Vad är Förbrukningsmaterial?

Innehållsförteckning

Vad är förbrukningsmaterial?

Förbrukningsmaterial är varor som köps in till en verksamhet med en förväntad ekonomisk livslängd på under 1 år. För att klassas som förbrukningsmaterial ska produkten värde även vara obetydligt – vilket innebär att kostnaden inte får uppgå i mer än ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbelopp varierar varje år och när årets belopp fastställts publiceras information bland annat hos SCB.

Till förbrukningsmaterial hör exempelvis varor som engångsprodukter som toalettpapper, emballage, soppåsar och liknande. Även varor som används vid produktion som inte nödvändigtvis är engångsartiklar, men vars värde är obetydligt, kan räknas till förbrukningsmaterial. Exempel på sådana kan vara lim, tejp, nålar, pennor etc.

Varor som har en längre ekonomisk livslängd än 1 år räknas inte som förbrukningsmaterial utan som inventarier eller förbrukningsinventarier.

Hur bokförs förbrukningsmaterial?

Förbrukningsmaterial tillhör kategorin kostnader och bokförs på ett särskilt kostnadskonto (5460) direkt i den årliga resultaträkningen. Hela beloppet för inköp av förbrukningsmaterial kan dras av direkt i bokföringen, till skillnad från t.ex. inventarier som successivt minskar i värde genom avskrivning i balansräkningen.

Vad är förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är  ett samlingsnamn för verksamhetens inventarier som används till förbrukning. Precis som för förbrukningsmaterial ska värdet vara obetydligt, d.v.s. under ett halvt prisbasbelopp, men för att klassas som förbrukningsinventarie ska den ekonomiska livslängden ligga på 1-3 år.

Exempel på vanliga förbrukningsinventarier är headset, tangentbord och andra datortillbehör. Även städartiklar som används fler gånger, exempelvis dammsugare, räknas som förbrukningsinventarier – då värdet inte uppgår i mer än ett halvt prisbasbelopp och livslängden förväntas uppgå i 1-3 år.

Vad är Förbrukningsmaterial? | Din Bokföring

Hur bokförs förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier bokförs under kontogrupperna 12 (maskiner & inventarier), 14 (lager, produkter i arbete och pågående arbeten) samt 54 (förbrukningsinvenentarier och förbrukningsmaterial).

Vad är skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier?

Värdemässigt ska både förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier vara av obetydligt värde – vilket innebär att anskaffningsvärde inte får överstiga ett halv prisbasbelopp (exklusive moms). Det som avgör om ett inköp räknas som förbrukningsmaterial eller förbrukningsinventarie är produktens förväntade livslängd.

  • Förbrukningsmaterial: 0-1 år
  • Förbrukningsinventarier: 1-3 år

Hur skiljer sig förbrukningsinventarier från vanliga inventarier?

Den stora skillnaden mellan förbrukningsinventarier och inventarier är värdet och den ekonomiska livslängden. Inventarier har ett betydligare högre anskaffningsvärden och en ekonomisk livslängd på mer än 3 år. Inköpspriset för förbrukningsinventarier får som bekant inte uppgå i mer än ett halvt prisbasbelopp och det är även här värdet för inventarier tar vid – d.v.s. ett halvt prisbasbelopp och upp. Exempel på inventarier är bilar, större maskiner, inredning och verktyg.

För inventarier som består av flera delar räknas det sammantagna värdet – t.e.x. vid inköp av kontorsmaterial som bord, stolar och dylikt. Även om utgiften för en kontorsstol uppgår i mindre än ett halvt prisbasbelopp räknas möblemanget som en helhet och blir därför en inventarie och inte förbrukningsinventarie.

Vid bokföring skiljer sig även inventarier och förbrukningsinventarier och om man av misstag blandar ihop dessa påverkar det företagets årsresultat negativt.  Förbrukningsinventarier bokförs i resultaträkningen direkt vid inköp. Inventarier bokförs som en tillgång för företaget i balansräkningen.

Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier – vad är vad?

I exemplet nedan tittar vi på vanliga investeringar för verksamheter som bedrivs från kontor. Här brukar man ofta köpa in IT-utrustning, skrivbord och kontorsstolar och både möbler och förbrukningsartiklar till allmänna utrymmen, som t.ex. fikarum och toaletter.

Tabellen nedan visar grunderna i hur vi identifierar förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier.

Kategori

Livslängd

Anskaffningsvärde

Förbrukningsmaterial

Maximalt 1 år

Maximalt ett halvt prisbasbelopp (exkl. moms)

Förbrukningsinventarier

1-3 år

Maximalt ett halvt prisbasbelopp (exkl. moms)

Inventarier

3+ år

Minimalt ett halvt prisbasbelopp (exkl. moms)

Tabellen nedan visar hur fördelningen mellan förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier kan se ut för vanlig IT-utrustning på en arbetsplats. Datorer och datorskärmar kan visserligen ha ett värde på under ett halvt prisbasbelopp, men då denna typ av artiklar ofta köps in som en enhet räknas det sammantagna anskaffningsvärdet och artikel bedöms som en inventarie.

Artikel

Kategori

Kommentar

Dator

Inventarie

Högt anskaffningsvärde och livslängd 3+ år

Datorskärm

Inventarie

Högt anskaffningsvärde och livslängd 3+ år

Tangentbord

Förbrukningsinventarie

Lågt anskaffningsvärde och livslängd 1-3 år

Datormus

Förbrukningsinventarie

Lågt anskaffningsvärde och livslängd 1-3 år

Batteri till datormus

Förbrukningsmaterial

Lågt anskaffningsvärde och livslängd max 1 år

Tabellen nedan visar hur fördelningen mellan förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier kan se ut för möblemang på en arbetsplats. Precis som för datorerna i exemplet ovan kan skrivbord och kontorsstolar ha ett lägre anskaffningsvärde men även dessa köps ofta in i större volymer och anskaffningsvärdet avser då det sammantagna värdet för hela köpet. 

Artikel

Kategori

Kommentar

Skrivbord

Inventarie

Högt anskaffningsvärde och livslängd 3+ år

Kontorsstol

Inventarie

Högt anskaffningsvärde och livslängd 3+ år

Taklampor

Förbrukningsinventarie

Lågt anskaffningsvärde och livslängd 1-3 år

Glödlampa

Förbrukningsmaterial

Lågt anskaffningsvärde och livslängd max 1 år

Kaffemaskin

Förbrukningsinventarie

Lågt anskaffningsvärde och livslängd 1-3 år

Kaffebönor

Förbrukningsmaterial

Lågt anskaffningsvärde och livslängd max 1 år

Toalettpappper

Förbrukningsmaterial

Lågt anskaffningsvärde och livslängd max 1 år

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.