Vad innebär Föräldraledighet?

En förälder har rätt till så kallad föräldraledighet som beviljas av arbetsgivaren och staten och innebär rätt till full ledighet från arbete till dess att barnet är 18 månader eller 1,5 år efter adoption när det gäller adoptivbarn samt ett visst antal dagar fram till dess att barnet har fyllt 8 år eller mer beroende på barnets födelseår.

Föräldraledighet kan tas ut med eller utan föräldrapenning – vilket är ersättningen som utgår från Försäkringskassan vid föräldraledighetsuttag. Totalt för ett barn delas föräldrapenning för 480 dagar ut gemensamt till båda föräldrarna, varav 390 dagar är dagar på sjukpenningsnivå vilket innebär att ersättningen baseras på förälderns vanliga inkomst, och 90 dagar på lägstanivå vilket innebär 180 kronor/dag. Olika regler finns kring hur föräldrapenningen kan tas ut och fördelas mellan föräldrarna och beror på barnets födelsedatum. Varje förälder har rätt att ta ut sin del av föräldraledigheten men det går också bra att komma överens om hur mycket varje person ska ta ut inom ramarna för vad som är tillåtet.

Vad innebär Föräldraledighet? | Din Bokföring

Innehållsförteckning

Vad gäller om barnet är fött 2013 eller tidigare?

Av dagarna på sjukpenningsnivå är 60 dagar reserverade för varje förälder och därmed ej överlåtningsbara. Varje förälder har rätt till hälften av de totala 480 dagarna men förutom de 60 reserverade dagarna per förälder får föräldrapenningen fördelas fritt.

Föräldraledigheten kan tas ut t.o.m. den dag barnet går ut årskurs 1 eller fyller 8 år om detta inträffar senare än det förstnämnda.

Vad gäller om barnet är fött 2014 eller 2015?

Av dagarna på sjukpenningsnivå är 60 dagar reserverade för varje förälder och därmed ej överlåtningsbara. Varje förälder har rätt till hälften av dagarna på sjukpenningsnivå och hälften av dagarna på lägstanivå men med undantag från de 60 reserverade dagarna per förälder får dagarna ed föräldrapenning fördelas fritt.

Föräldrapenningen kan tas ut till och med dagen då barnet slutar årskurs 5 eller fyller 12 år om det inträffar senare än det förstnämnda. Efter barnets 4-årsdag kan dock endast 96 dagar gemensamt per barn tas ut.

Vad gäller om barnet är fött 2016 eller senare?

Av dagarna på sjukpenningsnivå är 60 dagar reserverade för varje förälder och därmed ej överlåtningsbara. Varje förälder har rätt till hälften av dagarna på sjukpenningsnivå och hälften av dagarna på lägstanivå men med undantag från de 60 reserverade dagarna per förälder får dagarna med föräldrapenning fördelas fritt mellan föräldrarna.

Föräldrapenningen kan tas ut till och med dagen då barnet slutar årskurs 5 eller fyller 12 år om det inträffar senare än det förstnämnda. Efter barnets 4-årsdag kan dock endast 96 dagar gemensamt per barn tas ut.

Vad gäller de 10 första dagarna?

Utöver föräldraledigheten har varje nybliven förälder rätt till 10 dagars ledighet som betalas av Försäkringskassan efter födelsedatumet eller adoption tillfället. Dessa 10 dagar kan delas upp på en längre period där man tar ut 50% ledighet i 20 dagar, 25% ledighet i 40 dagar o.s.v. men samtliga 10 lediga dagar måste ha tagits ut 60 dagar efter adoption tillfälle eller hemkomst från förlossning.

Vad gäller de första 18 månaderna?

Full föräldraledighet kan tas ut de första 18 månaderna med barnet men måste alltid anmälas till arbetsgivaren två månader eller mer innan ledigheten påbörjas för att ge denne tid för eventuella förberedelser medarbetarens föräldraledighet innebär för organisationen. Man har även rätt till att förkorta sina arbetsdagar med upp till 25% av den normala arbetstiden till dagen då barnet fyllt 8 år – detta sker dock utan ersättning.

Vad gäller för föräldraledighet under graviditeten?

Som gravid har man rätt till att ta ut ledighet från och med 60 dagar innan beräknat födelsedatum och detta kallas då för graviditetsledighet som även denna behöver anmälas i förväg till arbetsgivaren. Medarbetaren som är gravid har även rätt att få ledigt för besök på Mödravårdscentralen i samband med exempelvis föräldrautbildningar och dessa tillfällen har även en icke-födande förälder rätt att vara delaktig i och få ledigt för.

