Hur bokför man försäljning av tjänst och tjänsteförsäljning?

Innehållsförteckning

Avsättningar för garantier

 • Reserveringar motsvarande beräknad kostnad eller intäktsavdrag för garantier. Företaget gör avsättningar för garantier avseende garantiåtaganden mot externa kunder. 

Garantiåtaganden

 • Osäkra förpliktelser som avser förfallotidpunkt och/eller belopp där det är en hög sannolikhet att dessa förpliktelser leder till ekonomiska fördelar i framtiden, vilket är anledningen till att ett företag får göra avsättningar för garantier.

Företaget redovisar avsättning för garanti när en händelse inträffat som innebär en förpliktelse för företaget att åtgärda exempelvis fel och skador på produkter i framtiden.

Avsättningar för garantier kan avse exempelvis:

 • Produkter som säljs med garanti
 • Försäljning som sker med ångerrätt

Avsättningar för garantier bokförs genom en kreditering på ett konto i kontogrupp 22 och samtidigt ska ett kostnadskonto eller intäktskonto i resultaträkningen debiteras. 

Vid en återföring av avsättning för garantier ska kontot i kontogrupp 22 debiteras och kostnads- eller intäktskontot krediteras.

Exempel 1: Bokför avsättning för garanti i balansräkningen

Företaget har vid bokslut beräknat förpliktelser avseende garantier till 250 000 SEK.

Summan har beräknats utifrån tidigare erfarenheter där 3% av sammanlagd årsomsättning under 3 år motsvarar kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på 2220-kontot är 175 000 SEK, vilket gör att en ökning om 75 000 SEK bokförs avseende avsättning för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 75 000
6361 Förändring av garantiavsättning 75 000

 

Vid en förväntad gottgörelse för avsättning redovisas det som en tillgång i kontogrupp 13 och som kreditering av redovisad kostnad eller intäkt för avsättningen i resultaträkningen. En gottgörelse är en förbindelse från annan part som innebär att företaget får ersättning för en del av förpliktelsen.

Enligt IFRS ska en avsättning för garantier redovisas i balansräkningen när företaget har en förpliktelse till följd av tidigare händelse, detta om det är troligt att ekonomiska fördelar medföljer och om förpliktelsens belopp går att uppskatta på ett säkert sätt.

Om det är relativt säkert att en gottgörelse kommer att erhållas när en förpliktelse ska regleras ska den redovisas i balansräkningen. En gottgörelse för avsättning innebär att en annan part förväntas ersätta en del av förpliktelsen. Det redovisade beloppet för en gottgörelse får aldrig vara högre än beloppet som redovisats för avsättningen. 

Exempel 2: Bokför gottgörelse för garanti i balansräkningen 

Företaget har vid bokslut beräknat förpliktelser avseende garantier till 250 000 SEK.

Summan har beräknats utifrån tidigare erfarenheter där 3% av sammanlagd årsomsättning under 3 år motsvarar kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Företaget får ersättning från leverantörer avseende hälften av kostnaden för garantier och då beräknat total gottgörelse till 125 000 SEK. Ingående balans på konto 1387 är 75 000 SEK och därför bokförs en ökning på 50 000 SEK avseende gottgörelse för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
1387 Göttgörelse för garantier 50 000
6361 Förändring av garantiavsättning 50 000

 

En återföring för avsättning för garantier sker när förpliktelsen har reglerats eller när det inte längre är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer krävas för en reglering av förpliktelsen. 

Bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag tillåter inte ett företag att redovisa avsättningar i balansräkningen. 

Exempel 3: Bokför återföring av avsättning för garantier i balansräkningen

Företaget har vid bokslut beräknat förpliktelser avseende garantier till 250 000 SEK.

Summan har beräknats utifrån tidigare erfarenheter där 3% av sammanlagd årsomsättning under 3 år motsvarar kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på 2220-kontot är 325 000 SEK, vilket gör att en minskning om 75 000 SEK bokförs avseende avsättning för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 75 000
6361 Förändring av garantiavsättning 75 000

 

Värdering, moms och beskattning

 • En avsättning för garantier värderas i redovisningsvalutan till det belopp som utgör den rimligaste uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för reglering av förpliktelser, där hänsyn tas till risker och osäkerhetsfaktorer. 
 • Storleken på en avsättning beräknas, om effekten av tidsvärdet för pengar är väsentlig, som nuvärdet av framtida betalningar som väntas krävas för reglering av förpliktelsen.
 • Diskonteringsräntan ska avse avkastningskravet före skatt som återspeglar en marknadsbedömning av tidsvärdet för pengar samt specifika risker för framtida utbetalningar. Den ska inte återspegla risker som redan tagits hänsyn till vid uppskattningarna av framtida betalningar.
 • Avsättning för garanti omprövas på balansdagen vid varje bokslutstidpunkt och justeras för att återspegla avsättningarnas bästa uppskattning. För att få en välgrundad uppskattning kan hänsyn tas till avtal, tidigare utgifter och historiska data gällande förpliktelser för liknande garantiåtaganden.

Då avsättningar på garantier utgör interna periodiseringar är det ingen moms på avsättningarna. Detta då de interna periodiseringarna inte är förknippade med momspliktiga inköp eller försäljning.

Kostnaderna för avsättningar till garantier är avdragsgilla, detta i enlighet med schablonregeln eller inkomstregeln enligt inkomstskattelagen.

Schablonregeln innebär att ett avdrag som görs för framtida garantiutgifter inte får överstiga räkenskapsårets konstaterade garantikostnader. 

Utredningsregeln innebär att avdraget får vara högre än schablonregelns belopp om följande motiveringar finns:

 • Näringsverksamheten är nystartad
 • Garantiåtaganden avser ett eller fåtal mycket stora arbeten eller objekt
 • En ökning av garantiåtagandenas omfattning skett under året. 
 • Företagets produktsammansättning ändrats avsevärt under året.
 • En stor del av garantiåtagandena avser en tid på mer än 2 år
 • Liknande omständigheter som ovan finns

Bokslut och årsredovisning

Vid bokslut ska de kostnader som hör till aktuell redovisningsperiod uppskattas och beräknas, vilket kan ge anledning till bokföring av avsättningar och gottgörelse för garantier.

I årsredovisningen ska företaget upplysa om de principer som tillämpats gällande redovisning (vilket gäller klassificering och erkännande) samt värdering av avsättningar för garantier. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.