Vilka gåvor till anställda är skattefria?

Gåvor till anställda inom företaget är helt klart ett bra vis att visa uppskattning på samt att motivera personalen och låta de veta att de är bra på sitt jobb och att man som arbetsgivare är nöjd med deras insats. Av denna anledning räknas gåvor till anställda vara personalvårdande och kan därför i vissa fall vara skattefria enligt Inkomstskattelagen.

Innehållsförteckning

Vilka gåvor till anställda är skattefria?

Enligt Inkomstskattelagen kan tre olika typer av gåvor vara skattefria vilket innebär att de i företaget är avdragsgilla. Till dessa räknas julgåvan, alltså anställdas julklappar från arbetsgivaren, jubileumsgåvan, en gåva den anställde kan få från arbetsgivaren vid företagets jubileumfirande av 25 år, 50 år, 75 år eller 100 år, som verksamt och slutligen minnesgåvan, som en varaktigt anställd (minst 6 års anställning) kan få då denne fyller jämnt från 50 år och uppåt samt vid firande av att denne har jobbat en viss tid på företaget, och då minst 20 år, eller vid avtackning i samband med upphörd anställning. Gåvorna är dock endast skattefria upp till ett särskilt belopp och endast om de ges vid tidigare nämnda tillfällen. Detta innebär att en gåva som ges exempelvis i samband med påsk är skattepliktig då detta ses som arbetsersättning istället för en gåva, då den inte getts vid de, enligt Inkomstskattelagen, tillåtna tillfällena för att avdragsgillhet ska gälla. En sådan gåva kommer i stället räknas som en s.k. remuneratorisk gåva – en gåva som ges som arvode för ett utfört arbete.

Vilka gåvor till anställda är skattefria? | Din Bokföring

Hur mycket får en gåva kosta för att vara skattefri?

De olika gåvotyperna har olika maxgränser på totalbeloppet för att de ska vara skattefria för den anställde.

En julgåva är alltid skattefri för den anställde om totalbeloppet inklusive moms inte överstiger 500 SEK. En jubileumsgåva är alltid skattefri för den anställde om totalbeloppet inklusive moms inte överstiger 1500 SEK. En minnesgåva är skattefri för den anställde om totalbeloppet inklusive moms inte överstiger 15 000 SEK samt om den anställde inte mottar fler än en av dessa, utöver avtackningsgåvan. Viktigt att tänka på är att en gåva måste köpas av arbetsgivaren för att räknas just som en gåva och något som är inköpt av den anställde och där kvittot ges till arbetsgivaren för betalning räknas inte som en gåva. Under år 2020 gällde höjda maxbelopp för skattefria gåvor samt annorlunda regler, men dessa slutade gälla vid årsskiftet till 2021. Eventuella extrakostnader för exempelvis frakt räknas inte in i totalbeloppet för gåvan, då totalbeloppet avser gåvans värde.

Vad innebär en skattefri gåva för arbetsgivaren?

Att gåvan är skattefri för den anställde innebär för arbetsgivaren att denne inte behöver betala någon arbetsgivaravgift för gåvan och att den är avdragsgill. Detta gäller dock bara om ovan nämnda kriterier är uppfylla så att gåvan verkligen är skattefri för den anställde. Det är därför viktigt att man som arbetsgivare håller sig uppdaterad när det kommer till maxbeloppen och ser till att alla kriterier är uppfyllda för skattefrihet. Ett exempel är att en julgåva endast räknas som en julgåva om denna ges till flera anställda på ett företag som har fler anställda.

Kan man ge ett presentkort som gåva?

Förutsatt att presentkortet som ges till den anställde inte kan bytas mot pengar går detta inte under kategorin penninggåva enligt Inkomstskattelagen och kan alltså ges vid ovan nämnda tillfällen skattefritt, så länge villkoren är uppfyllda.

Kan man köpa en gåva till en anställd utomlands?

Det går bra att köpa en gåva till en anställd utomlands, men man måste vara noggrann vid beräkning och bokföring av momsen. Det är nämligen svenska momssatser som gäller, vilket innebär att det är lätt att missa att en gåva överstiger totalbeloppet för skattefrihet. Se därför alltid till att räkna ut gåvans totalvärde inklusive moms baserat på svenska momssatser.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.