje ny bokslutstidpunkt ska avsättningarna omprövas för att återspegla den bästa uppskattningen för tillfället. 

En välgrundad uppskattning av avsättning grundas på:

 • Avtal
 • Tidigare utgifter
 • Historiska data

Det är ingen moms på avsättningar eftersom det är interna periodiseringar och ej förknippas med momspliktiga inköp eller försäljning. 

I inkomstdeklarationen är kostnader avseende avsättningar för semesterlön och för garantier skattemässigt avdragsgilla. Uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla. 

Om ett företag gör avsättningar till pensionsplaner i balansräkningen måste företaget betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta. Räntan är baserad på inkomstårets ingående avsättning för pensionerna och dessa är skattepliktiga med särskild löneskatt på 24,26%. Den särskilda löneskatten är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatten betalas av personen som förvaltar pensionskapitalet.

I inkomstdeklarationen tas underlaget för avkastningsskatt och underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader upp. 

Pensionskostnader för de anställda är skattemässigt avdragsgilla med maximalt 10 prisbasbelopp, annars 35% av inkomsten under inkomståret. 

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de avsättningar som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av avsättningar, gottgörelse för avsättningar eller återföring av avsättningar. Avsättning för pension utgör upplupen kostnad.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av kostnader.

Företaget ska lämna upplysningar om pensionsplaner i sin årsredovisning.

Exempel 1: Bokföra avsättning för garantier i samband med bokslut

Företaget har beräknat förpliktelser avseende garantier till 250 000 SEK. Den ingående balansen är 200 000 SEK vilket innebär en ökning om 50 000 SEK för avsättningar avseende garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier  50 000
6361 Förändring av garantiersättning 50 000

 

Exempel 2: Bokföra gottgörelser för garantier i samband med bokslut

Företaget har beräknat förpliktelsen för sålda garantier till 250 000 SEK. Den totala gottgörelsen har beräknats till 125 000 SEK. Den ingående balansen är 50 000 SEK och en ökning om 75 000 SEK bokförs avseende gottgörelse för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
1387 Gottgörelse för garantier 75 000
6361 Förändring av garantiersättning 75 000

 

Exempel 3: Bokföra återföring av avsättning för garantier i balansräkningen

Företaget har beräknat förpliktelsen för sålda garantier till 250 000 SEK. Den ingående balansen på kontot är 300 000 SEK vilket innebär en bokföring av summan på 50 000 SEK avseende avsättningar för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier  50 000
6361 Förändring av garantiersättning 50 000

 

Exempel 4: Bokföra avsättning till pensioner i samband med bokslut

Företaget har beslutat om en avsättning till pensioner för de anställda på 50 000 SEK. Den särskilda löneskatten uppgår till 24,26% (50000*24,26)

Konto Benämning Debet Kredit
2210 Avsättningar för pensioner tryggandelagen  50 000
7420 Förändring av pensionsskuld 50 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 12 130
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 12 130

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.