Vad är Force majeure?

Force majeure (översatt från franska: ”högre makt”), är ett begrepp som ofta får en egen klausul i avtal. Det innebär kortfattat alla händelser som kan uppstå som är helt utanför någon av de ingående parternas kontroll, där de inte kunnat förutse, förhindra eller påverka en situation, och därför är en godkänd ursäkt för avtalsbrott. I avtalslagen benämns force majeure just som detta – ett ursäktligt avtalsbrott – och den ”skyldige” parten kan bli ansvarsbefriad för förseningar, skador eller andra avtalsbrott som skett till följd av en force majeure-händelse, om detta benämns i avtalet. 

Lite mer ingående krävs det att en part inte förväntas ha kunnat förutse eller räkna med det problem som uppstått vid upprättandet av avtalet och därmed inte haft någon chans att påverka, undvika eller i efterhand försöka korrigera felet. 

Begreppet, som introducerades i samband med Code civil (den lagbok som Napoleon lät upprätta), har flera motsvarigheter i många länders lagstiftningar, även om det idag står för den mest utbredda användningen. Som exempel fanns i Sverige begreppet ”högre hand” som syftade till naturhändelser (naturkatastrofer, väderlek m.m.) som påverkade partnernas möjlighet att fullfölja avtalet, medan det i force majeure ingår mer än endast naturrelaterade oförutsedda händelser.

Innehållsförteckning

Hur regleras force majeure i ett avtal?

Inom avtalsrätt är force majeure mycket vanligt och innebär för parten som anses att en sådan händelse som försvårar för parten att fullgöra de förpliktelser den gått med på under avtalsupprättningen, inte kommer anses vara ett avtalsbrott så länge denna händelse inte kunnat kontrolleras, förutses eller påverkas av parten. I avtalet finns ofta en klausul som tar upp vilka händelser som går under force majeure så att det inte ska råda någon tvekan om vad en situation ska betraktas som och hur den ska hanteras om den uppstår. Det kan även göras tillägg i klausulen som då också går under force majeure. 

Giltighetstiden på force majeure kan variera och gälla under endast en tillfällig period om detta är överenskommelsen. Då upphävs force majeure när hindret inte längre finns och det finns goda anledningar att räkna med att avtalet kan fullföljas även om detta skulle ske med en viss fördröjning. Om händelsen däremot innebär att avtalet inte kan fullföljas allt p.g.a. force majeure så finns inte heller någon skyldighet till detta, däremot är parten som inte kan fullfölja avtalet skyldig att, inom skälig tid, meddela den andra parten om vilket hindret är samt varför detta orsakar att avtalet inte kan fullföljas.

Hur använder man force majeure?

Det kan tyckas att begreppet med tiden har fått en alldeles för stor bredd och att vad som helst kan ingå under force majeure, men för att det ska vara tillämpligt krävs att det bevisats att det verkligen handlar om en omständighet som parten inte kunnat förutse, påverka eller korrigera – en så kallad extraordinär omständighet. Det är ett krav att, som den part som åberopar force majeure, kunna bevisa att man gjort allt som är rimligt att begära för att fullfölja avtalet och sin del av det. 

Vad är Force majeure? | Din Bokföring

Gäller försäkring vid force majeure?

En rätt utbredd missuppfattning är att försäkringsbolag inte ska kunna betala ut ersättning för en skada orsakad av force majeure, till exempel en naturkatastrof, vilket inte stämmer. Däremot har försäkringsbolaget själva oftast rätt till att åberopa force majeure om de som företag inte kan uppfylla sin del av avtalet gentemot kunden på grund av extraordinära omständigheter så som en naturkatastrof eller en strejk.

Några exempel på force majeure

Många situationer kan klassas som force majeure och det kan därför vara svårt att få med alla dessa exempel i ett avtal, men det finns några sedan tidigare definierade exempel som vi vet klassas som force majeure:

  • Naturkatastrofer så som orkaner, flodvågor, skogsbränder, blixtnedslag, vulkanutbrott, jordbävningar, översvämningar och vissa väderlekar så som stormar, kraftiga skyfall, täta dimmor och svår torka.
  • Nya lagar som setts i verk/träder i kraft som exempelvis förbjuder det avtalet som har slutits eller på annat sätt påverkar överenskommelserna mellan parterna i avtalet.
  • Arbetsrättsliga tvister så som en strejk som inte kunnat förutses eller göras något åt av företaget självt
  • En del andra katastrofer så som upplopp, terrordåd eller explosioner.

Begreppet är otroligt brett och tolkas och används ofta näst inpå lättvindigt men för att det ska vara giltigt för att ursäkta ett avtalsbrott krävs att både parterna är eniga om att det rört sig om en force majeure-händelse samt om något som inte traditionellt klassas som force majeure redan vid avtalets upprättning ska ingå under begreppet måste parterna vara överens om denna tolkning när avtalet sluts, även om detta är ovanligt. Skulle det bli en tvist om huruvida händelsen kan klassas som force majeure eller inte kan den drivas till domstol, därför bör det has i åtanke att begreppet är lagstadgat. Det allra bästa alternativet vid upprättandet av ett avtal är att låta det innehålla en egen klausul där det beskrivs klart och tydligt vad som kan vara force majeure och inte, gärna under bredare begrepp så att man inte utesluter en händelse man menat att räkna in för att den skiljer sig lite från beskrivningen. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.