Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

Ett företag kan finansiera pensionsplaner för sina anställda genom avsättningar i balansräkningen och själva förvalta pensionskapitalet. Alternativt kan företaget även teckna pensionsförsäkringar eller göra avsättningar till en pensionsstiftelse. 

Avsättningar till pension gör endast för anställda, inte för:

Detta eftersom att avsättningar till pension endast gör för anställda, inte personer som är anställda i egen firma eller eget bolag.

Anställda och delägare som bor och betalar skatt i Sverige har rätt till pension. Pensionen beror på pensionsgrundande inkomst (PGI) under hela arbetslivet fram tills pensionen och tillväxt på premiepensionen. En person som under arbetslivet haft liten pensionsgrundande inkomst har rätt att få garantipension vid 65 års ålder om den har bott i Sverige minst tre år.

Avsättningar till den allmänna pensionen görs med 18,5% av den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp per inkomstår. Det finns ett tak för hur mycket allmän pension en person kan få ut om man bortser från att medel satta i premiepensionssystemet kan växa oändligt mycket. 

Företag som enligt avtal måste eller vill ge sina anställda pension utöver den allmänna pensionen gör avsättningar till tjänstepension i enlighet med en pensionsplan. Pensionsplanen som företaget använder kan antingen vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. 

Avgiftsbestämd pensionsplan

 • Finansieras av de avgifter som sätts av till pensionsplanen

Den slutliga pensionen beror på

 • De avsättningar som görs
 • Avkastning på avgifter
 • Pensionsförvaltarens kostnader
 • Avkastningsskattens storlek 

Förmånsbestämd pensionsplan

 • Den slutliga pensionen bestäms av en formel med villkor
 • Storleken på pensionen kan fastställas då den bestäms av definierade regler. 
 • Finansieras genom avsättningar till pensionsplan baserat på beräkningar av försäkringstekniska nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar

Avsättningar till pension i balansräkningen görs för att finansiera avgiftsbestämda och/eller förmånsbestämda pensionsplaner.

Avsättningar till avgiftsbestämd pensionsplan

 • Bestäms av hur många som ingår i pensionsplanen och storleken på avgifterna som avsätts varje period. 

Avsättningar till förmånsbestämd pensionsplan

 • Bestäms av beräknat försäkringstekniskt nuvärde för framtida pensionsutbetalningar i pensionsplanen.

Ett företag som gör avsättningar till pensionsplan måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta, på inkomstårets ingående avsättning för pensioner. 

Avkastningsskatten betalas av pensionsförvaltaren, vilket innebär att företaget inte behöver betala avkastningsskatt vid avsättningar till pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse. 

Ett företag som har pensionskostnader måste betala en särskild löneskatt om 24,26% på inkomstårets pensionskostnader eftersom företaget inte betalar sociala avgifter på pension när den delas ut. I inkomstdeklarationen tas underlaget för särskild löneskatt och avkastningsskatt upp. 

Pensionskostnader är skattemässigt avdragsgilla (35% av inkomsten) under ett inkomstår, eller det föregående inkomståret men med maximalt 10 prisbasbelopp. Den särskilda löneskatten (24,26%) på den skattemässigt avdragsgilla pensionskostnaden och avkastningen är i inkomstdeklarationen skattemässigt avdragsgilla kostnader. 

Fram tills att en pension blivit intjänad av en anställd som ingår i pensionsplanen ska en utgift för pensioner som avser ej intjänade pensioner redovisas som en tillgång. När pensionen blivit intjänad ska en tillgång av ej intjänad pensions omföras till en kostnad i resultaträkningen.

 • En avsättning till pensioner för anställda i balansräkningen redovisas som en avsättning i kontogrupp 22.
 • Pensionskostnader för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs därför i kontogrupp 74.
 • Särskild löneskatt och avkastningsskatt bokförs i kontogrupp 75.

I resultaträkningen ska ett företag redovisa en pensionskostnad när pensionen blivit intjänad om det är sannolikt att företaget kommer ge ekonomiska fördelar. 

Om en kostnad inte längre utgör en kostnad i företaget ska den justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Om företaget tillämpar faktureringsprogram för att registrera försäljning är det viktigt att att all försäljning bokförs och att dessa transaktioner inte har bokförts dubbelt. För att ta reda på att transaktionerna bokförts och inte dubbelt, tas en rapport från faktureringsprogrammet ut och stäms av mot kontot för kundfordringar i bokföringen

Värdering, moms och beskattning

Utgifter för pensioner värderas till det nominella belopp i den redovisningsvaluta som utbetalats eller väntas utbetalas. 

Pensionskostnader värderas till verkligt värde av intjänad pension under redovisningsperioden, baserat på pensionsutgifternas värde.

Försäkringstjänster utgör inte momspliktig försäljning och därför är det 0% moms på avsättningar till pension.

Ett företag som gör avsättningar till pensionsplan måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta, på inkomstårets ingående avsättning för pensioner. 

Avkastningsskatten betalas av pensionsförvaltaren, vilket innebär att företaget inte behöver betala avkastningsskatt vid avsättningar till pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse. 

Ett företag som har pensionskostnader måste betala en särskild löneskatt om 24,26% på inkomstårets pensionskostnader eftersom företaget inte betalar sociala avgifter på pension när den delas ut. I inkomstdeklarationen tas underlaget för särskild löneskatt och avkastningsskatt upp. 

Pensionskostnader är skattemässigt avdragsgilla (35% av inkomsten) under ett inkomstår, eller det föregående inkomståret men med maximalt 10 prisbasbelopp. Den särskilda löneskatten (24,26%) på den skattemässigt avdragsgilla pensionskostnaden och avkastningen är i inkomstdeklarationen skattemässigt avdragsgilla kostnader. 

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de pensionskostnader som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av de förutbetalda och upplupna kostnaderna. Avsättning för pension utgör upplupen kostnad.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av kostnader.

I årsredovisningen ska även räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar ska anges för styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare samt övriga anställda.

Företaget ska lämna upplysningar om pensionsplaner i sin årsredovisning.

Exempel: Bokför avsättning till pensioner i balansräkningen för anställda

Företaget har i samband med bokslut valt att göra en avsättning för pensioner i balansräkningen med 50 000 SEK för de anställda i pensionsplanen. Den särskilda löneskatten blir då 50 000*24,26% vilket uppgår till 12 130 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2210 Avsättningar för pensioner tryggandelagen  50 000
7420 Förändring av pensionsskuld 50 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 12 130
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 12 130

 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.