En förälder har rätt till så kallad föräldraledighet som beviljas av arbetsgivaren och staten och innebär rätt till full ledighet från arbete till dess att barnet är 18 månader eller 1,5 år efter adoption när det gäller adoptivbarn samt ett visst antal dagar fram till dess att barnet har fyllt 8 år eller mer beroende på barnets födelseår.

Föräldraledighet kan tas ut med eller utan föräldrapenning – vilket är ersättningen som utgår från Försäkringskassan vid föräldraledighetsuttag. Totalt för ett barn delas föräldrapenning för 480 dagar ut gemensamt till båda föräldrarna, varav 390 dagar är dagar på sjukpenningsnivå vilket innebär att ersättningen baseras på förälderns vanliga inkomst, och 90 dagar på lägstanivå vilket innebär 180 kronor/dag. Olika regler finns kring hur föräldrapenningen kan tas ut och fördelas mellan föräldrarna och beror på barnets födelsedatum. Varje förälder har rätt att ta ut sin del av föräldraledigheten men det går också bra att komma överens om hur mycket varje person ska ta ut inom ramarna för vad som är tillåtet.

Vad gäller om barnet är fött 2013 eller tidigare?

Av dagarna på sjukpenningsnivå är 60 dagar reserverade för varje förälder och därmed ej överlåtningsbara. Varje förälder har rätt till hälften av de totala 480 dagarna men förutom de 60 reserverade dagarna per förälder får föräldrapenningen fördelas fritt.

Föräldraledigheten kan tas ut t.o.m. den dag barnet går ut årskurs 1 eller fyller 8 år om detta inträffar senare än det förstnämnda.

Vad gäller om barnet är fött 2014 eller 2015?

Av dagarna på sjukpenningsnivå är 60 dagar reserverade för varje förälder och därmed ej överlåtningsbara. Varje förälder har rätt till hälften av dagarna på sjukpenningsnivå och hälften av dagarna på lägstanivå men med undantag från de 60 reserverade dagarna per förälder får dagarna ed föräldrapenning fördelas fritt.

Föräldrapenningen kan tas ut till och med dagen då barnet slutar årskurs 5 eller fyller 12 år om det inträffar senare än det förstnämnda. Efter barnets 4-årsdag kan dock endast 96 dagar gemensamt per barn tas ut.

Vad gäller om barnet är fött 2016 eller senare?

Av dagarna på sjukpenningsnivå är 60 dagar reserverade för varje förälder och därmed ej överlåtningsbara. Varje förälder har rätt till hälften av dagarna på sjukpenningsnivå och hälften av dagarna på lägstanivå men med undantag från de 60 reserverade dagarna per förälder får dagarna med föräldrapenning fördelas fritt mellan föräldrarna.

Föräldrapenningen kan tas ut till och med dagen då barnet slutar årskurs 5 eller fyller 12 år om det inträffar senare än det förstnämnda. Efter barnets 4-årsdag kan dock endast 96 dagar gemensamt per barn tas ut.

Vad gäller de 10 första dagarna?

Utöver föräldraledigheten har varje nybliven förälder rätt till 10 dagars ledighet som betalas av Försäkringskassan efter födelsedatumet eller adoption tillfället. Dessa 10 dagar kan delas upp på en längre period där man tar ut 50% ledighet i 20 dagar, 25% ledighet i 40 dagar o.s.v. men samtliga 10 lediga dagar måste ha tagits ut 60 dagar efter adoption tillfälle eller hemkomst från förlossning.

Vad gäller de första 18 månaderna?

Full föräldraledighet kan tas ut de första 18 månaderna med barnet men måste alltid anmälas till arbetsgivaren två månader eller mer innan ledigheten påbörjas för att ge denne tid för eventuella förberedelser medarbetarens föräldraledighet innebär för organisationen. Man har även rätt till att förkorta sina arbetsdagar med upp till 25% av den normala arbetstiden till dagen då barnet fyllt 8 år – detta sker dock utan ersättning.

Vad gäller för föräldraledighet under graviditeten?

Som gravid har man rätt till att ta ut ledighet från och med 60 dagar innan beräknat födelsedatum och detta kallas då för graviditetsledighet som även denna behöver anmälas i förväg till arbetsgivaren. Medarbetaren som är gravid har även rätt att få ledigt för besök på Mödravårdscentralen i samband med exempelvis föräldrautbildningar och dessa tillfällen har även en icke-födande förälder rätt att vara delaktig i och få ledigt för.

Vad bör man som arbetsgivare till en förälder tänka på?

Förutom att vara medveten om rätten till ledighet för medarbetare som är föräldrar kan det vara värt att tänka på deras skyldighet att anmäla graviditets- och föräldraledighet i förväg och informera medarbetare om detta vid anställning.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.