Vad är debiteringsgrad?

Debiteringsgrad är något konsulter och tjänstemän i tjänsteföretag ofta använder för att på ett enkelt sätt kunna mäta effektiviteten och lönsamheten av sitt arbete. Debiteringsgraden eller beläggningsgraden är ett nyckeltal som enkelt kan beräknas genom att ta den debiterbara tiden (den fakturerade tiden) med den ej debiterade tiden (ofakturerade tiden). Den debiterade tiden består oftast av effektiv värdehöjande tid som är arbetats hos kunden och den ej effektiva ej debiterade tiden kan vara saker som administration, intern kontorstid, interna möten och utbildningstid. När man beräknar antalet debiterade timmar med total arbetstid får man fram den effektiva debiteringsgraden.

Vad är debiteringsgrad? | Din Bokföring

Innehållsförteckning

Vad spelar debiteringsgraden för roll?

Debiteringsgraden är viktig att beräkna då den direkt visar företagets lönsamhet per arbetare och på totalnivå i företaget. För en högre debiteringsgrad visar även att företaget är mer effektivt med sina resurser och sin tid. Desto högre debiteringsgrad företaget har desto högre kommer även deras marginal att vara.

Debiteringsgraden = Debiterbar tid (Effektiv tid) / Totalt arbetad tid

Exempel: Johan arbetade med att skapa en ny hemsida åt en ny kund. Johan hade ett inledande sälj samtalat på 1h, därefter skapade han även en offert och gjorde en demo jobb som tog 2h. Efter offerten blivit accepterad jobbade han på hemsidan i 10h. Han fakturerade kunden bara för timmarna han jobbade på hemsidan som var 10h. Hans effektiva debiteringsgrad för det projektet var 10/13= 76,9%.

Att ha koll på debiteringsgraden kan även hjälpa att företaget att sätta rätt timdebitering för sina anställda, ifall varje anställd har mycket administration för varje nytt projekt måste företaget kanske höja debitering priset per timme för att täcka sina kostnader. Att ha koll på debiteringsgraden kan även hjälpa till vid nyrekryteringsbeslut, nerskärningar och även för att mäta hur effektiva olika anställda arbetar i företaget.

Vad är en bra respektive dålig debiteringsgrad?

Företagets debiteringsgrad måste ha hänsyn till att timpriset ska täcka samtliga kostnader i företaget och inte enbart lönen för den anställda. Därför kan en debiteringsgrad på under 40% ses som ganska oeffektiv ur ett lönsamhetsperspektiv då 40% av den arbetade tiden ska täcka kostnader för 100% av tiden. Medans en debiteringsgrad med bra lönsamhet kan kan tänkas ligga runt 80-90% av total arbetstid. En debiteringsgrad på 100% är vanligtvis inte möjlig utan att debitera kunderna för samtliga administrativa sysslor.

Debiteringsgraden inte alltid ett bra nyckeltal

En hög debiteringsgrad betyder dock inte att företaget arbetar effektivt mot sina kunder, då företaget även kan debitera för timmar som ej direkt ökar värdet för kunderna. Som kund kan man tänka på att se över företag med ovanligt låga timdebitering priser, då dessa företag kan debiterat sina kunder för samtliga projekt timmar och inte enbart de effektiva.
Det spelar även roll i vilken bransch som företaget befinner sig i, då olika branscher kan ha olika debiteringsgrad, så man får vara aningen försiktig när man vill öka detta nyckeltal.

Break-even debiteringsgrad?

Det kan vara värt att räkna ut hur många timmar varje tjänsteman måste arbeta varje månad för att täcka sin månadslön, eller för att täcka samtliga kostnader i företaget och inte riskera konkurs. Men för att räkna ut detta måste företaget veta om sina fasta och rörliga kostnader. De fasta kostnaderna är ofta direkta kostnader som kan man enkelt lägga över per anställd och få en siffra i timmar per månad, men de rörliga kostnaderna kan  vara svårare. Speciellt då de kan komma att öka tillsammans med den anställdes debiteringsgrad. Men ett bra ställe att börja på är att räkna ut vinstmarginalen per arbetstimme för att få fram vinstmarginalen per arbetad timme. 

Beskrivning
Använd denna mall vid gåva av fastighet för att enkelt göra i ordning gåvobrevet som måste upprättas för giltigheten av överlåtelsen. Se även bilagan i PDF-format som beskriver riktlinjerna kring ifyllnad av gåvobrevet och förklarar vilken information som ska finnas i respektive ruta. Överlåtande av en fastighet i form av en gåva kan exempelvis ske inom ett äktenskap och då fungerar mallen utmärkt.
Nedan uppgifter är obligatoriska för gåvobrevets giltighet:
Officiell beteckning av fastigheten (registerbeteckningen) t.ex. Gävle Österhamn 1:18).
Tillträdesdag (detta behövs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart).
I de fall gåvan ska delas mellan flera gåvotagare behöver den andel varje gåvotagare tar emot finnas i gåvobrevet i bråkdels form och INTE i procentform (t.ex. 1/5). Detta gäller även om två personer delar på fastigheten med en halva var.
Samtliga givares och gåvotagarens underskrifter
Namnteckning från två vittnen som bevittnat gåvogivarens/gåvogivarnas underskrifter
I de fall en gåvogivare är gift och fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är givarens enskilda egendom p.g.a. äktenskapsförord men makarnas gemensamma bostad måste den andre maken samtycka till gåvan skriftligen, förslagsvis direkt i gåvobrevet. Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia bifogas. I de fall gåvan sker inom ett äktenskap mellan makar behöver överlåtelsen registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, innan lagfart kan beviljas. Gåvobrevet ska då bifogas till Skatteverket i original (utan kopior) och varje make/maka behöver registrera vilket totalt blir två registreringar.

