Hur fungerar Ränta?

Innehållsförteckning

Vad är en fond?

En fond är helt enkelt en samling av värdepapper, så som exempelvis aktier, som är färdigt sammanställd av en fondförvaltare. Köparen av fonden, vare sig denne är en privatperson eller ett företag, blir därmed delägare av samtliga ingående värdepapper som ingår i andelen, men kan själv inte välja vad som ska ingå i fonden. Med andra ord är en fond ett färdigpackat paket med bland annat aktier men som även kan innehålla exempelvis aktiederivat, obligationer och optioner.

Hur fungerar en fond?

Vid köp av en fond köper man en andel av fonden och därmed andelar av de ingående värdepappren och blir därefter delägare i denna fond tillsammans med andra privatpersoner och/eller företag. Till skillnad från handel med aktier kräver inte ett köp av fonder att en tillgänglig säljare finns med andelen köparen önskar utan i den vanligaste typen av fond, så kallade open-end-fonden, byggs fonden på med andelar allt eftersom efterfrågan ökar. En annan typ av fond, closed-end-fonden, har ett förutbestämt antal andelar och fungerar annorlunda jämfört med den vanligare open-end-fonden.

Vad är en fondförvaltare?

En fondförvaltare arbetar för ett fondbolag och är den som sätter ihop paketen som bildar fonder genom att sätta fondbestämmelser som talar om vad fonden ska placera i det vill säga investera i. Denne arbetar genom att förutsäga ekonomiska utvecklingen av fondens innehåll baserat på dennes kunskap om marknaden och inom gällande bestämmelser och regler om fondförvaltning.

Vad är en Fond? | Din Bokföring

Vilka olika typer av fonder finns?

Fonder kan delas in i flera underkategorier som innebär olika saker för investeraren då de placerar i olika värdepapper. Aktiefonder placerar i aktier medan räntefonder placerar i räntebärande värdepapper så som exempelvis olika typer av obligationer och kan i sin tur delas in i flera olika subtyper av räntefonder beroende på vilken typ av ränta det rör sig om. En blandning mellan dessa två går att hitta i blandfonder som placerar i både räntebärande värdepapper och aktier. Vidare finns även hedgefonder som utnyttjas som en försäkring mot stora pengaförluster, indexfonder som placerar i ett index som speglar det aktuella läget på marknaden samt fond-i-fonder som istället för att placera direkt i värdepapper placerar i andra fonder.

Vilka kan investera i fonder?

En privatperson såväl som ett företag kan investera i fonder förutsatt att denne köpare har öppnat en värdepappersdepå, även kallad aktiedepå alternativt fonddepå, vilket är en plats att samla värdepapper på.

Som företagare krävs en årlig avgift för att erhålla en så kallad LEI-kod vilket krävs för att få investera i fonder, till skillnad från privatpersoner för vilka det alltid är gratis.

För de olika bolagsformerna gäller olika regler när det kommer till fonder. Ett aktiebolag räknas alltid som en juridisk person som kan äga och förvalta värdepapper vilket innebär att de fonder som köps kommer att tillhöra företaget. När det däremot gäller en enskild firma så anses alla firmans värdepapper tillhöra ägaren ifråga och därmed räknas som privata tillgångar. En fördel för aktiebolagsinnehavaren är att denne betalar en lägre bolagsskatt vilket gynnar denne vid investering i fonder.

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.