Vad är Dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta innebär en ränta på ett fakturabeloppfakturan inte betalas inom en viss tid som bestämts vid faktureringstillfället. Om dröjsmålsränta tillämpas behöver detta stå angivet på fakturan och om så är fallet gäller dröjsmålsräntan direkt vid utebliven betalning, det vill säga från och med den första dagen efter fakturans förfallodatum.

Innehållsförteckning

Hur mycket är dröjsmålsräntan på?

Dröjsmålsränta får, enligt räntelagen, tas ut vid försenad betalning. En dröjsmålsränta kan antingen avtalas vid köpet eller följa den lagstadgade procentmodellen där ursprungsränta/referensränta + 8 procentenheter tas ut. Den sistnämnda beräknas genom att ta referensräntan, en procentsats som halvårsvis bestäms av Sveriges Riksbank, plus åtta procentenheter. Det innebär att om referensräntan är satt till 5% blir dröjsmålsräntan 13% av fakturabeloppet inklusive moms. En tidigare avtalad dröjsmålsränta som båda parter har gått med på får däremot överstiga den lagstadgade procentsatsen och kan skilja sig beroende på vilket företag som står bakom fakturan. Räntebeloppet i en dröjsmålsränta är alltid momsfritt men räntan beräknas på fakturans totalbelopp inklusive moms. Ingen ränta får dock tas ut för påminnelseavgifter, faktureringsavgifter eller inkassokrav. Ju längre tid från dess att dröjsmålsräntan börjar tas ut till dess att fakturan är betald det går, desto högre blir dröjsmålsräntebeloppet då det stiger med tiden.

När i tiden tas dröjsmålsränta ut?

Som nämnt ovan får dröjsmålsränta, om villkoren för detta står angivet på fakturan, tas ut från och med första dagen efter fakturans förfallodag. Skulle det däremot inte finnas något avtal om dröjsmålsränta behöver fakturaavsändaren, även kallad borgenären, vänta med att ta ut dröjsmålsränta till dess att det har gått 30 dagar från det att fakturan skulle ha betalats det vill säga förfallodagen.

Vad är Dröjsmålsränta? | Din Bokföring

Varför tas dröjsmålsränta ut?

Dröjsmålsräntan innebär en säkerhet för det fakturerande företaget att fakturamottagaren betalar fakturan i tid. Detta eftersom att beloppet som ska inbetalas kommer att bli högre om fakturan inte betalas i tid vilket ger en god anledning för betalaren att betala den i tid.

Vilka regler gäller för dröjsmålsränta?

Mycket viktigt vid ett köp där dröjsmålsränta ska tillämpas vid utebliven betalning på förfallodagen är att detta anges på fakturan, annars kan det fakturerande företaget inte ta ut dröjsmålsränta förrän tidigast 30 dagar efter förfallodatum. Annan viktig information som är viktig att ange skriftligt på fakturan är vilket datum fakturamottagaren senast behöver betala fakturan för att dröjsmålsränta inte ska tas ut. Räntelagen reglerar alltid storleken på räntan, enligt ovan, förutsatt att parterna inte ingått avtal om att annan dröjsmålsränta ska gälla. Dröjsmålsräntan tas alltid ut på fakturabeloppet inklusive moms och ingen dröjsmålsränta får tas ut på övriga avgifter så som påminnelseavgifter, faktureringsavgifter eller inkassokrav eftersom dessa belopp är lagstadgade. Räntebeloppet vid dröjsmålsränta är alltid momsfritt.  

Vad är en dröjsmålsavgift?

En dröjsmålsavgift är en avgift och alltså inte en ränta som får tas ut vid försenad betalning. Hur mycket som ska betalas i dröjsmålsavgift beror dels på ursprungsbeloppet på fakturan och dels på hur försenad betalningen är. Enligt lag är dröjsmålsavgiften på 2% av ursprungsbeloppet om fakturan betalas inom 10 dagar från förfallodatum eller innan utgången av den månad då fakturan skulle betalas, den s.k. förfallomånaden. Månaden efter förfallomånaden tas 4% i dröjsmålsränta och nästkommande månad 6%. Därefter adderas en procentenhet för varje ytterligare påbörjad månad beloppet försenas så att avgiften stiger till 7%, 8% och så vidare. Dröjsmålsavgiften måste dock ligga på minst 100 kronor förutom om fakturabeloppet är mindre – då får dröjsmålsräntan endast ligga på samma belopp. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.