Beskrivning
För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligt och denna mall kan användas för att upprätta följande typer av testamente:
Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn
Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn
Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor
Testamente 4: Testamente av ensamstående
Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge
Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation
Testamente 7: Testamente med legat
För att förenkla utformningen av testamentet medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till
Om testamente
Eftersom ett testamente ska tillämpas först när testatorn är avliden är det svårt att bevisa vad dennes vilja var om testamentet inte upprättats skriftligt vilket är anledningen till att detta är ett krav för giltighet av testamente. Detta innebär dessutom att testamentet är den enda riktiga hjälpen i beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och därför är det viktigt att man uttrycker sig så tydligt som möjligt så att det inte råder några tvivel på vad det är man menar när förordnandet ska verkställas.
I slutet av testamentet ska testatorns underskrift i bläck med beständig skrift finnas och det är viktigt att testamentet är daterat så att det lätt kan urskiljas som det senaste upprättade testamentet och därför det giltiga (om det skulle finnas flera). Det går även bra att upprätta det senaste testamentet som ett tillägg (det måste framgå att det är ett tillägg) till ett tidigare testamente och i sådana fall gäller fortfarande det äldre testamentet bortsett från de ändringar som har gjorts i och med tillägget (på de punkterna gäller istället det nya testamentet). I de fall testatorns psykiska hälsa var påverkad och varierade över tiden är datumet dessutom viktigt för att i efterhand kunna bedöma stabiliteten i det psykiska tillståndet vid tidpunkten för upprättandet och därmed att testatorn var ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”.
För giltighet av testamentet krävs att:
det är bevittnat av (minst) 2 (två) personer
vittnena inte är bland de närmsta anhöriga till testator
vittnena är behöriga (dvs inte är underåriga eller psykiskt störda)
vittnena inte är jäviga (d.v.s. inte har ett eget intresse för det som står i testamentet samt inte är omnämnda i testamentet)
Viktigt att tänka på är att det endast är originalet (underskrivet och bevittnat) som är rättsligt giltigt och att kopior alltså inte gäller. Det kan därför vara bra att upprätta ett flertal, identiska original som bevittnas och undertecknas samt dateras till samma datum.

Beskrivning
Anvisningar till mallen Framtidsfullmakt
Använd denna mall för att underlätta utformningen och upprättandet av en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Med mallen medföljer en PDF-fil som förklarar vilka uppgifter som måste framgå och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mallen finns i fyra versioner och varje mall har plats för upp till fyra fullmaktshavare i de fall man önskar ge flera personer framtidsfullmakt.
Om framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för personer över 18 år (tillsammans med god man och förvaltarskap). Den används för att en annan person ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du själv inte längre är förmögen att sköta detta själv p.g.a. sjukdom eller liknande. I förtid kan du alltså utse en person som kan fatta denna typ av beslut för din räkning, i det fall du skulle bli oförmögen till att sköta det själv, och det är detta som kännetecknar en framtidsfullmakt och skiljer den från en vanlig fullmakt då denna alltså träder i kraft vid en obestämd tidpunkt i framtiden.
Framtidsfullmaktens giltighet
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den upprättas skriftligt, att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och att fullmaktsgivarens underskrift (eller intyg till sin underskrift) bevittnas av två personer samtidigt. Dessa två vittnen måste vara behöriga vilket innebär att de inte får vara underåriga, psykiskt störda eller anhöriga till fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavare
I princip vilken person eller vilka personer som helst kan utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Man har även valet att utse flera fullmaktshavare att sköta olika angelägenheter exempelvis ekonomiska eller personliga.
Framtidsfullmaktens giltighetstid
Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att sköta sina angelägenheter eller fatta beslut själv. Fullmaktsgivaren kan dock villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av dennes hälsotillstånd och även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol. Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten och den upphör gälla automatiskt om denne får en förvaltare eller god man.
Kontroll av fullmakthavarens verksamhet
I och med framtidsfullmakten har fullmaktshavaren en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren kan i förväg (i framtidsfullmakten) utse en person som ska granska fullmakthavarens verksamhet och som har rätt att erbjuda att uppdraget redovisas. I de fall ingen person har utsetts i framtidsfullmakten som rätthavande av granskning går denna rätt till make, sambo eller närmaste släkting till fullmaktsgivaren. En sådan rätt har även överförmyndaren som även kan besluta om helt eller delvist upphörande av framtidsfullmakten om denna missbrukats av fullmaktshavaren.