Bokslut

 

Bokslutet är en sammanställning av företagets bokföring genom en avslutande kontroll, bokföring av årets resultat och skatt samt justering av bokföringen genom bokslutsdispositionerna. Bokslutet görs efter räkenskapsåret slut och innefattar kontroll av den löpande bokföringen, den kontrolleras och justeras för att ge en rättvis bild av bolagets ekonomiska transaktioner under det gångna räkenskapsåret. Andra händelser som görs i samband med bokslutet är avskrivningar, avsättningar och periodiseringar. Varför allt detta görs i samband med årsslutet är för att bokslutet ligger till grund för företagets beskattning och det ska spelas i företagets balansräkning och resultaträkning.

Vad är bokslut? | Din Bokföring

Olika bokslut för olika bolagsformer

Alla som driver en näringsverksamhet i Sverige är bokföringsskyldiga och måste följa reglerna i bokföringslagen. Alla affärshändelser ska bokföras löpande och till varje bokföringspost ska finnas en verifikation, till exempel en faktura eller ett kvitto.

För enskilda firmor och handelsbolag så räcker det oftast med ett normalt årsbokslut, de behöver inte upprätta en årsredovisning som aktiebolag behöver. Årsbokslutet behöver innehålla en resultat- och en balansräkning samt några tilläggsupplysningar i noterna.

Enskilda firmor med en årlig omsättning under 3 miljoner kronor, får valet att upprätta ett Förenklat Årsbokslut istället. Detta innebär egentligen att de bara behöver upprätta en resultat- och balansräkning, som sedan också måste signeras.

Alla verksamheter som är registrerade som aktiebolag i Sverige är enligt lag skyldiga att skicka in en årsredovisning till bolagsverket. Mindre aktiebolag kan dock välja att följa det förenklade K2-regelverket, medan större bolag måste följa K3-regelverket. Tillhör bolaget en koncern kan det även behöva att lämna in en koncernredovisning i sin årsredovisning.

Företagets årsredovisning (och årsbokslut) behöver enligt årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla:

Företagets årsbokslut behöver inte offentliggöras till allmänheten, men för aktiebolag så finns det offentligt genom årsredovisningen.

Varför ta hjälp med bokslut?

Att ta hjälp med bokslutet kan många gånger löna sig i sig självt då man får professionell hjälp med skatteavdrag och periodiseringar som kan vara av ekonomisk hjälp för företaget. Bokslutet ligger även till grund för informationen som skickas in till skatteverket och till den skatt som företaget behöver betala, detta är också en viktigt punk för att se till att bokslutet blir helt rätt.

Vi på Din Bokföring sätter oss självklart ner med dig och går igenom räkenskapsåret noggrant och ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och tillstånd. När arbetet är avklarat ser vi också till att skicka in all rapportering till skatteverket, vi gör hela processen enkel och bekväm för dig!

Eftersom att vi arbetar tätt med dig under årets gång kommer vi vid detta slutskede redan ha en god bild av räkenskapsåret. Men det kan finnas viktiga frågor som dyker upp inför bokslutet som berör kostnader, skatter, utdelning m.m. som kan vara knepiga att hantera. Vi på Din Bokföring hjälper till med det också och ger dig all rådgivning som behövs.

Att ta hjälp av en redovisningskonsult vid årsslutet kan hjälpa företaget att få en överblick över det gångna året och hur ekonomi i framtiden för företag kan se ut. Där diskussion om eventuella avsättningar till periodiseringsfonder kan vara relevant. Redovisningskonsulten kan även komma med tips och råd som kan vara till stor hjälp för företagarna. Rådgivningen inkluderar även diskussion kring hur mycket lön och utdelning som är mest optimal för ägarna att ta ut, ur ett skatteperspektiv.

När får man revision av bokslutet? | Din Bokföring

När får man revision av bokslutet

Varje år riskerar en stor del av de svenska bolagen att få en revidering av Skatteverket. Vilka företag som är i farozonen för en revision skiljer sig varje år, men vissa branscher har alltid en högre sannolikhet att åka på en kontroll än andra. Är företagets bokföring och bokslut i ordning så löper företaget en mindre risk att åka på en straffavgift eller en tilläggsskatt vid revisionen.

Företag kan också ha en självvald revisor som utför en årlig revision av bolaget. Detta kan vara självvalt men det är också beroende på bolagets storlek. Vid en revision av en auktoriserad revisor så görs en kontroll av granskning av företagets bokföring, och bokföringsrutiner samt en granskning av företagets årsredovisning. I detta fallet så brukar granskningen vara återkommande varje år.

Skulle det vara så att ditt bolag behöver genomgå revision så hjälper vi på Din Bokföring dig med detta genom våra personliga kontakter med flertalet duktiga och pålitliga revisorer.

Hjälp med digital årsredovisning

Årsredovisningen ska alltid vara uppbyggd enligt en given struktur, för små och mindre aktiebolag är det k2 som gäller, detta för att underlätta jämförbarhet mellan bolagen och för Bolagsverket. Vi erbjuder digital tjänst för uppförandet av årsredovisningen och inkomstdeklaration för aktiebolag nedan. Ni är givetvis fria att kontakta oss för hjälp genom hela processen.

Gratis mall för bokslut

Ska du upprätta ett bokslut för första gången kan det vara bra att följa en checklista eller lathund så att man inte missar något kritiskt element. Vår checklista erbjuder punkter som steg för steg beskriver vilka uppgifter som skall genomföras för att färdigställa ett räkenskapsperiod bokslut.

Din Bokförings mall för bokslut ämnar till att ge dig en sammanfattad beskrivning av de olika steg som krävs för att färdigställa ett bokslut. Vid svårbegripliga ord eller procedurer görs hänvisningar till vårt Bokföringslexikon där man kan få mer information. Mallen innehåller totalt 13 punkter och är fullständig men hänsyn till de olika stegen som behöver genomföras vid ett bokslut, det innebär dock inte att du behöver gå igenom alla steg vid upprättandet av ditt eget bokslut.