Vad räknas som Hobbyverksamhet?

Om du får överskott på din hobbyverksamhet är du skyldig att betala skatt på den även om du inte är skyldig att registrera verksamheten som företag d.v.s. näringsverksamhet hos Skatteverket vilket du t.ex. kan behöva komma att göra om verksamheten är din huvudsakliga försörjningskälla. Gränsen mellan en hobbyverksamhet och en näringsverksamhet dras vid att hobbyverksamheten inte får drivas i vinstsyfte och att näringsverksamheten bedrivs varaktigt och i vinstsyfte. Anledningarna till att dessa två verksamhetstyper skiljs åt är för att inkomsterna ska beskattas olika. Som exempel kan en hobbyverksamhet vara en verksamhet som sysslar med någon typ av hantverk, men där detta inte är personens/personernas huvudsakliga försörjning och där syftet inte är att driva vinst

Vad räknas som Hobbyverksamhet? | Din Bokföring

Innehållsförteckning

Vanliga hobby verksamheter

Det utmärkande syftet för en hobby är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv samt vinstsyfte saknas.

Vanliga hobbyverksamheter är biodling, hemslöjd, trädgårdsodling, djuruppfödning, fiske, jakt många hästsporter eller olika typer av kulturella verksamheter är exempel på vanliga hobbyverksamheter. Vad de har gemensamt är att de;

  • Utövas på fritiden
  • Inte den huvudsakliga försörjningen
  • Görs inte i vinstsyfte

Bokföringsskyldighet för hobby

I en hobbyverksamhet är man inte skyldig att bokföra, däremot är man antecknings skyldig vilket innebär att kvitton, räkningar, anteckningar och andra dokument ska sparas eftersom dessa behövs när man deklarerar överskottet i inkomstdeklarationen.

Skatter för hobbyverksamhet

Inkomster till n verksamhet kan beskattas på tre olika sätt: som näringsverksamhet, som kapital eller som tjänst. Beroende på vilken beskattning typ som gäller kommer beräkning av sociala avgifter samt underskott att se olika ut. Om verksamheten exempelvis uppfyller kriterierna för att klassas som näringsverksamhet kommer det att beskattas precis som andra företag. När det kommer till en hobbyverksamhet där man gör en enstaka försäljning så beskattas man efter inkomstslaget kapital där inkomster upp till 50 000 kr är skattefria. Är inkomsten däremot över 50 000 kr är den beskattnings pliktig. Bedriver man fler än en hobbyverksamhet räknas dessa separat från varandra vilket innebär att man inte kan dra av utgifter från den ena hobbyverksamheten, eller från tjänsteinkomst, i en annan hobbyverksamhet när dessa drivs parallellt. 

Deklaration för hobbyverksamhet

Vid deklarering av hobbyverksamhet gäller kontantprincipen vilket innebär att inkomstårets kontanta inkomster och utgifter deklareras. Deklarationen ska alltså återspegla utgifter och inkomster, och inte andra affärshändelser så som tillverkning, från det senaste inkomståret. Detta innebär att en inkomst från en vara tillverkad år 1 men som man mottagit betalning för först år 2 ska deklareras i deklarationen år 3. Om hobbyverksamheten har ett underskott behöver den inte deklareras, men underskottet får inte heller dras av mot tjänsteinkomst eller annan inkomst. Istället kommer underskottet att sparas och då dras av från eventuella framtida överskott som sker i verksamheten någon gång under de följande fem åren. För att vara säker på vad som gäller för deklarationen i sin hobbyverksamhet är det alltid en bra idé att läsa på ordentligt på Skatteverkets hemsida eftersom det är dem som tar beslut kring om överskottet ska beskattas som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.